Виробниче навчання: Робоча навчальна програма

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

Факультет технологій та дизайну

 

 

Кафедра професійної освіти

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти

 “___” __________ 2007 р., протокол № 

_____________________

завідувач кафедри  Алік Н.А.

 

 

 

 

 

 

В И Р О Б Н И Ч Е   Н А В Ч А Н Н Я

Робоча навчальна програма

для студентів І курсу, груп ПН-15

 

  7.010100 “Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості”.

 

 

 

Розробник: ас. Борисова Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2007-2008 н.р.Загальні положення

 

1.1.  Мета і завдання вивчення дисципліни.

Мета дисципліни: вивчення основ технології виготовлення одягу, розвиток у студентів навиків виконання основних видів робіт під час виготовлення окремих вузлів та виробів різного асортименту, забезпечення теоретичної бази для проходження виробничої практики та вивчення спецдисциплін.

У результаті вивчення дисципліни “Виробниче навчання” у ІІ семестрі студенти повинні знати:

-  конструкцію одягу і вимоги до нього;

-  назви деталей крою, вимоги до їх якості;

-  етапи та види робіт при виробництві одягу;

-  умовне позначення операцій, строчок, матеріалів;

-  основні принципи типізації та уніфікації методів обробки швейних виробів;

-  технологію виконання ручних, машинних, волого-теплових операцій;

-  технологію обробки окремих вузлів легкого одягу (обробку кишень, обробку бортів, застібок, обробку комірів і з’єднання їх з виробом, обробку рукавів і з’єднання їх з виробом, обробка виробів по лінії талії і низу);

-  будову і призначення швейних машин, прасок, інструментів, необхідних для виготовлення одягу;

уміти:

-  виконувати всі види ручних, машинних та волого-теплових робіт;

-  виконувати обробку окремих вузлів легкого одягу:

- виконувати обробку кишень;

- виконувати обробку бортів, застібок;

- виконувати обробку комірів і з’єднання їх з виробом;

- виконувати обробку рукавів і з’єднання їх з виробом;

- виконувати обробку виробів по лінії талії і низу.

-  усувати дрібні неполадки у роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування.

 

1.2.  Опис предмета навчальної дисципліни.

 

Загальна кількість годин – 124

Загальна кількість кредитів – 3

Обов’язкова  чи за вибором – обов’язкова

Семестр – І

Лекції – (кількість годин) - 6

Практичні заняття – (кількість годин) -68

Самостійна робота – (кількість годин) - 25

Індивідуальна робота – (кількість годин) –25

Кількість змістових модулів  – 2

Змістовий модуль 1. Повузлова обробка: накладних, прорізних  кишень, застібок - в жіночому одязі.

Змістовий модуль 2. Повузлова обробка: коміра, рукавів, обробка виробів по лінії талії – в жіночому одязі.

Вид контролю – (екзамен або залік) – залік

 

1.3.  Перелік видів навчальної діяльності студентів (лекції, практичні, лабораторні тощо), їх стисла характеристика:

Лекція –це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних навальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого для умов навчального процесу.

Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних досліджень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

 

1.4.  Перелік форм контролю (поточного, модульного, підсумкового).

 

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю.

Поточний контроль. Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення аудиторних та позааудиторних занять.

Форми проведення поточного контролю - тести,  усне опитування.

Модульний контроль. Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення окремого модуля за результатами опрацювання теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого модулем.

Форми проведення модульного контролю - тести.

Модульний контроль може бути проведений під час лекцій, практичних, семінарських чи лабораторних занять або в позааудиторний час.

До модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими модуля.

Похожие материалы

Информация о работе