Питання й завдання для контрольної роботи по темам: "Агрегатний стан", "Хімічна термодинаміка й термохімія", "Хімічна кінетика й каталіз", "Хімічна рівновага", "Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук (ВМС)", страница 3

2СО + О2 = 2СО2

CO2 + С = 2СО

 1. Як формулюється закон, що описує залежність швидкості хімічної реакції від концентрації реагуючих речовин? Напишіть математичні вирази швидкостей реакцій:4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O      2Аl + ЗСl2 = 2АlСl3
 2. У скільки разів зросте швидкість реакції при підвищенні температури з 10 до 100° С, якщо при нагріванні на кожні 10° С швидкість подвоюється?
 3. У скільки разів зменшиться швидкість реакції при зниженні температури від 100 до 50° С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює З?
 4. Що таке каталізатор? Приведіть приклади гетерогенного й гомогенного каталізу. Чому каталізатор не зміщує рівновагу?
 5. Опишіть особливості ферментативного каталізу. Приведіть приклади процесів, що протікають під впливом каталізаторів, ферментів. Порівняйте активність ферментів з активністю штучно отриманих каталітичних систем.
 6. Які реакції називаються фотохімічними? Якими кількісними закономірностями описуються ці процеси?
 7. У чому сутність фотосинтезу? Яка роль хлорофілу? Рослинами за 1 день засвоєно 200кг вуглецю на 1 га. Який об’єм  вуглекислого газу був при цьому перероблений рослинами (н.у.).
 8. Розрахуйте кількість повітря , який необхідний для вироблення рослинами за рахунок фотосинтезу 1 кг глюкози, вміст СО2- 0,033%.

Хімічна рівновага

 1. Який стан системи називають хімічною рівновагою? Чим характеризується хімічна рівновага. Розрахуйте константу рівноваги й рівноважні концентрації водню і йоду для реакції H2 + J2 = 2HJ, початкові концентрації водню і йоду рівний 0,5 і 0,15 моль/л, рівноважна концентрація йоду = 0,2 моль/л.
 2. Які фактори впливають на хімічну рівновагу? Охарактеризуйте деякі з них. Напишіть вираз для констант рівноваги реакцій:2SО22 = 2SО3                   FeО + СО =  Fe + СО2
 3. Застосовуючи принцип Ле Шательє, вкажіть, як впливає зміна тиску і температури на зміщення хімічної рівноваги, що встановились у газовій суміші. У який бік зміститься рівновага реакцій:N2 + ЗН2 = 2NН3         + 92,05 кДж;  N2 + O2 = 2NO - 180,75 кДж. при підвищенні тиску; температури?
 4. У чому сутність принципу Ле Шательє? На прикладі промислового способу одержання аміаку синтезом з водню й азоту покажіть, як, застосовуючи принцип Ле Шательє, можна спрямовувати хімічну реакцію в бажаний бік.
 5. Чому зміна тиску зміщує рівновагу реакції 2NO + O2 = 2NO2 і не зміщує рівновагу реакції N2 + O2 = 2NO? Доведіть це розрахунками, обчисливши, наприклад, зміну швидкостей прямої й зворотної реакцій при збільшенні тиску в 2 рази.
 6. Застосовуючи принцип Ле Шательє, вкажіть, у який бік зміститься рівновага в реакціях при зниженні температури; при підвищенні тиску:       

                2CO + O2 = 2CO2                                  + 569,02 кДж

                  N2 + О2 =  2NO                         - 180,75 кДж

CO + H2O =  CO2 + H2  + 42,68 кДж.

 1. У який бік зміститься рівновага реакцій:                                                                       2CO+О2  = 2CО2          +Q                                                                                                      СаСО3 =  СаО + СО2 – Q      при підвищенні температури; при зниженні тиску?
 2. Напишіть вираз для констант рівноваги реакцій:Fe2O3 + CO = 2Fe + CO2                 N2 + 3H2 = 2NH3 Як відобразиться підвищення тиску на рівновазі цих реакцій?
 3.  При деякій температурі рівновага реакції 2NО + О2 =2NО2 встановилося при наступних концентраціях реагуючих речовин (моль/л): [NО]=0,2; [О2l=0,l; [NО2]=0,l. Обчислити константу рівноваги й вказати початкову концентрацію окису азоту.
 4. Константа рівноваги реакції N2 + 3H2 = 2NH3 дорівнює 0,1 (при температурі 400° С). Рівноважні концентрації (моль/л): [Н2]=0,2; [NН3]=0,08. Обчислити початкову й рівноважну концентрації азоту.
 5. Константа рівноваги реакції СО + Н2О = Н2 + СО2 при деякій температурі дорівнює 1. Які будуть концентрації всіх речовин у момент рівноваги, якщо вихідні концентрації були: [СО]=1 моль/л; [Н2О]=3 моль/л?
 6. Рівновага реакції 2SO2+ O2 = 2SO3 встановилося при наступних концентраціях реагуючих речовин (моль/л): [SО2]=0,8; [О2] = 0,03; [SO3]=0,01. Обчислити константу рівноваги і вихідні концентрації SO2 і O2.
 7. - 73Який зв'язок між константою рівноваги й ізобарно-ізотермічним потенціалом реакції? Знайдіть константу рівноваги реакції при стандартній температурі за даними таблиці.