Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 4

Основною метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами знаннями в галузі інформатики з розділу «Бази даних», набуття практичних умінь і навичок при роботі з комп’ютером, моделювання баз даних, створення структур баз даних. Для підготовки курсу використовуються новітні підручники для вищих навчальних закладів, монографії, праці досвідчених програмістів. Протягом вивчення дисципліни студенти вивчають програми FoxPro та Microsoft Access. Вивчення програми Microsoft Access завершується створенням бази даних з використанням елементів керування.

Використання обчислювальної техніки в трудовому навчанні (108 год.)

Основна мета вивчення дисципліни «Використання обчислювальної техніки в трудовому навчанні» полягає у формуванні знань, умінь і навичок, необхідних для використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Серед основних завдань курсу ознайомлення студентів з основними напрямами використання комп’ютера в школі (зокрема, як засобу навчання, для організації навчально-виховного процесу, автоматизації управління школою), формування навичок роботи з педагогічними програмними засобами різного призначення.

У рамках курсу передбачається ознайомлення студентів з напрямами використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі школи, класифікацією педагогічних програмних засобів, формування навичок використання в навчальному процесі прикладного програмного забезпечення загального призначення та спеціальними програмними засобами навчального призначення. Крім того, розглядаються особливості використання програмних засобів для підтримки вивчення трудового навчання та інформатики.

Вивчення курсу сприятиме розвитку інформаційної культури майбутніх учителів, формуванню навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл.

Будова автомобіля (чоловіки) (72 год.)

Мета вивчення курсу «Будова автомобіля» – знайомство з складовими елементами автомобіля, включаючи їх призначення, класифікації, принципи роботи.

Студенти вивчають класифікацію автомобілів та їх основні показники, характеристики, принципи дії та конструкції двигунів внутрішнього згоряння, систем живлення двигунів з зовнішнім і внутрішнім сумішоутворенням, системи мащення та охолодження. В курсі розглядаються будова та принцип дії елементів трансмісії: зчеплення, коробок передач, карданних передач, головної передачі та інших елементів.

У процесі вивчення електрообладнання студенти ознайомлюються з джерелами електроенергії автомобіля та системами запалення, пуску, електропостачання, основними електроприладами автомобіля.

Під час вивчення шасі автомобіля розглядаються будова  та принцип дії елементів підвіски, мостів, конструкції рам та кузовів автомобілів.

Курс «Будова автомобіля» є практичною основою до вивчення та використання знань із загальноінженерних дисциплін: «Машинознавства», «Основи виробництва». Питання, які розглядаються в курсі, входять до шкільних програм з трудового навчання, та є складовою підготовки водіїв.

Методика викладання автосправи та правил дорожнього руху (чоловіки) (144 год.)

Курс розкриває зміст теорії та методики викладання у школах і позашкільних установах предметів: «Будова і основи технічного обслуговування легкового автомобіля» , «Правила дорожнього руху», «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху», «Професійна етика та культура водіння» та професійно-практична підготовка.

Курси спрямовані на озброєння майбутніх вчителів теоретичними і практичними знаннями необхідними для професійного навчання напрямку –Водій автотранспортних засобів. На лекційних заняттях розглядаються питання побудови навчальних програм та навальних посібників, характеру і змісту роботи викладача з організації, планування та матеріального забезпечення викладання предметів. Лабораторні заняття мають на меті складання робочих програм, оформлення навчально-методичних розробок, підготовку до занять. Практичні заняття мають на меті формування навичок у проведенні і пробних занять. Власні методичні розробки студентів мають пройти перевірку в ході проведення педагогічної практики.

Основи керування автомобілем і безпека руху (чоловіки) (108 год.)