Статистичне оцінювання кон’юнктури товарного ринку, страница 9

Під час вивчення торговельних операцій, роботи транспорту та зв’язку, особливо у великих містах, роботи на валютних ринках, доцільно визначати та вимірювати навіть внутрішньодобові коливання продажу, пасажиропотоків, документопотоків, оскільки важливо знати розподіл за часом та значення пікових навантажень. Коли йдеться про вивчення внутрішньодобових та внутрішньорічних коливань, можна використовувати не трендові рівняння, а проводити аналіз відносної сили товарних ринків за допомогою коефіцієнтів відносної сили для отримання більшого прибутку від торгівлі товарами і послугами.

Навчальне завдання

Для закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок пропонується виконати навчальне завдання.

Завдання Є такі дані по національному ринку електропрасок (табл. 12.7).

Таблиця 12.7

Період

Обсяг продажу в роздрібній  торгівлі, шт.

Середня  роздрібна ціна, грн/шт.

Середні товарні запаси, шт.

Обсяг  вітчизняного  виробництва, штук

базисний

28407

89,0

18683

15000

поточний

33050

150,0

17502

11810

Розрахувати:

1)  місткість внутрішнього ринку за електропрасками в базисному і поточному періодах з урахуванням того, що через канали роздрібної торговельної мережі було реалізовано 79,4 %, а решта (20,6 %) — було реалізовано за вибірковим обстеженням іншими каналами (речові ринки, підприємства, у громадян та ін.); імпорт у базисному періоді дорівнював 28 000 шт., у поточному —  31 000 шт.;

2)  перевірити дію закону попиту на електропраски, для чого розрахувати коефіцієнт цінової еластичності попиту і зробити висновок;

3)  швидкість і час обороту товару, а також показати взаємозв’язок між ними;

4)  індекси зміни виробництва, продажу і товарних запасів для оцінювання стану кон’юнктури товарного ринку за запропонованою в підрозд. 12.2 схемою.

Відповідь: 1) 83,2 % і 97,2 %; 2) 0,238.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте види кон’юнктури з врахуванням попиту, пропозиції та товарних запасів.

2. Які показники варіації використовуються для оцінювання коливань і стійкості показників кон’юнктури?

3. Як розраховується місткість внутрішнього ринку?

4. Перелічіть канали реалізації споживчих товарів, обсяг реалізації яких обліковується і дораховується Держкомстатом України до роздрібного товарообороту.

Тлумачний словник

Ринок продавця — коли попит значно перевищує пропозицію; за таких умов місткість внутрішнього ринку більша від одиниці (або > 100 %).

Ринок покупця — коли пропозиція значно перевищує попит; за таких умов місткість внутрішнього ринку менша від одиниці (або <100 %).

Місткість внутрішнього ринку — це співвідношення обсягу продажу за всіма каналами реалізації до обсягу виробництва плюс імпорт (у натуральному або вартісному виразі).

Канали реалізації — продаж товарів через торговельну мережу, мережу ресторанного господарства (тобто, через офіційно зареєстровані підприємства), на організованих ринках продовольчих і непродовольчих товарів і через неформальний ринок.


Література

1.  Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. — М.: Изд. дом «Дашков и Ко», 2000.

2.  Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. — М.: Финансы и статистика, 2000.

3.  Статистика підприємництва: Навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач; За ред. П. Г. Вашківа, В. П. Сторожука. — К. : Слобожанщина, 1999.

4.  Карпов В., Пугачова М., Степашко В. Статистичний моніторинг соціально-економічних процесів як актуальне завдання державної статистики // Статистика України. — 2000. –– № 2.

5.  Савченко О. П. Розрахунок місткості регіонального ринку взуття // Маркетинг в Україні. — 2001. –– № 1.