Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна естетика та ергономіка", страница 3

Історія виникнення ергономічної науки. Науково-технічні передумови виникнення ергономіки. Ф. Тейлор – засновник теорії наукового вивчення трудової діяльності людини. Виникнення ергономіки в Європі та створення Міжнародної ергономічної асоціації. Організація ергономічного руху в європейських та інших країнах світу. Проблеми розвитку ергономіки у радянські часи. Сучасний етап становлення ергономіки в Україні. Інформаційне забезпечення ергономіки. Підготовка фахівців у сфері ергономіки. Нормативні документи ергономіки України.

Методи і засоби проведення ергономічних досліджень. Класифікація методів ергономічних досліджень. Методи одержання вихідної інформації для опису діяльності: аналіз технічної документації, інструкцій по використанню техніки та виробів; ергономічне вивчення техніки або технічно складних споживчих виробів, їх порівняння з нормативними документами з ергономіки; спостереження за ходом робочого процесу або діяльністю з технічно складними споживчими виробами (хронометраж, відеозапис, самоспостереження); опитування; самоаналіз; кількісна оцінка ефективності діяльності. Ергономічний аналіз. Дослідження стійкості до шумових перешкод студентів (учнів) під час сприйняття та переробки оперативної інформації. Ергономічні дослідження зорового аналізатора в лабораторних та виробничих умовах.

Змістовий модуль 2. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕРГОНОМІКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ

Тема 4. Ергономічний підхід до організації праці учнів. Педагогічна ергономіка. Розвиток ергономіки у кон­тексті педагогічної практики. Сутність і завдання педагогічної ергономіки. Ергономіч­ні дослід­ження у професійному навчанні. Ергономіч­ний підхід до осна­щення навчальн0-виробничих майстерень.

Ергономіка професійного навчання. Основні етапи розвитку трудового навчання. Впровадження ідей НОП у навчальному процесі. Становлення та розвиток ергономіки трудового та професійного навчання. Сучасні проблеми та перспективи реалізації ергономічного підходу до організації професійного навчання. Ергономічні дослідження в професійному навчанні. Принципи наукової організації праці учнів у навчально-виробничих  майстернях.

Санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці учнів. Нормування температури та вологості у навчально-виробничих  майстернях. Запиленість та вентиляція приміщення шкільних майстерень. Шум та вібрації у шкільних майстернях. Освітлення шкільних майстерень.

Технічна естетика у навчальному процесі. Естетичні умови праці студентів (учнів). Кольорове оформлення приміщень та обладнання. Озеленення приміщення майстерні та прилеглої території. Вимоги до спецодягу. Використання функціональної музики на заняттях з трудового навчання.

Ергономічна оцінка експлуатаційних систем (верстатів, машин іншого обладнання). Удосконалення обладнання та раціоналізація пристроїв з урахуванням ергономічних вимог. Ергономічний підхід до навчання окремим прийомам обробки матеріалу, до виконання певних робочих рухів, дій, операцій. Психологічні методи дослідження працездатності учнів у навчально-виробничих майстернях.

Тема 5. Ергономічні вимоги до організації робочого місця вчителя. Робоче місце вчителя. Робоча поза, робочі зони. Удосконалення робочих рухів, дій, операцій під час виготовлення певного виробу, усунення зайвих рухів, заміна трудомістких ручних операцій механізованими. Розробка оснащення робочого місця вчителя.

Принципи і методи організації педагогічної діяльності: методика формулювання мети та завдань навчання, принцип вибору методів педагогічної праці, метод планування педагогічної праці вчителя, принцип нормування праці, методика обліку та контролю, принцип перспективності, принцип стимулювання, принцип комплексного підходу, принцип науковості.

Планування навчальних майстерень. Вимоги до розташування та оснащення навчальних майстерень. Зонування робочих місць учнів та вчителя. Дизайнерський підхід до оформлення майстерні.

4.  Структура навчальної дисципліни