Централізація контролю і управління у газовому господарстві

Страницы работы

Содержание работы

Тема 1 Централізація контролю і управління у газовому господарстві.

1 РОЗВИТОК СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЇ І ГАЗОРОЗПОДІЛЕННЯ

2. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЇ

Розвиток систем диспетчеризації міських систем газо-забезпечення повинен бути переходом до комплексних те­лемеханізованих установок, які забезпечують найефектив­ніші режими експлуатації без втручання людини.

Розрізняють три основних напрямки підвищення ефек­тивності: модернізація старого або створення нового техно­логічного обладнання, побудова організаційно-економічних систем автоматичного управління (АСУ) або ОАСУ і впро­вадження технологічних АСУ або АСУ технологічних про­цесів (АСУТП).

Впровадження АСУТП у 5 разів ефективніше традицій­ної технології і в 2 рази ефективніше створення організа­ційно-економічних АСУ, які в свою чергу досягають нор­мативної ефективності при наявності розвинутих АСУТП, що поєднують оргацізаційно-економічний апарат з вироб­ництвом.

Відповідно до діючих методичних матеріалів щодо ство­рення АСУТП всі функції АСУТП розділяють на дві ос­новні групи: інформаційні і керуючі.

Необхідними умовами належності системи до АСУТП відповідно до вимог є обов'язкове виконання інформацій­них і керуючих функцій таким обсягом:

вимірювання, оперативне відображення, реєстрація зна­чень технологічних параметрів і стану обладнання;

реєстрація, сигналізація відхилень параметрів і' стану установлених меж;

оперативне відображення, реєстрація результатів мате­матичних і логічних операцій, що виконуються (КТС) сис­теми;

підготовка інформації і виконання процедур обміну ін­формації з вищими системами управління;

визначення раціонального режиму ведення технологіч­ного процесу;

формування і передача на входи виконувальних прист­роїв керуючих дій, що забезпечують реалізацію вибраного режиму.

Як перший стан впровадження АСУТП у даний час найперспективнішим і реальним напрямком є побудова інфор­маційної системи, яку можна розглядати як базу побудови керуючих АСУТП.

Для побудови АСУТП з виконанням керуючих функцій на базі обчислювальних машин необхідно розробляти модель АСУТП з алгоритмами управління і математичним за­безпеченням.

Інформаційна підсистема повинна забезпечувати ава­рійне відключення спорудження і перенастроювання його роботи.

Допоміжні функції мають включати: телефонний зв'язок з двостороннім викликом, автоматичний збір і обробку ін­формації, видачу довідкових даних про технологічні схеми всіх споруджень газозабезпечення.,

Впровадження АСУТП повинно забезпечити контроль лотоків газу, режимів роботи мереж і обладнання; стану технологічного обладнання і споруд; аналіз і оптимізацію режимів; швидку локалізацію; оперативну ліквідацію, а в ряді випадків і попередження аварій; централізоване управ­ління спорудами. Все це забезпечує сигналізацію режимів, підвищення безпечності газозабезпечення і рівня культури виробництва.

Система газозабезпечення міста повинна знаходитися під наглядом диспетчерської служби. Адже процеси подачі газу в міську мережу, розподілення і використання його взаємозв'язані і протікають безперервно. Зміну режиму ро­боти системи газозабезпечення інколи .неможливо передба­чити, особливо під час порушень в її роботі. У цьому разі диспетчерська служба повинна втрутитись в роботу сис­теми газозабезпечення і налагодити її.

Показником нормальної роботи системи газозабєезпе­чення є подача газу необхідного тиску до кожного спожи­вача:

на газгольдерних станціях, магістральних газопроводах і вводах в міську розподільну мережу, що характеризують стан джерел живлення системи газозабезпечення;

на основних газопроводах розподільної мережі; точках живлення кілець розподільної мережі, що характеризують стан газозабезпечення районів міст;

на вводах до найвідповідальніших і великих споживачів газу:

Для оперативного управління міським газозабезпеченням служить телемеханізаційна система газозабезпечення.

За допомогою телемеханізації диспетчер може на від­стані керувати роботою ГРП, відмикальними пристроями, контролювати фактичне виконання заданого режиму роботи системи, швидко отримувати відомості про всі відхилення від заданих режимів роботи, стан обладнання і виникаючих змінах, а також контролювати виконання окремих наказів.

Це досягається такими засобами телемеханізації:

телевимірювання, призначеного для передачі на від­стань значень контрольованих величин. Засоби телевимірю­вання на диспетчерському пункті дають можливість отри­мувати значення основних параметрів (тиску і витрати га­зу), які характеризують роботу міських газорегуляторних пунктів (ГРП) і всієї системи газозабезпечення в ці­лому;

телеуправління, що використовується для передачі на відстань сигналів керування, що впливають на керуючі ме­ханізми системи газопостачання (зміна настроювання ре­гуляторів тиску, відкривання і закривання газових засу­вок);

телесигналізації, призначеної для передачі на відстань сигналів стану контролюючих установок та інших службо­вих сигналів. За допомогою засобів телесигналізації можна стримати на диспетчерському пункті відомості про відхи­лення основних параметрів від заданих величин.

Похожие материалы

Информация о работе