Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Технологіча освіта». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 2

Основною метою курсу є формування у студентів знань про основи конституційного ладу України, його засади та риси, умінь щодо аналізу конституційно-правових норм, прищеплення їм активної громадянської позиції, виховання в дусі поваги до національного законодавства України.

Основними завданнями курсу є вивчення особливостей форми держави, територіального устрою України, з’ясування конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України, правових інститутів прямої та представницької демократії, громадянства України, розгляд принципу противаг та стримувань у функціонуванні гілок влади, конституційного статусу глави держави, конституційно-правового статусу органів державної влади, формування вмінь аналізувати нормативну літературу, простежувати механізм захисту конституційного ладу держави, мету, суть і наслідки політичної реформи в країні.

Етика (36 год.)

Вивчення етики передбачає навчити студентів аналізувати проблеми моралі та морального ідеалу, що є надзвичайно необхідним для майбутніх учителів. Для підвищення ефективності навчання та виховання учнів має важливе значення моральна культура вчителя, його відповідність ідеалам добра, істини та краси. Це сприяє кращому впливу учителя на процес формування майбутніх поколінь, їхнього морального обличчя та духовного світу.

Етика визнається як наука, в якій осмислюються, узагальнюються, систематизуються історичні форми моралі, формуються етичні доктрини, теорії, що пояснюють природу, функції моралі, закономірності її розвитку, тобто етика звернена до складного світу людини, її родової суспільної сутності, котра реалізується в моральній діяльності живих, конкретних цілісних індивідів.

Для майбутніх учителів важливим є засвоєння вимог етики, оскільки це сприятиме ефективному здійсненню морального та етичного виховання учнів.

Програма передбачає засвоєння теоретичних понять етики, знайомство з актуальними проблемами морального виховання на сучасному етапі, вироблення практичних навичок та умінь здійснення не лише аналітичного підходу до проблем етики, а й основних методичних засобів морального та етичного виховання учнів.

Естетика (36 год.)

Духовне відродження, формування самостійності народу, викликає зростання інтересу до гуманітарних наук. Особливе місце вони займають в системі підготовки майбутніх поколінь до життя. Коли  ж мова йде про фахову підготовку учителя, то, безумовно гуманітарна підготовка повинна бути чи не найпершому місці.

Естетика – одна з гуманітарних наук. І саме тому, що естетичне начало, яке живе в кожній людині, стає невід’ємною часткою духовно-практичного освоєння світу, вона має непересічне значення. Емоційне багатство, культура почуттів, прагнення гармонії, єдність змісту та форми, органічно притаманні естетичній сфері, роблять її каталізатором творчої діяльності особистості в усіх сферах суспільної діяльності особистості. Естетична культура, як елемент культури духовної, впливає на процес формування особистості, як громадянина. Це формування неможливе без глибокого розуміння природи мистецтва, без розвинутого відчуття прекрасного, без участі, безпосередньої чи опосередкованої, у створенні художніх цінностей, без здатності творити по законах краси.

Саме учитель активно впливає на формування духовного світу підростаючого покоління. зобов'язаний

Головна мета курсу – формування у студентів естетичної культури високого рівня через засвоєння та усвідомлення основних категорій естетики, концепцій виникнення і розвитку естетичного відношення, через визначення специфіки різних форм естетично діяльності, особливо таку як мистецтво. З’ясувати значення естетики для розуміння сутності художньо-перетворюючої діяльності людини, ідеальною метою якої є краса.

У курсі широко використана новітня вітчизняна і зарубіжна література з естетики, відеоматеріали з історії мистецтва.

Програма курсу «Естетика» передбачає не тільки лекції та семінарські заняття, але й самостійну роботу студентів, що дає можливість біль повно та глибоко осягнути проблеми естетичної науки.

Основи наукових досліджень (72 год.)

Метою курсу є ознайомлення із закономірностями розвитку науки та набуття вмінь організації наукових досліджень.