Питання й завдання для контрольної роботи по темам: "Агрегатний стан", "Хімічна термодинаміка й термохімія", "Хімічна кінетика й каталіз", "Хімічна рівновага", "Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)", страница 4

№ завдання

Реакція

0 реакції кДж/моль

DS0реакції

кДж/моль ДО

70

N2+3H2=2NH3

92,3

-198,13

71

2NO2=N2O4

58

-176,4

72

H2CO3 = H++HCO-3

7,44

-99,3

73

2H2+O2 = 2H2O

483,2

-88,6

Розчини.

74. Що таке розчин? У чому відмінність розчинів від хімічних сполук? Розрахуйте процентну, молярну й моляльну концентрацію розчину, отриманого при розчиненні 1 г NaCl і 100 г води (густину прийняти за 1 г/мл).

75. Укажіть можливі види взаємодії між компонентами в розчині. Знайдіть молярність, моляльність 10% розчину етилового спирту  С2Н5ОН (густину прийняти за 1 г/мл).

76. У чому сутність фізичної теорії розчинів? Розрахуйте моляльність 0,5 молярного розчину сульфатної кислоти (H2SO4) густина 1,24г/мл.

77. Що таке осмос? Який його механізм? Яке його біологічне значення? Розрахуйте, користуючись законом Вант-Гоффа , осмотичний тиск розчину при 200 С, якщо в 1 л його перебуває 18 г глюкози.

78. Розрахуйте й порівняйте тиск 1 моль газу, що займає при 250С об’єм 1 л і осмотичний тиск 1 молярного розчину при цій же температурі.

79. Які розчини називають гіпертонічними гіпотонічними, ізотонічними? Розрахуйте процентну концентрацію розчину  глюкози, ізотонічного із кров'ю (осмотичний тиск крові = 7,3 атм) густину прийняти за 1г/мл.

80. Використовуючи криві залежності тиску насиченої водяної пари над водою й над водяними розчинами, поясните: чому температури кипіння розчинів вище температури кипіння чистої води?

81. На основі подання про осмотичний тиск, поясните, чому рослини не можуть існувати на засолених ґрунтах. Розрахуйте процентну концентрацію розчину NaCl, ізотонічного із клітинним соком (осмотичний тиск клітинного соку = 6,85 атм).

82. Чому розчини замерзають при більш низькій температурі, чим чисті розчинники? При якій приблизно температурі буде замерзати 40%-ний розчин етилового спирту?

83. Що називається кріоскопічною і ебуліоскопічною константами розчинника? Скільки грамів глюкози C6H12O6 треба розчинити в 100 г води, щоб понизити її крапку замерзання на 1°С; підвищити крапку кипіння на 1°С?

84. У чому сутність кріоскопічного методу визначення молекулярних мас речовин? Розчин, що містить 1,38 г гліцерину в 100 г води, замерзає при 0,279° С. Визначити молекулярну масу гліцерину. Кріоскопічна константа води дорівнює 1,86° С.

85. Визначити температуру кипіння і замерзання 10%-ного водного розчину цукру C12H22О11. Кріоскопічна константа води дорівнює 1,86° С, а ебуліоскопічна — 0,52°С.

86. Скільки етиленгліколю С2Н4(ОН)2 треба взяти на 60 л води для приготування антифризу, що замерзає при -40° С? Кріоскопічна константа води дорівнює 1,86° С.                                             

87. Визначити процентну концентраціюрозчину цукру C12H22О11, якщовідомо, що цей розчин закипає при 101° С.

88. Обчислити кількість етиленгліколю С2Н4(ОН)2, які необхідно додати на кожен літр води (вважаючи густину води рівній одиниці) для приготування антифризу з точкою замерзання -20° С.

89. Розчин 0,502 г ацетону (СН3)2СО в 100 г оцтової кислоти має крапку кипіння понижену на 0,339° С. Обчислити кріоскопічну константу оцтової кислоти.

90. Яка процентна концентрація розчину цукру C12H22О11, якщо цей розчин замерзає при -0,96° С?

Розчини електролітів.

91. Що називається іонним добутком води? У яких межах виміряється концентрація водневих і гідроксильних іонів у розведених водяних розчинах? Визначите концентрацію іонів гідроксилу, якщо концентрація іонів водню = 1,27 · 10 -5 моль/л.

92. Концентрація водневих іонів у розчині = 5,3 · 10 -3 моль/л. Розрахуйте рН, а також концентрацію гідроксильних іонів, визначте реакцію середовища.

93. У чому відмінність розчинів сильних і слабких електролітів? Визначити активність іонів водню в розчині  0,05н соляної кислоти  та рН розчину.

94. Дайте визначення кислотам і основам з погляду теорії електролітичної дисоціації (ТЕД). Укажіть на основі цих теорій кислоти й основи в реакціях:

а) CH3COOH + H2O = H3O+ + CH3COO-

б)NH3 + H2O = NH4+ + OH- 

95. Знайдіть концентрацію іонів ОН- і Н+ у розчині рН якого 4,5.