Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна естетика та ергономіка", страница 2

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання  – від

для заочної форми навчання –

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: набуття студентами основ технічної естетики та ергономіки як майбутніх гарантів організації безпечної праці учнів у навчально-виробничих майстернях, створення належних умов для фізичного, розумового, естетичного, емоційного, творчого розвитку особистості учнів та збереження їх здоров’я. Програма дисципліни передбачає залучення студентів до ергономічних досліджень з метою виявлення доцільних, сприятливих навчально-організаційних форм, засобів, методів проведення занять з трудового та професійного навчання.

Завдання: ознайомити студентів з основними законами технічної естетики, положеннями, завданнями, принципами, методами ергономічної науки, розкрити значення педагогічної ергономіки для успішної, комфортної, доступної організації трудового та професійного навчання учнів, сформувати основні знання та вміння ергономічного характеру, що необхідні вчителю трудового навчання для своєї професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: термінологію ергономічної науки, умови виникнення та етапи розвитку ергономіки, методи ергономічних досліджень, методи досліджень педагогічної ергономіки, методику проведення ергономічного аналізу, засоби і методи удосконалення організації навчально-виробничої діяльності учнів, засоби і методи управління навчальною діяльністю учнів з позиції ергономіки, ергономічні вимоги до оснащення навчальних майстерень, санітарно-гігієнічні норми у навчально-виробничих майстернях, методи і засоби оснащення індивідуальних робочих місць учнів з урахуванням їх вікових особливостей.

уміти:користуватися науково-довідковою літературою з ергономіки, проводити ергономічні дослідження працездатності учнів, ергономічну оцінку експлуатаційних систем, здійснювати ергономічний аналіз технологічного процесу по виготовленню певного виробу та організації робочого місця учнів, підтримувати належні санітарно-гігієнічні умови праці учнів, проводити ергономічний аналіз об’єктів праці учнів та трудоміст­кості навчально-виробничої діяльності учнів, використовувати психологічні методи для дослідження працездатності учнів, використовувати інтеграційний підхід до вирішення ергономічних задач, із застосуванням знань з основ різних наук, користуватися ергономічними контрольними картами для дослідження виробів, обладнання, технологічних процесів, складати контрольні ергономічні карти для користування учнями, організовувати навчальний процес у майстернях з урахуванням вимог ергономіки.

3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ЕРГОНОМІКА – ДИСЦИПЛІНА НОВОГО ТИПУ

Тема 1. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу. Становлення та розвиток технічної естетики. Сутність та завдання технічної естетики. Основні розробки в галузі. Художнє конструювання та дизайн промислових виробів. Закономірності розвитку техніки. Зміст і форма в техніці. Промислове мистецтво і технічна естетика. Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну. Історична динаміка промислового мистецтва. Проблема гармонії краси і користі. Промислова естетика модерної доби. Взаємозв'язок сучасного дизайну із маркетингом. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в сучасних умовах техногенної цивілізації. Художнє конструювання промислових виробів. Закони композиції промислових виробів. Дизайн промислових виробів. Етапи розробки конструкції та дизайну промислових виробів.

Тема 2. Ергономіка – дисципліна нового типу. Поняття і сутність ергономіки. Об’єкт і предмет вивчення ергономіки. Основні цілі та завдання ергономіки. Ергономічні поняття і терміни.