Предмет і метод статистики. Зведення і групування статистичних матеріалів. Середня гармонійна та її використання. Математичні властивості дисперсії, страница 10

  Якщо від кожної варіанти відняти якусь постійну величину а, чи додати її до кожної варіанти, то дисперсія від цього не зміниться.

  Якщо кожну з варіант поділити чи помножити на якесь число і, то дисперсія зменшиться чи збільшиться в “і2” раз.

  Середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки (х1, х2,...хn) від середньої (`х) завжди менший від середнього квадрату відхилень індивідуальних значень ознаки  (х1, х2,...хn) від будь-якої вільно обраної величини а на квадрат різниці середньої (`х) і велечини а.

                                                  å(x - `x)2

                                       s`x2 = -------------

                                                      n

                                                   å(x - a)2

                                          sa2 = ----------

                                                         n

                                            s`x2 =  sa2 - (`x - a)2

4.Середній квадрат відхилень (дисперсія) може бути обчислена спрощено за формулою:

                             s2 = `x2 - (`x)2

                                      åx2                                                                          åx2f

                    `x2 = --------                                      `x2 = -----------

                        n                                                 åf

Дисперсія альтернативної ознаки.

Альтернативна ознака - це така ознака, яка одній частині сукупності властива, а іншій частині не властива.

Приклад: серед 70 студентів 2 курсу ФІСіТ  7 - відмінники

n = 70 (загальна чисельність студентів)

m = 7 (чисельність студентів, якім властива якість “відмінник”)

Знаходимо частку відмінників:

               W = m/n = 7/70 = 0,1

Частка невідмінників: 1 - 0,1 = 0,9

Дисперсія альтернативної ознаки обчислюється за формулою:

                         s2 = W (1 - W)

 s2 = 0,1*0,9 = 0,09

Максимальне значення альтернативної ознаки становить 0,25.

Для відображення особливостей форми (типу) розподілу застосовується криві розподілу . Розрізняють імпіричні та теоретичні криві розподілу.

Емпірична крива - це по суті полігон або гістограма розподілу.

Криві розподілу якісно однорідних сукупностей як правило одновершинні, серед яких розрізняють симетричні і асиметричні.

Асиметрія може бути правосторонньою і лівосторонньою.

Крутизна, гостровершинність розподілу називається есцесом.

Мова про гостровершинність емпіричної кривої може йти лише в тому випадку, коли вона порівнюється з теоретичною кривою нормального розподілу (крива Гауса).

Крива нормального розподілу є симетрична, тобто її ліве крило їдентичне правому. Вона характеризує закономірність розподілу в тих випадках, коли відхилення варіант (х12,...,хn) від середньої в одну сторону зустрічається так часто, як і відхилення в іншу сторону.

В практиці соц - економ  явищ нормальна крива в чистому вигляді зустрічається вкрай рідко, частіше зустрічаються криві розподілу, вершина яких зкошена вліво або вправо.

Розглянемо типи розподілу:

  симетричний розподіл  `x = Mе = Mо

  лівостороння асимертія  `x < Mе < Mо

  правостороння асиметрія `x > Mе > Mо

Показником, що характеризує міру асиметрії є коефіцієнт асиметрії:

                                 `х - Мо

                       А = ------------

                                    s

                               `х - Ме

                       А = ------------

                                     s

В семетричному розподілі А = 0. При А>0 асиметрія правостороння, А<0 асиметрія лівостороння.

Більш надійним показником міри асиметрії є такий коефіцієнт:

                                        m3

                             А = --------

                                         s3

де m3 - центральний момент 3-го порядку.

                                   å(х - `х)3 f

                          m3 = ----------------

å  f

Зобразимо криві розподілу, які мають ексцес вище та нижче нормального.

                            вставить рисунок

На даному графіку 1 крива - це крива нормального розподілу, 2 крива - по відношенню до нормальної кривої має нижчий ексцес, а 3 має вищий ексцес від нормального.