Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 3

Програма курсу передбачає вивчення ролі та місця науки у розвитку суспільства, історії становлення й розвитку науки, організації та шляхів забезпечення наукових досліджень в Україні, основних закономірностей розвитку наук, методологічних основ наукового пізнання, інформаційного забезпечення наукових досліджень. Особлива увага приділяється розгляду питань організації, проведення, обробки результатів наукових досліджень.

Під час вивчення курсу студенти проводять наукові дослідження, оформлюють результати у вигляді студентської наукової роботи, доповідають на конференції, пишуть статі.

Інтелектуальна власність (36 год.)

Основною метою курсу «Інтелектуальної власність» є забезпечення інтелектуального й соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

В результаті вивчення дисципліни студенти вивчають такі основні теми: «Інтелектуальна власність, як право на результат творчої діяльності людини», «Система інтелектуальної власності», «Економіка інтелектуальної власності», «Захист прав інтелектуальної власності».

Вища освіта і Болонський процес  (36 год.)

Шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні загальноєвропейським підходам. Положення Болонської декларації повною мірою запроваджені у вищих навчальних закладах України. Загалом важливими критеріями вищої освіти в межах Болонського процесу є якість підготовки фахівців, відповідність Європейському ринку праці, посилення конкурентоспроможності вищої освіти. Всі ці проблеми розкриває магістрантам навчальний курс «Вища освіта і Болонський процес».

Цивільна оборона (54 год.)

Мета вивчення дисципліни – це теоретична й практична підготовка студентів для організації захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій і термінової допомоги потерпілим. В курсі розглядаються питання організації цивільної оборони в Україні, надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів, їх вплив на безпеку життєдіяльності людей, оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях, захист населення, організація і проведення заходів, щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях та питання методики проведення занять з цивільної оброни.

Організація та економіка виробництва (54 год.)

Курс спрямований на вивчення підприємства як суб’єкта господарювання, технології заснування власної справи, виробництва як процесу поєднання економічних ресурсів, його загальних принципів та методів раціональної організації, кредитно-фінансових аспектів виробничої діяльності та механізму ціноутворення, процедури ліквідації та реорганізації підприємства.Курс направлен на изучение предприятия как субъекта хозяйствования, технологии основания собственного дела, производства как процесса соединения экономических ресурсов, его общих принципов и методов рациональной организации, кредитно-финансовых аспектов производственной деятельности и механизма ценообразования, процедуры ликвидации и реорганизации предприятия.

Шкільний курс інформатики та методика його викладання (216 год.)

Основна мета вивчення дисципліни полягає у формуванні методичної культури майбутнього вчителя інформатики, під якою розуміють діяльність учителя, що базується на сформованості загальних і конкретних методичних умінь, які пов’язані з навчанням інформатики в системі освіти.

Дисципліна «Шкільний курс інформатики та методика його викладання» є складовою частиною циклу педагогічних дисциплін і присвячена вивченню способів та методів навчання інформатики на сучасному етапі розвитку цієї науки.

Дана дисципліна пов’язана з дисциплінами «Програмування та інформатика» та «Програмне забезпечення ЕОМ», в рамках яких викладається інформатика на рівні вищого навчального закладу. Важлива роль у програмі приділяється оволодінню персональним комп’ютером на достатньому рівні, алгоритмізації та програмуванню.

Бази даних та інформаційні системи (126 год.)

Курс «Бази даних та інформаційні системи» є логічною складовою програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для спеціальності «Технологічна освіта». Курс спрямований на оволодіння студентами понять «інформаційна система», «банк даних», «база даних», «реляційна база даних», «ключове поле», «об’єкти бази даних» та ін.