Виробниче навчання: Робоча навчальна програма, страница 3

Навчальний час, який відводиться на виконання лабораторних робіт, буде використовуватися з максимальною ефективністю за умови попередньої підготовки до них. Студенти повинні чітко уявляти собі мету кожної роботи, її теоретичні основи.

При підготовці до лабораторних робіт студент повинен:

-  вивчити за підручниками і навчальними посібниками, лекціями, довідниковій літературі та методичних розробках навчальний матеріал, законспектувати теоретичні відомості тезісно у робочий зошит;

-  уміти відповідати на питання для самоконтролю.

Перевірка готовності студентів до заняття проводиться шляхом усного чи письмового опитування, перегляду зошитів для лабораторних робіт. Студенти, які не підготувалися до заняття, до виконання лабораторної роботи не допускаються.

Звіт по кожній лабораторній роботі складається кожним студентом самостійно за такою формою: дата; найменування теми; мета роботи; теоретичні відомості; хід роботи; опрацьована література.

До звіту додається виконане практичне завдання.

Залік по кожній роботі студент отримує лише після закінчення оформлення звіту і здачі виконаного практичного завдання. При оцінюванні виконання студентам лабораторних робіт враховується: технічна грамотність у застосування теоретичних знань і рівень їх застосування; точність дотримання технологічної послідовності і трудових прийомів; якість виконаної роботи; самостійність у виконанні; дотримання норм часу і правил безпеки праці, організація робочого місця.

Позааудиторними видами навчальної діяльності студентів є виконання індивідуальних завдань та самостійна робота.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Видами індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни є індивідуальні навчально-дослідні завдання (виконання на зразках обробки окремих вузлів легкого одягу та розробка відповідних алгоритмічних карт),  підготовка рефератів. Виконання цих завдань спрямоване на поглиблене вивчення навчальної дисципліни.

Написання рефератів передбачає опрацювання студентом підручників, навчальних та методичних посібників, наукової літератури та періодичних видань з даної тематики.

Самостійна роботає основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача, і може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Самостійна робота студентів полягає у самостійному опрацюванні теоретичних положень дисципліни. Форма контролю виконання самостійної роботи  - усне опитування, тести.

 

2.  Зміст модулів

Модуль 1. Обробка кишень, бортів, застібок.

2.1.Зміст теми:

 Види накладних кишень. Обробка накладної кишені з верхнім зрізом у підгин на лицьовий чи виворітний бік. Обробка накладної кишені з кантом, оборкою чи мереживом. Обробка накладної кишені з підкладкою. Види прорізних кишень. Обробка прорізної кишені з листочкою з вшитими кінцями. Обробка кишені в рельєфі або в шві.

Види застібок до низу виробів. Обробка бортів підбортами, суцільно кроєними з пілочками. Обробка бортів настрочними планками. Обробка бортів відрізними підбортами. Обробка бортів суцільнокроєними планками. Види застібок, розміщених на суцільнокроєних деталях. Обробка застібки однією обшивкою. Обробка застібки в рамку обшивками - підбортами. Обробка застібки вшивними планками. Види застібок в швах. Обробка застібки тасьмою-блискавкою у виробах з коміром. Обробка застібки тасьмою-блискавкою у виробах без коміра. Види потайних застібок. Обробка потайної застібки, якщо борти пілочки оброблені підбортами. Обробка потайної застібки швом у підгин. Обробка потайної застібки з відлітною складкою. Види петель. Обробка обшивних петель. Обробка петель із обшивного шнура. Обробка петель, викроєних з прямої смужки тканини.