Питання й завдання для контрольної роботи по темам: "Агрегатний стан", "Хімічна термодинаміка й термохімія", "Хімічна кінетика й каталіз", "Хімічна рівновага", "Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)", страница 2

СН3ОН + 1 ½ O2 = СO2 + 2Н2O           ΔН1°  = - 726,64 кДж;

СН4 + 2O2= CO2 + 2Н2O                      ΔН2°  = - 890,32 кДж;

Н2+ ½О2 = Н2О                                     ΔН3°  = -285,83 кДж.

 1. Користуючись таблицею стандартних теплот утворення (додаток 1), розрахуйтетепловий ефект (ΔНр°) реакції ЗСаО+Р2О5=Са3(РО4)2.
 2. Обчислити тепловий ефект реакції гідратації етилену з утворенням етилового спирту, якщо теплота утворення етилену дорівнює (- 52,3 кДж/моль), води (газоподібної) -241,82 кДж/моль, етилового спирту -235,31 кДж/моль: С2Н4 + Н2О(г) = C2H5OH (г)
 3. Розрахуйте, скільки тепла виділиться при погашенні 500 кг 80%-ного негашеного вапна, якщо теплота погашення дорівнює 62,76 кДж/моль.
 4. Обчислити тепловий ефект реакції горіння ацетилену, відповідно до реакції:  2С2Н2+5О2 = 4СО2+2Н2О  +Q,  якщо відомо, що при згорянні 10 л ацетилену (н.у.) виділилося 580,74 кДж.
 5.  При сполученні 20 г алюмінію з киснемо виділилося 609,6 кДж. Визначити теплоту утворення оксиду алюмінію.
 6. Тепловий ефект реакції горіння метану дорівнює  СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 890,32 кДж/моль. Скільки тепла виділиться при згорянні 80 г метану?
 7. Тепловий ефект реакції горіння метану дорівнює  СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 890,32 кДж/моль. Який об'єм метану (н.у.) потрібно, щоб при його згорянні виділилося 4450,94 кДж?
 8. Обчислити тепловий ефект реакції горіння ацетилену                                          2С2Н2+5О2 = 4СО2+2Н2О +Q, якщо відомо, що при згорянні 10 л ацетилену (н.у.) виділилося 580,74 кДж.
 9.  Обчислити тепловий ефект реакції одержання водяного газу (суміші рівних об’ємів водню і монооксиду вуглецю, виміряного при н.у.), якщо теплота утворення СО дорівнює -110,50 кДж/моль, а теплота утворення води (парі) дорівнює -241,82 кДж/моль:    С + Н2О = СО + H2 + Q
 10. Скільки потрібно затратити тепла, щоб одержати 1 м3 водяного газу (суміші рівних об’ємів водню і монооксиду вуглецю, виміряного при н.у.) С + Н2О = СО + H2, якщо теплота утворення води (парі) -241,82 кДж/моль, а теплота утворення СО -110,50 кДж/моль?
 11. При горінні 2,4 г метилові спирти виділилося 54 кДж тепла. Виразіть процес згоряння метилового спирту термохімічним рівнянням.
 12. Одним зі способів промислового одержання водню є взаємодія метану з водяною парою: СН4(г)+Н2О(г) = СО(г)+ЗН2(г). Розрахуйте ΔG°  і ΔS° цієї реакції і зробіть висновок, чи буде вона протікатипри стандартних умовах? При підвищенні температури?
 13. У якому напрямку винна протікати реакція  NO(г)+ 1/2О2(г) = NO2(г). Відповідь підтвердить розрахунком ΔG°  реакції.

Тема : Хімічна кінетика й каталіз.

 1. Що розуміють під швидкістю хімічної реакції? Які фактори впливають на швидкість? Як змінюється швидкість хімічної реакції в часі?
 2. Яка реакція є реакцією першого порядку? Яким кінетичним рівнянням вона описується? Що таке період напіврозпаду? Визначите кількість ізотопу Торию 97Th, що не розклався до кінця другої секунди, якщо вихідна маса 1 г , а період напіврозпаду 44 сек.
 3. Приведіть приклади реакцій першого порядку. Обчислите час, необхідне для розкладання початкової кількості речовини на 90% , якщо період напіврозпаду даної реакції першого порядку дорівнює 1000 сек.
 4. Які реакції називаються реакціями другого порядку?. Константа реакції омилення  оцтовоетилового ефіру гідроксидом натрію дорівнює 0,007. Обчислите концентрацію ефіру через 15 хвилин після початку реакції. Вихідна концентрація ефіру дорівнює 0,16 мол/л, реакція омилення ефіру - реакція другого порядку. Час виразити в секундах.
 5. Який фізичний зміст константи швидкості реакції? Від яких факторів вона залежить? У реакції першого порядку період напіврозпаду дорівнює 1 сек. Визначите константу швидкості.
 6. Як впливає температура на швидкість хімічної реакції. Сформулюйте правило Вант-Гоффа. Розрахуйте в скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні температури від 20 до 2000 С, якщо температурний коефіцієнт = 2.
 7. Чому при підвищенні температури швидкість реакції зростає? Що таке енергія активації?
 8. У чому сутність теорії Аррениуса, що описує вплив температури на швидкість реакції? Для реакції 2NO2=2NO +O2 константи швидкості при 600К и при 645 К  рівні відповідно 83,0 і 407. Обчислите енергію активації цього процесу.
 9.  Чим вимірюється швидкість хімічної реакції? Яким законом виражається залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин? Напишіть математичні вираз для швидкості реакцій: