Програма курсу та рекомендації до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери», страница 2

ЗМІСТ КУРСУ

Позначкою (*) відмічені питання курсу, які студент вивчає самостійно.

Тема 1 Загальна характеристика невиробничої сфери

     Мета, предмет та завдання курсу. Склад невиробничої сфери. Підвищення ролі невиробничої сфери в розвитку держави (*). Задачі невиробничої сфери (*). Характеристика деяких галузей невиробничої сфери (*).

Література: основна – 1; 10

                    додаткова -  17; 18; 25; 29

Питання для самоконтролю

1.  Як класифікуються підприємства невиробничої сфери по відношенню до бюджету і фінансових цілях

2.  Як класифікуються підприємства по виду власності і виконуючих функцій

3.  Навести приклади фінансових організацій

4.  В чому полягають загальні особливості невиробничої сфери

5.  Докажіть на конкретних прикладах роль невиробничих сфер в розвитку держави

6.  В якій організації комерційна мета діяльності

-  районна поліклініка;

-  обласна бібліотека;

-  кафе;

-  музей

7 В якій організації некомерційна мета діяльності

-  банк;

-  школа;

-  приватний стоматологічний кабінет;

-  магазин

8 Забезпечення здоров’я громадян України – це задача закладів:

-  торгівлі;

-  науки

-  медицини;

-  освіти

9 Пошук нових рішень в різних областях діяльності людини – це задача закладів:

-  медицини

-  фінансів

-  торгівлі

-  науки

10 Виконання функцій посередника між виробником і споживачем через фінансові взаємовідносини – це задача закладів:

-  медицини

-  фінансів

-  торгівлі

-  науки

Тема 2  Державне регулювання невиробничої сфери

          Фінансування установ бюджетної сфери і контроль виконання кошторису витрат. Оподаткування установ невиробничої сфери. (*) Діяльність контрольно-ревізійного управління. Кредитування установ невиробничої сфери (*)

 Література: основна – 4; 6; 9; 10

                    додаткова -  18; 19; 21

Питання для самоконтролю

1.  Перерахуйте основні податки, які виплачують підприємства невиробничої сфери.

2.  Які форми державного регулювання невиробничої сфери використовуються сьогодні в Україні

3.  Задачі і зміст стандартизації і сертифікації послуг

4.  Які нарахування на заробітну плату проводяться в організація невиробничої сфери

5.  В чому полягають особливості бюджетного фінансування

6.  Кошторис доходів вважається виконаною, якщо фактичні витрати:

а) більші планових;

б) менше планових;

в) менші “права” на витрати

     7 Податок на прибуток стягується з діяльності організацій:

      а) комерційної;

     б) некомерційної;

     в) любої діяльності  

     8 Забезпеченість підприємства невиробничої сфери основними засобами визначається:

     а) його паспортними задачами;

     б) його соціальними задачами;

      в) не залежить від задач;

      9 Що не допомагає розвитку невиробничої сфери

      а) субсідіювання;

      б) датування;

       в) підвищення податків;

      г) державний заказ

     10 Що не являється обов’язковою умовою перевірки КРУ

       а) несподіваність проведення;

       б) локальний характер;

       в) перевірка грошових коштів;

       г) складання пояснювальних записів відповідних осіб

Тема 3  Економіка і організація установ державного управління

Структура органів державного управління.

Показники діяльності установ державного управління.

Забезпечення кадрами організацій і установ державного управління /*/.

Витрати установ державного управління і іхне фінансування /*/

Література

Основна :1; 3; 5; 13;

Додаткова : 17; 18; 20; 27;

Питання для самоконтролю:

1.  Які організаціі можна віднести до державного управління ?

2.  Які задачі вирішують комерційні органи державного управління ?

3.  Якими показниками характеризується діяльністю закладів державного управління