Питання й завдання для контрольної роботи по темам: "Агрегатний стан", "Хімічна термодинаміка й термохімія", "Хімічна кінетика й каталіз", "Хімічна рівновага", "Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)", страница 6

123. Що таке адсорбція, адсорбент, адсорбат? Які види адсорбції ви знаєте?

124. Опишіть адсорбцію на границі поділу : тверде тіло - газ. Приведіть рівняння Ленгмюра. Який фізичний зміст вхідних у нього констант?

125. Опишіть адсорбцію на рідкій поверхні. Яким рівнянням описується ця адсорбція?

126. Які види адсорбції спостерігаються в ґрунті?

127. Що таке поверхнево-активної речовини? Який механізм їхньої дії? Де вони застосовуються?

128. Яким рівнянням можна описати адсорбцію на границі тверде тіло - газ в ізотермічних умовах?

129. Що таке обмінна адсорбція? Яким рівнянням вона описується?

130. Що таке змочування? Які поверхні називаються гідрофільними, гідрофобними?

Колоїдна хімія

131. Дайте визначення колоїдної хімії. Які науки й де на практиці використовують теоретичні досягнення колоїдної хімії?

132. Які системи називають дисперсними? Дайте класифікацію дисперсних систем по ступені дисперсності.

133. Що таке дисперсна система? Приведіть класифікацію дисперсних систем по агрегатному стані дисперсної фази й дисперсного середовища.

134. Дайте визначення поняттю колоїдний розчин. Зрівняєте властивості колоїдних і справжніх розчинів.

135. Коротко опишіть основні методи одержання колоїдних розчинів.

136 - 139. Які умови одержання колоїдних розчинів? Укажіть речовини, які можуть служити стабілізаторами для зазначених у таблиці колоїдних систем, отриманих у результаті обмінних реакцій.

№ завдання

Дисперсійне середовище

Дисперсна фаза

136

вода

AgCl

137

бензол

NaCl

138

вода

H2SiO3

139

вода

Fe(OH)3

140. Які оптичні явища спостерігають у колоїдних системах у відмінності від справжніх розчинів?

141. Дайте пояснення ефекту Фарадея - Тиндаля. Як зв'язане це явище із законом розсіювання світла Релея?

142. Поясните сутність нефелометрії. Де застосовуються нефелометри?

143. Представте будову міцели ліофобного золю. Які причини існування подвійного електричного шару міцели?

144. Які види потенціалів виділяють у міцели? У якому співвідношенні один з одним вони перебувають?

145-154. Напишіть формули міцел, отриманих зливанням рівних об’ємів  електролітів, зазначених нижче концентрацій. Приведіть назву всіх шарів міцели. Укажіть місце виникнення x - потенціалу.

№ завдання

Електроліти, (концентрація моль-екв/л)

I

II

145

KCl; 0,01

AgNO3; 0,001

146

KI; 0,001

AgNO3; 0,01

147

Hg(NO3)2; 0,001

H2S; 0,01

148

Pb(NO3)2; 0,01

(NH4)2S; 0,001

149

NH4SCN; 0,01

AgNO3; 0,01

150

ZnCl2; 0,0001

(NH4)2S; 0,01

151

Na2SiО3; 0,01

HCl; 0,001

152

K2SO4; 0,001

Ba(CH3COO)2; 0,01

153

CoCl2; 0,01

(NH4)2S; 0,001

154

Bi(NO3)2; 0,001

NaOH; 0,01

 155. Опишіть будову міцели золю кремнієвої кислоти. Яке значення має цей золь для утворення мінеральних ґрунтових колоїдів?

156. Що таке електрофорез? Як зв'язана величина x - потенціалу зі швидкістю електрофорезу?

157- 166. Що таке електрофорез? Як величина швидкості електрофорезу залежить від величини x - потенціалу? Обчислите величину x - потенціалу зазначеного золю:

№ завдан- ня

Дисперсна фаза - дисперсне середовище

u переміщення часток (см/сек)

e- градієнт напруги поля (В/см)

m - в'язкість (пуаз)

D-D- диелектр. постійна

157

Ґрунт - вода

0,8 × 10-4

1,2

0,01

81

158

Ґрунт - вода

1,4 × 10-3

3,2

0,01

81

159

Свинець-Метанол

1,1 × 10-4

3,1

0,01

34

160

Кварц-вода

3,0 × 10-3

10

0,0061

81

161

Сульфід миш'яку – вода

1,73 × 10-3

8

0,01

81

162

Золото-Вода

2,2 × 10-4

1

0,01

81

163

Олово-Етанол

1,8 × 10-2

5

0,012

25,5

164

Вісмут-Вода

1,1 × 10-3

10

0,01

81

165

Хлорид срібла – вода

1 × 10-3

3,2

0,01

81

166

Платина-Вода

2,1 × 10-4

1,4

0,01

81