Програма курсу та рекомендації до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери», страница 3

4.  Які організаціі займаються підготовкою кадрів для закладів державного управління ?

5.  Як класифікуються розходи в закладах державного управління ?

6.  До органів державного правління не відносяться:

 а/ вининком;

 б/ прокуратура;

 в/ поліклініка;

 г/ військомат.

7.  Зароб1тна плата в закладах державного правління не залежить від :

 а/ займаючоі посади;

 б/ стажу роботи;

 в/ освіти;

 г/ фізичного стану робітника.

8 До канцелярських разход1в не відносяться розходи:

а/ коштові;                     в/ опалення;

б/ освітлення;                г/ закупка обладнання.

9 В яких закладах, організаціях технологічних процесів займають перше месце :

 а/ торгівля ;                           в/ культура

 б/ медицина                          г/ побутове обслуговування.

10 Що не являється задачею управління державних органів:

  а/ раціональне використання ресурсів ;

  б/ ліквідація втрат фінансових і трудових ресурсів

  в/ підвищення якості робіт і послуг ;

  г/ стабільне підвищення заробітної плати

11. Рівномірний розвиток окремих напрямків і видів робіт і раціональний розподіл ресурсів являються задачами:

   а/ обліку;                      б/ планування;

   в/ контролю ;               г/ аналізу.

Тема 4  Економіка і організація освіти

Структура органів освіти /*/

Показники діяльності установ освіти

Поняття акредитаціі і ліцензування /*/

Розвиток трудового потенціалу

Фонди установ освіти /*/

Фінансування витрат установ освіти

Ревізія і контроль в установах освіти

Література

Основна : 2; 3; 5; 7; 11;

Додаткова: 18;22;23;26;28;30

Питання для самоконтролю

1.  Які показники характеризують роботу закладів освіти ?

2.  Які показники характеризують якість роботи закладів освіти?

3.  Які види робіт в закладах освіти нормуються ? Які задачі нормування?

4.  Чим визначається рівень забезпеченості закладів освіти визначеними видами основних засобів?

5.  Назвіть основні джерела поповнення основних і оборотних засобів закладів освіти.

6.  ВУЗ відноситься до організацій:

а/ соціальних ;                 в/ обслуговуючих;

б/ фінансових;                 г/державного управління.            

7.  В структурі основних засобів організацій освіти найбільша питома вага займає група:

а/ будинки;                    б/машини і обладнання;

в/ господарський та інший інвестар;   г/  інструмент.

8.  Яким можливостям персоналу необхідно приділяти максимальну увагу в закладах освіти ?

        а/ фізичним ;                     в/ інтелектуальним;

        б/ психологічним ;            г/моральним.

9.  Через який орган відбувається фінансування закладів освіти ?

а/ податкову інспекцію ;              б/казначейство;

в/фонд соціального забезпечення;         г/ виконком.

10. Зовнішня ревізія в повному об”ємі відбувається в закладах освіти:  

 а/ раз в рік;             

 б/ щоквартально;

 в/ щомісячно;

 г/ раз в півріччя.

Тема 5  Економіка і організація охорони здоров”я

Структура установ охорони здоров”я /*/

Основні типи лікувальних установ /*/

Показники діяльності установ охорони здоров”я

Фонди охорони здоров”я. Оцінка забезпеченість ними установ /*/

Трудові ресурси: забезпеченість, рівень освіти, підготовка фахівців.

Фінансування охорони здоров”я /*/.

Особливості функціонування установ охорони здоров2я в умовах ринковоі економіки.

Література

Основна : 3; 5; 7; 8; 14;

Додаткова : 18; 22; 24; 26.

Питання для самоконтролю:

1.  Які показники характеризують роботу закладів охорони здоров”я?

2.  Які заклади входять в структуру охорони здоров”я?

3.  Які показники характеризують якість роботи закладів охорони здоров”я?

4.  Як фінансуються заклади охорони здоров”я?

5.  В чому складається особливості функціонування закладів охорони здоров”я в умовах ринковоі економіки ?

6.  Лікарні відносяться до закладів: