Статистичне оцінювання кон’юнктури товарного ринку, страница 8

dT — частка коливань за рахунок тренду Т:

dC — частка коливань за рахунок сезонності С, де :

dВ — частка коливань за рахунок випадкових факторів Е:

Оцінку впливу різних факторів на формування варіації рівнів динамічного ряду на прикладі ринку мінеральної води в Україні наведено в табл. 12.5.

Таблиця 12.5

Статистичні характеристики теоретичних моделей  динамічних рядів обсягів виробництва та продажу  мінеральної води в Україні за 1996––1998 роки

Показник кон’юнктури

Загальна  сума  квадратів відхилень

У тому числі частка в загальній сумі квадратів відхилень рівнів динамічного ряду

Коефіцієнт варіації (квадратичний)

тренду

сезонності

випадкових факторів

Обсяг виробництва, тис. дал

100%

20,0

70,0

10,0

39,92

Обсяг продажу, тис. дал

100%

13,2

74,9

11,9

26,77

Аналіз статистичних показників кон’юнктури можна проводити через систему взаємозв’язаних часових рядів. Багатовимірний аналіз даних має на меті:

·  установлення ступеня тісноти зв’язку між досліджуваними показниками з використанням кореляційного аналізу;

·  виявлення лагових характеристик (інтервалів запізнювання чи випередження реакції одного показника на дію іншого) через оцінювання взаємокореляційних функцій;

·  інтерпретацію результатів статистичного аналізу.

Аналіз сезонних коливань показав, що продаж мінеральної води перевищує середній рівень із квітня по серпень. Серед основних причин, з яких споживач купує мінеральну воду, 27 % припадає на таку, як угамування спраги, чим і пояснюється зростання попиту на цей товар в жарку пору року. Крім того, навесні, як правило, відбувається загострення шлунково-кишкових захворювань, і 39 % споживачів купують мінеральну воду саме для лікування.

Виробництво мінеральної води перевищує середній рівень у період з березня до серпня, тобто зростання виробництва на 1 місяць випереджує зростання попиту. Це вказує на достатню збалансованість ринку, тобто збалансоване співвідношення попиту та  пропозиції.

Після вивчення тенденції та коливань можна переходити до прогнозування продажу мінеральної води. Прогноз має бути ймовірнісного характеру, як і будь-яке судження про майбутнє. На практиці найчастіше використовують інтервальні прогнозні оцінки, які з певною ймовірністю визначають довірчі межі прогнозного рівня , де  –– стандартна похибка прогнозу, яка залежить від адекватності трендової моделі — оцінки залишкової дисперсії , довжини динамічного ряду n, періоду упередження k:

За нашими розрахунками оцінка залишкової дисперсії для продажу мінеральної води така:

Прогнозні значення обсягу продажу мінеральної води на ринку України в I кварталі 1999 року з імовірністю 0,95, для якої характеристика t-критерію Стьюдента при 35 ступенях свободи становить t0,95(35) = 2,0317, наведено в таблиці 12.6 (значення кореня позначено Z).

Таблиця 12.6

Довірчі межі для прогнозного ОБСЯГУ продажу  мінеральної води, тис. дал, у I кварталі 1999 року

Місяць

Yt+k

Se

Z

Sp

tSp

Прогнозне значення

Нижня межа

Верхня межа

Січень

759,0

80,548

1,116

89,892

182,6

576,4

941,6

Лютий

763,0

80,548

1,126

90,697

184,3

578,7

947,3

Березень

877,3

80,548

1,136

91,502

185,9

691,4

1063,2