Виробниче навчання: Робоча навчальна програма, страница 2

Підсумковий контроль. Підсумкова оцінка складається з усіх балів, отриманих студентом під час поточного й модульного видів контролю.

Оцінки, отримані студентами в процесі навчання в умовах КМСОНП, (кредитно-модульної системи організації навчального процесу) є остаточними.

 

1.5.  Шкала оцінювання.

 

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

відмінно

90-100

BC

добре

75-89

DE

задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34

 

1.6.  Критерії оцінювання знань.

1.7.   

Оцінка

Знання

Уміння

90-100

(відмінно)

Має всебічні глибокі знання навчального матеріалу з основ технології швейних виробів та початкової обробки деталей одягу. Засвоїв основні поняття та вміє ними оперувати.

Досконально знає основну та додаткову літературу.

Вміє вільно виконувати практичні завдання, передбачені програмою, використовувати довідкову літературу, грамотно викладати програмний матеріал.

Демонструє навички творчого мислення.

75-89

(добре)

Показав повні знання навчального матеріалу, здатен до їх поповнення та оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності.

Опрацював основну та додаткову літературу.

Успішно виконав передбачені програмою лабораторні заняття без істотних зауважень.

Вміє використовувати на практиці програмні знання.

 

60-74

(задовільно)

Має знання лише основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за спеціальністю.

Ознайомлений з основною та додатковою літературою.

Допускає помилки у відповідях на теоретичні питання дисципліни і при виконанні практичних завдань, але володіє необхідними знаннями для виправлення помилок під керівництвом викладача.

Виконує практичні завдання в межах програмних вимог.

Допускає неточності і помилки при виконанні практичних завдань.

Не володіє навичками системного обґрунтування запропонованих рішень.

Виявляє труднощі при застосуванні знань у практичній діяльності.

35-59

(незадовільно з можливістю повторного складання)

Ознайомлений з навчальним матеріалом, не чітко володіє системою знань навчального матеріалу, допускає помилки у відповідях на поставлені запитання.

Виявляє труднощі при застосуванні знань в практичному плані, допускає помилки та неточності при обґрунтуванні практичних завдань. Невміло орієнтується в літературі.

1-34

(незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не володіє системою знань навчального матеріалу.

Має недостатні знання для самостійного оволодіння програмним матеріалом без додаткової підготовки.

Не вміє вирішувати передбачені програмою практичні завдання або допускає принципові помилки у їх виконанні.

Демонструє невміння орієнтуватися в літературі.

 

1.7. Рекомендації для студентів щодо опрацювання змістових модулів,  індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу.

Змістовий модуль “Платтів, блуз, чоловічих сорочок” включає два модулі. У процесі опрацювання першого модулю “Обробка кишень, бортів, застібок” студенти вивчають технологію обробки накладних кишень, прорізних кишень та кишень в рельєфі або в шві, вивчають технологічні особливості обробки застібок до низу виробів, застібок, розміщених на суцільнокроєних деталях, застібок в швах та потайних застібок. Опрацювання другого модулю. У процесі опрацювання другого модулю “Обробка комірів і з’єднання їх з виробом, обробка рукавів та з’єднання їх з виробом, обробка виробів по лінії талії і низу”, студенти вивчають технологію обробки відкладних комірів, одинарних комірів, коміра-стійки, коміра з пришивною стійкою та технологію їх з’єднання з горловиною виробу, також вивчають  технологію обробки низу рукавів, обробки застібок низу рукавів, з’єднання рукавів з проймами, технологію обробки виробів по лінії талії, обробки застібок по лінії талії виробів та обробки низу виробів.