Статистичне оцінювання кон’юнктури товарного ринку, страница 3

Однак існує на ринку й ситуація, яку не можна віднести ні до «ринку продавця», ні до «ринку покупця». Вона виникає за відносної рівноваги попиту і пропозиції або коли пропозиція незначною мірою перевищує попит. У такому випадку попит покупця  може постійно бути задоволеним завдяки стабільній пропозиції. Тому продавцю необхідно весь час турбуватися про те, щоб викликати інтерес покупця до свого товару, спонукати придбати саме його, а не товар конкурента. Це вимагає від продавця додаткових зусиль і витрат на підвищення якості товару, проведення комплексу рекламних і маркетингових заходів.

Співвідношення попиту і пропозиції називається місткістю ринку, яка зумовлює рівень ринкової ціни товару.

Розрахунок місткості товарного ринку вважається в маркетингу досить складним завданням, часто це пов’язано з важкодоступністю необхідної інформації і неоднозначністю трактування у  спеціальній літературі категорій місткості ринку і методик її розрахунку. Але без оцінювання місткості ринку піддаються сумніву результати вибору цільових сегментів, організації збутової мережі і комплексу комунікаційних заходів.

Найчастіше з місткістю ринку в економічній літературі ототожнюють обсяг реалізації товару за певний проміжок часу. Проте такий підхід може призвести до помилкових результатів при аналізі можливостей ринку, неправильного планування маркетингових зусиль і аналізу їх ефективності (табл. 12.2) [5].

Таблиця 12.2

Види і тлумачення місткості ринку

Види

Тлумачення

Місткість ринку

а) На макрорівні:

фактична

Обсяги продажу товарів за конкретний проміжок часу

потенційна

Можливі обсяги продажу товарів даного підприємства і всіх його конкурентів покупцям

б) На мікрорівні:

освоєна

Обсяги продажу, які були досягнуті фірмою (регіоном) за попередній період часу

цільова

Можливі обсяги продажу товарів реальним покупцям, яких обслуговує фірма

Розрахунок фактичної місткості ринку певного товару здійснюється для того, щоб визначити, який обсяг реалізації був досягнутий всіма учасниками ринку за конкретний проміжок часу в  конкретному географічному регіоні, і, виходячи з цього, планувати виробництво, закупівлю сировини і матеріалів, можливий розмір прибутку. Водночас розрахунок фактичної місткості ринку, який пропонується в [5], характеризує не місткість, а пропозицію:

,

де Пр — фактичний обсяг пропозиції в натуральних одиницях; В — виробництво товарів у регіоні; З —запаси; І — завезення з інших областей країни та імпорт товарів у регіон; Е — вивезення в інші області країни та експорт товарів.

Розрахунок потенційного попиту на ринку може бути нормативним прогнозом попиту для певного товару при обгрунтуванні рішення про можливе розширення ринку. Потенційний нормативний попит (а не місткість) регіонального ринку може бути розрахований за такою формулою:

де По — потенційний попит на ринку регіону загалом за рік, у натуральних одиницях; Н — чисельність населення в регіоні, осіб; НС — середньорічна норма споживання товару на 1 особу.

Обсяг реалізації — це товарооборот оптових чи роздрібних підприємств, з одного боку, і грошові витрати населення —  з другого. Грошові витрати населення за місцем придбання поділяються на купівлю товарів у торговельній мережі, на підприємствах, в організаціях, на ринках та в окремих громадян. Вибірковим обстеженням домашніх господарств Держкомстат України встановлює пропорції витрат за місцем придбання окремих товарів і послуг і в цілому. Тому придбання товарів у торговельній мережі — це лише частина всього обсягу продажу. У результаті можна розрахувати фактичну місткість внутрішнього ринку за натуральними або вартісними показниками. Місткість внутрішнього ринку — це відношення обсягу продажу за всіма каналами реалізації до обсягу вітчизняного виробництва плюс імпорт.