Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна естетика та ергономіка"

Страницы работы

Содержание работы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра основ виробництва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

із навчально-педагогічної роботи

Год Б.В.  ___________________

“____”______________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 10. ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА  ЕРГОНОМІКА ЕГРОНОМІКА

напрям підготовки      6.010103 Технологічна освіта (технічна т комп’ютерна

                                   графіка), 6.010103 Технологічна освіта (автосправа)      .

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність                                                                                                          .

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація    основи домашнього господарювання , інформатика               .

                                                                                         (назва спеціалізації)

факультет ____технологій та дизайну_____________________________________

 (назва факультету)

Полтава – 2012 рік


Робоча програма «Технічна естетика та ергономіка» для студентів за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта (автосправа), 6.010103 Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка) – „3” вересня, 2012 року – 10 с.

Розробник: Борисова Т.М. – доцент кафедри основ виробництва та дизайну, к.п.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Протокол від.  “ 4 ” вересня 2012 року № 2

                                Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну

                                 _______________________ (проф. Кулик Є.В.)

                                                  (підпис)                               (прізвище та ініціали)  

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки  6.010104 Професійна освіта (Деревообробка) та 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___

“_____”_____________ 20__ року       Голова  _____________ (проф. Цина А.Ю.)

                                                                                    (підпис)           (прізвище та ініціали)

Ó__________, 2012 рік

Ó __________, 2012  рік

__________________________________________________________________________

Відомості про перезатвердження робочої програми:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)      (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)       (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)        (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                              (підпис)               (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року


1.  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Нормативна

Напрям підготовки

6.010103 Технологічна освіта (автосправа)

6.010103 Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання «Розробка (аналіз) оснащення шкільної майстерні»

Семестр

Загальна кількість годин – 144

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

6 год.

Практичні

28 год.

6 год.

Самостійна робота

46 год.

66 год.

Індивідуальні завдання:

46 год.

66 год.

Вид контролю:

екзамен

Похожие материалы

Информация о работе