Програма курсу та рекомендації до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери», страница 6

7.  Перспективи розвитку контрольно-ревізійноі служби в Украіні.

8.  Функціі і задачі органів державного  управління.

9.  Нетрадиційнй підходи до фінансування затрат органів державного управління.

10. Перспективи розвитку системи освіти в Украіні.

11. Оцінка досвіту освіти в розвитих краінах.

12. Нетрадиційні підходи до фінансування витрат установ освіти.

13. Кадрові проблеми установ, освіти.

14. Сучасні проблеми охорони здоров”я.

15. Технічна оснащеність лікувальних установ: критичний підхід і перспективи розвитку.

16. Проблема імпортозаміщення в охороні здоров”я.

17. Досвід розвитку приватноі медицини в передових краінах світу.

18. Необхідність розвитку туристичного бізнесу в Украіні.

19. Оцінка регіонів Украіни з позиціі розвитку туристичного бізнесу.

20. Конкуренція в туризмі.

21. Інноваціі в туристичному бізнесі.

22. Проблеми розвитку культури в украіні.

23. Рейтінг організацій культури в Украіні, можливість зміни людських переваг.

24. Основні напрмки розвитку ЖКГ.

25. Криза неплатежів, можливості іі усунення /по ЖКГ/.

26. Оцінка побутового обслуговуваняя в Украіні.

27. Досвід розвитку краін по стимулюванню розвитку соціальноі інфраструктури.

Рекомендована література.

Закони Украіни

1.  Конституція Украіни.

2.  Про освіту.

3.  Кодекс законів про працю.

4.  Про оподаткування прибутку підприємств.

5.  Про бюджетне фінансування.

6.  Про стандартизацію та сертіфікацію товарів та послуг.

7.  Про ліцензування певних видів господарськоі діяльності.

8.  Онови законодавства Украіни про загально-обов”язкове державне соціальне страхування.

Основна література:

9.  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетноі сфери. – К.,2000.-148С.

10. Матвеева В. Бюджетніе организации: бухгалтерский учет и налогооблажение.-Х.:Фактор., 2002.

11. Чупринов Д.И. Єкономика, организация и планирование вісшего образования : Учебное пособие.

12. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник/Под ред. проф. д.є.н. Чудковского А.Д.-М. Издательство єкмос,2000-400с

13. Волкова К.А., Козакова Ф.К. Предприятие: положения об отделах и службах, должностніе инструкции.- М .Єкономика,2000.

14. Государственній служащий: Культура поведения и деловой єтикеи.-М.РАГС.1999.

15. Дракер П. Управление, нацеленное на результаті:Пер с англ.-М.:Технолог. школа бизнеса, 1992.

16. Мєйланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе: Пер с англ.-Мю:Аудит, ЮНИТН,1996.

Додаткова література

17.Якобсон Л.И. Єкономика общественного сектора: Основі теории государственніх финансов: Учебник для вузов.М., 1998-175 с.

18.Статистичний щорічник “Украіна” в 1999-2002 р  К.-2000/2001,2002/.

19.Положение о кредитовании. Постановление НБУ, декабрь 1996 г, с дополнениями и изменениями.

20.Поляков В.П., Московина ЛА. Основі денежного обращения

и кредита: Учебное поспбие.-2-е изд, доп.-М.: ИНФРА-М,1997.-192 с

21. Арене А., Лоббек Дж. Аудит: Пер с англ./Гл. ред. серии Я.В.Соколов.-М.:Финансі и статистика,!995.

22.Баткаева И.А. Организация оплаті труда в условиях перехода к ріночной єкономике .-М.: ГАУ, 1994.

23. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете.- м.,1994.

24. Волина М.И., Сегеда Д.Г. Организация охрани труда на предприятиии.-М.:Знание,1990.

25.Гаузнер Н. Инновационная стадия развития: новая модель использования “человеческих ресурсов” //Проблемі теории и практики управленич.-1994.-№1

26. Иванов П.И. Программы повышения квалификации – главный регулятор развития персонала фирмі //Труд за рубежом. 1993 . №4

27.Основы государства и права /Под ред  акад. О.Е.Кутафина.-М.:Юрист,1994.

28. Поршнев А.Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку.-м.:РНЦЛО “ Мегаполис-контакт “, 1993 .

29. Смирнов Э.А. Основы теории организации:Учеб. Пособие для вузов.-М.:Аудит,ЮНИТН, 1998.

30. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда.