Питання й завдання для контрольної роботи по темам: "Агрегатний стан", "Хімічна термодинаміка й термохімія", "Хімічна кінетика й каталіз", "Хімічна рівновага", "Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)", страница 5

96. Що таке активність? Коефіцієнт активності? Іонна сила розчину ? Поясните з погляду цих понять, чому сторонні солі впливають на біологічні процеси?

97. Які концентрації іонів водню й ОН у нейтральних розчинах. Знайдіть величину концентрації іонів Н+ і рН розчину , якщо рОН = 7,5.

98. Укажіть межі зміни  рН у розчинах, що мають лужне середовище. Розрахуйте рН в 0,1 н розчині NaOH, якщо коефіцієнт активності 0,766.

99. Укажіть межі зміни  рН у розчинах, що мають лужне середовище. Розрахуйте рН в 0,01 н розчині HCl, якщо коефіцієнт активності 0,904.

100. Як розрахувати рН у розчинах слабких кислот? Знайдіть рН 0,1 н розчині оцтової кислоти – СН3СООН (константи дисоціації див. додаток 4)

101. Як розрахувати рН у розчинах слабких кислот? Знайдіть рН 0,1 н розчині HNO2 (константи дисоціації див. додаток 4)

102.  Як розрахувати рН у розчинах слабких кислот? Знайдіть рН 0,1 н розчині HF (константи дисоціації див. додаток 4)

103. Які розчини називають буферними? Який механізм дії? Які буферні розчини ви знаєте?

104-107. Чому буферні розчини перешкоджають зміні рН розчинів? Розрахуйте рН буферних розчинів, якщо концентрації кислоти й солі в розчині однакові. Кількість кислоти й солі представлені в таблиці. (Константи дисоціації  а також рК кислот і основ представлені в додатку 4)

№ завдання

Буферна суміш

Кількість кислоти (моль/мол)

Кількість солі (моль/мол)

104

CH3COOH, CH3COONa

2

8

105

CH3COOH, CH3COONa

4

6

106

Na2PO4, Na2HPO4

3

7

107

Na2PO4, Na2HPO4

4

6

108-110. Яке біологічна дія буферних сумішей? Приведіть приклади буферних розчинів, що зустрічаються в живих організмах. Розрахуйте співвідношення кислоти й солі (при рівних їхніх концентраціях) у буферних сумішах із рН, представленими в таблиці. (Константи дисоціації,  а також рК кислот і основ представлені в додатку 4).

№ завдання

Буферна суміш

рН буферної суміші

108

Na2PO4, Na2HPO4

6,81

109

CH3COOH, CH3COONa

4,75

110

H2CO3, NaHCO3

7,3

Електрохімія (див.  додаток 3)

111. Що таке гальванічний елемент? Які зміни потенціалів є в гальванічному елементі? За рахунок яких процесів виникають ці зміни?

112. Схематично представте мідно-цинковий гальванічний елемент. Які процеси протікають на електродах при його роботі?

113. Стандартна ЕРС гальванічного елемента, у якому протікає окисно-відновна реакція SnCl2 + 2FeCl3 = SnCl4 + 2FeCl2, дорівнює 0,62 В. Розрахуйте ΔG°  цієї реакції і зробіть висновок про її напрямок.

114. Електрорушійна сила елемента, що складається з мідного і цинкового електродів, занурених у 1 М розчини CuSO4 і ZnSO4, дорівнює 1,1 B. Розрахуйте, як зміниться ЕРС, якщо взяти 2М розчин CuSO4 і 0,001 М розчин ZnSO4.

115. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких мідь була б катодом, а в іншому - анодом. Напишіть у молекулярній і іонній формах рівняння реакцій, що протікають при роботі цих елементів.

116. Які процеси відбуваються на електродах гальванічного елемента, що складається з мідної і нікелевої пластинок, занурених у 1 молярні розчину CuSO4 і NiSO4. Розрахуйте ЕРС елемента.

117. Розрахуйте ЕРС елемента, утвореного кадмієвим електродом, зануреним в 0.01М розчин CdSO4, і мідним електродом, зануреним в 1М розчин CuSO4. Напишіть рівняння реакції, що протікає при роботі цього елемента, у молекулярній і іонній формах.

118. Якими причинами може бути обумовлене виникнення стрибка потенціалу на границі поділу фаз? Поясните утворення подвійного електричного шару на границі Zn - розчин сульфату цинку,  Cu - розчин CuSO4.

119. Що таке стандартні електродні потенціали? Як і для чого визначають окислювально-відновні потенціали ґрунту?

120. Що таке питома електропровідність? Еквівалентна електропровідність? Від яких факторів залежить електропровідність? Як зв'язана величина електропровідності з розведенням  у розчинах слабких електролітів?

Поверхневі явища

121. Які фактори впливають на вільну енергію поверхні?

122. Що такий поверхневий натяг, які фактори впливають на поверхневий натяг?