Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна естетика та ергономіка", страница 4

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи технічної естетики та ергономіки

Тема 1. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу

22

6

4

4

8

30

1

1

12

16

Тема 2. Ергономіка – дисципліна нового типу

26

6

6

6

8

28

1

1

10

16

Разом за змістовим модулем 1

48

12

10

10

16

58

2

2

22

32

Змістовий модуль 2. Місце і значення педагогічної ергономіки у трудовому навчанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 3. Ергономічний підхід до організації праці учнів

48

8

10

10

20

34

2

2

12

18

Тема 4. Ергономічні вимоги до організації робочого місця вчителя

26

4

8

4

10

30

2

2

10

16

Разом за змістовим модулем 2

74

12

18

14

30

64

4

4

22

34

Усього годин

122

24

28

24

46

122

6

6

44

66

Модуль 2

ІНДЗ

22

-

-

22

-

22

-

-

22

-

Усього годин

144

24

28

46

46

144

6

6

66

66

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи технічної естетики та ергономіки

1

Закони композиції промислових виробів

2

2

Художнє конструювання виробів

2

3

Вивчення  естетичних умов праці студентів

2

4

Становлення та сутність ергономічної науки

2

5

Методи і засоби проведе­ння ергономічних дослід­жень

2

6

Сфери реалізації ергономічних досліджень.

2

Змістовий модуль 2. Місце і значення педагогічної ергономіки у трудовому навчанні

7

Дослідження стійкості до шумо­вих перешкод студентів при сприйнятті та переробці опера­тивної інформації.

2

8

Ергономічні дослідження зорового аналізатора в лабораторних та виробничих умовах.

2

9

Ергономічний аналіз об’єктів праці учнів

2

10

Ергономічний аналіз організації праці учнів на робочих місцях.

2

11

Ергономічний аналіз технологічного процесу по виготовленню певного об’єкта.

2

12

Ергономічна оцінка експлуатаційних систем

2

13

Розробка оснащення робочого місця вчителя.

2

14

Планування навчальних майстерень.

2

8. Самостійна робота