Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна естетика та ергономіка", страница 5

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу

8

2

Ергономіка – дисципліна нового типу

8

3

Ергономічний підхід до організації праці учнів

20

4

Ергономічні вимоги до організації робочого місця вчителя

10

Разом

46

9. Індивідуальні завдання

Підготовка реферативної доповіді та виступу на практичному занятті згідно варіанту.

1.  Сутність та значення ергономічних досліджень у легкій промисловості.

2.  Ергономіка лісничого та сільського господарства.

3.  Ергономіка ЕОМ. Робота з дисплеями та вимоги до них.

4.  Ергономічні дослідження та розробки засобів вводу інформації.

5.  Організація комп’ютеризованих робочих місць та планування приміщення.

6.  Ергономіка у будівництві, дизайні споруд та приміщень.

7.  Авіаційна ергономіка.

8.  Ергономіка наземних транспортних засобів.

9.  Медична ергономіка.

10. Ергономіка технічно складних споживчих виробів.

11. Ергономіка для людей похилого віку та інвалідів.

12. Сутність та значення педагогічної ергономіки.

13. Ергономічний підхід до оснащення навчальних приміщень.

14. Санітарно-гігієнічні умови навчання у виробничих майстернях.

15. Естетичні умови праці учнів.

16. Ергономічний підхід до організації робочого місця учня.

17. Значення режиму праці та відпочинку учнів.

18. Ергономічний підхід до вибору об’єктів праці та інструментів учнів.

19. Засоби удосконалення ергономічних умов праці учнів.

20. Пристосування для поліпшення роботи учнів у шкільних майстернях.

Структура виконання індивідуальних науково-дослідних завдань за темою «Розробка (аналіз) оснащення шкільної майстерні»

1.  Розробка (аналіз) наявності та розташування меблів у майстернях, обладнання, пристроїв, інструментів, їх відповідності віковим особливостям учнів.

2.  Розробка (аналіз)  естетичних умов праці учнів: кольорового оформлення приміщення майстерні, меблів, обладнання, наочності; озеленення майстерні та прилеглої території.

3.  Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці учнів.

4.  Розробка (аналіз) раціональної організації робочого місця вчителя.

5.  Розробка (аналіз) організації робочого місця учня.

6.  Аналіз стану дидактично-методичного забезпечення шкільної (вузівської) майстерні згідно ергономічних вимог; умов зберігання та розташування наочних і методичних посібників у процесі навчання, згідно навчального завдання (за вибором).

10. Методи навчання

Лекції з використанням прозірок, бесіди, фронтальне та індивідуальне пояснення, діалогове навчання.

11. Методи контролю

Поточний контроль ( перевірка підготовки студентів до виконання завдань лабораторних робіт, опитування, захист результатів проведених досліджень, перевірка та захист індивідуальних науково-дослідних завдань), модульний контроль (вирішення тестових завдань за темами змістового модуля), підсумковий контроль (залік).

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

20

40

100

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни