Централізація контролю і управління у газовому господарстві, страница 4

Сигнал датчика перетворюється в двоїчний код. Пере­творення здійснюється автоматичним комплексатором од­ночасно з передачею сигналу в лінію зв'язку. В комплексаторі сигнал датчика зрівноважується сумою набірних нап­руг, які мають амплітуди напруги, пропорційні абсолютним значенням зсуву фази напруги на 180°. Набірні напруги мають шість значень з амплітудами 320, 160, 80, 40, 20, 10 мВ.

В інформаційно-телемеханічній машині відбувається перетворення коду телевимірюваної величини в її десяткове значення і відтворення цієї величини у вигляді трирозрядного десяткового числа. Обидва телевимірювання можуть відтворюватися візуально на трьох світлових проекційних табло. При цьому табло служить для вказання розмірності контрольованої величини. Візуальне телевимірювання здій­снюється за викликом поворотом ключа телевимірювання. В верхньому положенні викликається ТВ-1, у нижньому ТВ-2. Комплекс «Ритм-1» розрахований для телевимірю­вання трьох основних параметрів з чотирма розмірностями: тиску (мм вод. ст.), витрати (м3/год) і температури (°С). Відтворювані величини можуть бути кратні одиницям, де­сяткам, сотням, а також мати верхні межі кратні 1; 1,6; 2,5; 4; 6. Таким чином, можливі 60 варіантів вимірювань для однієї точки.

Контрольні питання

1.  Призначення телемеханічного комплексу «Ритм-1»?

2. Принцип дії системи     телевимірювання ?

3. Що конкретно вимірюється системою телевимірювання?

Тема 3. Телемеханічний комплекс «Контур»

1 Структурна схема

2.Вимірювання перепаду тиску на ГРП

145. Структурна схема комплексів «Контур-21...31»:

ДП — диспетчерський пункт; МЧ — мережа часифікації УОК — управління об­числювальним комплексом; ЩД — щит диспетчерський; ЩЕ — щит електрожив­лення; ЦС — центральна станція; КД — комутатор диспетчерський; АТСІ — АТС5 — автоматичні телефонні станції; Т01 — Т016— телеобміки № 1—16 - ЛСі — ЛС2 — лінії зв'язку; ПС — периферійна станція; КП1—КП16 — контролюючі пункти; І—IV — схеми зв'язку (І — радіальна; І.І — деревовидна; III — кільце­ва; IV — ланцюгова)

Телемеханічний комплекс «Контур-21...31» (рис. 145) — це модифікація комплексу «Ритм-1». Він являє собою сукупність технічних засобів автоматики, телемеханіки, зв'язку, обробки інформації, що забезпечують будову те­лемеханізованих і автомати­зованих систем. управління тиску і тиску в ГРП, технологічними процесами (ТАСУ та АСУТП).

146. Структурна схема телевимі­рювання перепаду тиску

Комплекс «Контур» забез­печує пряму передачу інфор­мації  на'.електронно-обчислювальну машину і як комплекс «Ритм-1», включає одну центральну станцію (ЦС) ідо 16 периферійних (ПС-21-31). На диспетчерському пункті (ДП) можна встановити будь-яку кількість ЦС, а на КП — до 8 периферійних.

Центральна станція зв'язується з КП, як і комплекс «Ритм», за допомогою двох ліній зв'язку (ЛЗ-1 та ЛЗ-2), що проходять через АТС1—АТС5. Структурна схема ЦС наве­дена на рис. 146.

Диспетчерський пункт має три .основних зали — диспет­черський, апаратний і машинний.

У ДП (див. рис. 146) розміщені: реєстратор Р, який за­безпечує автоматичний запис даних про технологічні режи­ми за допомогою електрорегулювальної пишучої машинки; транслятор Т, який служить пристроєм вводу і виводу ко­мандної інформації. Основний пристрій апаратної — про­цесор П.

Периферійні станції включають конвертор К і комплект датчиків (дифманометри мембранні ДМ. манометри дис­танційні МЕД, датчик температурний ДТКБ тощо).

Контрольні питання

1.  Призначення, принцип дії телемеханічного комплексу «Контур»?

2.  Поясніть принцип дії системи вимірювання перепаду тиску.