Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 6

Організація та методика прикладної та технічної творчості (жінки) (162 год.)

Вивчення дисципліни «Організація та методика прикладної та технічної творчості» передбачає підготовку майбутніх вчителів трудового навчання до проведення позакласної та позашкільної роботи з прикладної та технічної творчості. Формування знань студентів про роль учителя трудового навчання, організатора прикладної та технічної творчості в постановці та вирішенні творчих завдань у процесі навчальної, трудової і позаурочної прикладної та технічної діяльності.

Розвиток практичних умінь і навичок майбутніх учителів технологій з планування навчально-виховної роботи в гуртках для учнів різних вікових груп, організації навчально-матеріальної бази музеїв-майстерень; формування у майбутніх учителів технологій, організаторів позашкільної та позакласної роботи знань, умінь і навичок необхідних для керівництва цією роботою.

Основи художнього дизайну (жінки) (72 год.)

Дисципліна вивчає основи подання візуальної інформації та графічний дизайн як специфічний вид художнього конструювання. Опанування курсу сприяє розвитку просторової уяви, образного, просторового і логічного мислення студентів, навчає їх проектній діяльності в напрямку технічного і художнього конструювання, формує різноманітні представлення про графічні зображення (малюнок, ескіз, технічний малюнок, креслення, план, візуальний носій інформації і т. ін.) та вміння щодо застосування геометрично-графічних знань і навичок в дизайнерському мистецтві.

Дизайн одягу (жінки) (72 год.)

Дисципліна знайомить студентів з методами художнього проектування одягу різного асортименту за призначенням; надає необхідні знання щодо теоретичних основ проектування одягу з дотриманням всіх технічних і технологічних вимог, практичного відпрацювання композиційних принципів і засобів створення форми костюма шляхом його моделювання в об'ємі і на площині, освоєння методів художньої розробки нових моделей одягу різних видів та різного функціонального призначення.

Механізація та автоматизація агропромислового комплексу (126 год.)

Дисципліна передбачає вивчення матеріалу з ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, овочівництва, садівництва і тваринництва. Курс знайомить студентів з новими технологіями вирощування високих сталих врожаїв сільськогосподарських культур, сучасними районованими сортами рослин, а також новими промисловими способами догляду за сільськогосподарськими тваринами.

У. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТА

Педагогічна практика призначена для того, щоб забезпечити застосування та закріплення теоретичних знань у практичній діяльності, стимулювати професійно-особистісний розвиток фахівця і підготувати його до професійної діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Педагогічна практика проводитися на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть забезпечити належний організаційно-методичний рівень. Під час виробничої практики студенти самостійно готують та проводять заняття з трудового навчання, креслення та організаційно-виховної позакласної та позашкільної роботу з учнями.

За підсумками практики студент подає звіт з аналізом усіх типів педагогічної діяльності. Термін і тривалість практики встановлює університет.

Наукова підготовка спеціалістів технологічної освіти забезпечується у процесі написання курсових робіт.

4. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Державна (кваліфікаційна) атестація здійснюється на підставі вимог до основних результатів навчання та обов'язкового змісту нормативних та вибіркових навчальних дисциплін для кожного з кваліфікаційних рівнів. Обов'язковому контролю за формою державної підсумкової атестації підлягають: психолого-педагогічні дисципліни, трудове та професійне навчання та основи інформатики з методикою та захист дипломної кваліфікаційної роботи.

Державна підсумкова атестація студентів з окремих навчальних дисциплін, не внесених до зазначеного вище переліку обов'язкового контролю, а також понад визначений мінімум змісту та обов'язкові результати навчання може здійснюватися на добровільних засадах.

Досягнення студентів загальнообов'язкових результатів на певному кваліфікаційному рівні засвідчується державним документом про освіту встановленого зразка – диплом про повну вищу освіту.