Централізація контролю і управління у газовому господарстві, страница 3

Блочна схема КП і ДП показана на рис. 142. Датчики телевимірювання і телесигналізації, що встановлені на об'єктах міської газової мережі, обладнані відповідними системами місцевої автоматики, дистанційними пристроями і виконавчими органами регуляторів, які забезпечують всі операції по місцевому і дистанційному вимірюванню тех­нологічних процесів газорозподілення в необхідних межах. Приймально-передавальний пристрій ПРП-КП контролю­ючого пункту утримує залежно від прийнятої структури телемеханічного зв'язку і від каналу зв'язку, що викорис­товується, ту чи іншу апаратуру, включаючи шифрувальні пристрої. Схема утримує також ТР і ТУ пристроїв телере­гулювання і телеуправління КП; канал зв'язку: ПРП — — ДП — УСТ — пристрої телефонного зв'язку КП і ДП; КОМ — керуючу обчислювальну машину, яка дає можли­вість реєструвати, накопичувати і обробляти

142. Блочна схема системи автоматичного управління міських газових мереж

інформацію, що надходить на ДП від КП і забезпечувати видачу сфор­мованих керуючих сигналів, які створюють необхідні ефек­тивні технологічні режими газорозподілення.

Централізоване автоматичне управління може бути най­ефективнішим у тому разі, якщо основною своєю задачою при управлінні режимами газозабезпечення буде підтриму­вання постійного тиску в характерних точках мережі. У цьо­му випадку присутність елемента, що виконує задачу під­тримання постійного тиску в характерних точках мережі, як основного, надасть системі централізованого автоматич­ного управління суттєво нові риси, властиві кібернетичній системі, яка забезпечує управління режимами тисків у спо­живачів.

Обсяг телемеханічної інформації про тиск в характер­них точках мережі можна отримувати за допомогою алго­ритмів, а також розв'язанням задач розподілення тиску у споживачів.

Суттєвими рисами системи централізованого управління є можливість забезпечити управління режимами тиску в цілому всієї системи газозабезпечення при наявності інфор­мації про тиск тільки в характерних базових точках ме­режі.

При реалізації алгоритмів управління на базі електрон­ної техніки число характерних базових точок буде меншим ніж кількість ГРП. У керуючій системі газозабезпечення можуть бути вибрані великі базові ГРП, обладнані регу­ляторами з пристроями телерегулювання тиску, що отриму­ють по каналу зв'язку оптимальні завдання з центрального диспетчерського пункту.

Основним завданням аналізу при управлінні роботою ГРП в системі газозабезпечення є визначення характеру динаміки перехідних процесів, які виникають у системі в результаті дії на телекоректор регулятора, проти звичайних дій на систему регулювання, викликаних нерівномірністю газоспоживання.

Контрольні питання

1. Основні завдання телемеханізації системи розподілення газу.

2.  Якими засобами досягається телемеханізація?

3.  Яким   технічним вимогам   повинна  відповідати   сучасна  система
телемеханізації?

Тема 2 Система телевимірювання телемеханічного комплексу  “Ритм”.                                           

Телевимірювання. Для вимірювання низьких тисків і витрат, а також середніх і високих тисків у комплексі «Ритмі» використовують датчики ДМ і МЕД. Контрольо­ваний параметр перетворюється в пропорційну зміну, пере­мінної напруги на виході датчиків. При цьому датчики ре­гулюються так, що при зміні параметра від нуля до верх­ньої межі напруга на виході змінюється від 10 до 510 мВ.