Питання й завдання для контрольної роботи по темам: "Агрегатний стан", "Хімічна термодинаміка й термохімія", "Хімічна кінетика й каталіз", "Хімічна рівновага", "Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)", страница 7

167. Що таке електроосмос? Від яких факторів залежить величина електроосмосу?

168. Дайте класифікацію ґрунтових колоїдів. Опишіть їх особливості. Стійкість і коагуляція колоїдних систем.

169. Що називається коагуляцією? Які причини викликають коагуляцію?

170. Які два види стійкості колоїдних систем прийнято виділяти? Дайте характеристику кожному з них.

171. Які фактори сприяють коагуляції колоїдів? Як змінюється величина x - потенціалу колоїдної частки при збільшенні концентрації стороннього електроліту в розчині?

172. Сформулюйте правило, що характеризує вплив електролітів на процес коагуляції. Укажіть, який з електролітів має більший коагулюючий вплив, - NaCl або Na2SO4 для золю , отриманого при зливанні 0,01 н розчину AgNO3 і 0,001 н розчини KCl.

173. Що таке старіння колоїдів? Які прийоми використовуються для стабілізації колоїдних систем?

174. Опишіть особливості коагуляції сумішшю електролітів. Від яких факторів залежить антагонізм і синергізм дії?

175. Зрівняєте явище коагуляції й пептизації. За рахунок яких процесів, у ґрунті відбувається пептизація й наступне вимивання її родючого шару?

176 - 180. Представте будову міцели золю Fe(OH)3, отриманого гідролізом FeCl3, указати знак заряду іона-коагулятора. Розрахувати поріг коагуляції, якщо на 10 мл золю треба зазначена в таблиці мінімальна кількість електроліту.

№ завдання

Електроліт

Концентрація електроліту

Об’єм  необхідний для коагуляції

176

Al2(SO4)3

0,01 н

6,25 мл

177

NaCl

1 н

1,05 мл

178

Na2SO4

0,01 н

6,2 мл

179

AlCl3

1 н

1,05 мл

180

K3[Fe(CN)6]

0,001 н

3,7 мл

Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)

181. Де застосовуються поверхнево-активні речовини? У чому полягає миюча дія мил і інших поверхнево-активних речовин? Від чого залежить здатність розчину до піно утворення?

182. Які методи одержання й стабілізації суспензій? Приведіть приклади суспензій, що мають практичне значення.

183. Класифікація аерозолів. Яке значення має стабільність і руйнування аерозолів  для охорони навколишнього середовища.

184-190. Що таке ізоелектричний стан поліелектроліту в розчині? Що таке ізоелектрична крапка білка? Визначите знак заряду часток білка в розчинах із зазначеними в таблиці значеннями рН.

№ завдання

Білок

Ізоелектрична крапка білка

рН розчину

184

Альбумін

4,8

7

185

Альбумін

4,8

4,5

186

Желатин

4,7

3

187

Желатин

4,7

5

188

Казеїн

4,6

4

189

Глиадін

9,8

7

190

глобулін

5,4

6

191. Зрівняєте явище висолювання й коагуляції. У чому подібність і розходження цих явищ?

192. Чим розшарування відрізняється від висолювання? Які фактори викликають ці явища?

193. Чому в термодинамічно стійких розчинах високомолекулярних речовин спостерігається коацервація? Які фактори викликають коацервацію? Яке значення коацервації в біологічних процесах?

194. Що таке гель? Приведіть класифікацію гелів.

195. Опишіть особливості фізико-хімічних властивостей студенів і гелів. Як протікають хімічні процеси в гелях?

196 - 200. У чому сутність мембранної рівноваги Доннана? Обчисліть розподіл електроліту при мембранній рівновазі за зазначеним даними.

№ завдання

Концентрація колоїду

Концентрація низькомолекулярного електроліту

196

0,001

1

197

0,01

1

198

0,01

0,01

199

0,001

0,1

200

0,01

0,0001