Загальні відомості про проектування підприємств галузі

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 1

 Вступ. Загальні відомості про проектування підприємств галузі.

План

1.Вступ. Обґрунтування необхідності проектування.

2. Мета та задачі курсу. Визначення проекту та проектування.

3.Загальні відомості про проектування підприємств галузі.

Проектом називається комплексний документ, що складається з текстових (пояснювальна записка, розрахунки, обґрунтування) і графічних (креслення і схеми) матеріалів, замовлених специфікацій на матеріали, вироби та обладнання, а також кошторисних документів, відповідно до яких будують і експлуатують підприємство. Розробка проекту включає комплекс вишукувальних, проектно-конструкторських, розрахункових, кошторисних та інших робіт, спрямованих на виявлення найбільш доцільного об'ємно-планувального рішення проектованої будівлі, а також його вартості. Одночасно в проекті враховується можливість розширення і реконструкції підприємства в подальшому при збільшенні його потужності, впровадження нової технології, технічного переоснащення. Запроектоване підприємство за умовами праці має відповідати сучасним вимогам виробництва. У ньому передбачається застосування новітнього технологічного обладнання, автоматизованих систем управління для забезпечення найбільшого приросту продукції на кожну гривню капітальних вкладень. Цільовим призначенням проекту визначаються технічні та організаційно-економічні завдання, які вирішуються в процесі проектування. Основними з них є: організація технологічного процесу виробництва підприємства в цілому та окремих його цехів; підбір та розміщення торгово-технологічного та допоміжного обладнання, систем холодильних установок, енергопостачання, санітарно-технічних комунікацій; визначення методів видалення відходів виробництва та їх утилізація; розрахунок чисельності виробничо-технічного персоналу, визначення термінів окупності підприємства та його рентабельності; розробка об'ємно-планувальної схеми будинку, що відповідає технологічному процесу; вибір будівельних і оздоблювальних матеріалів.

При виконанні проектів, як правило, використовують наступні методи:

-  графічний

-  модельно-макетний

-  макетно-графічний

-  комп’ютерне (мультимедійне) проектування

Графічний метод заснований на умовному зображенні простору і предметів на площині за законами нарисної геометрії.

Основою модельно-макетного методу є компонувння об’єктів, об’ємних моделей і елементів споруди безпосередньо в просторі. Цей метод використовується при проектуванні генеральних планів і технологічної частини промислових підприємств, оснащених складним обладнанням і комунікаціями.

Макетно-графічний метод полягає у раціональному поєднанні художньо-графічного матеріалу з масштабним моделюванням об’ємів і елементів будівель і споруд в просторі.

Комп’ютерне (мультимедійне) проектування дозволяє вивчати створювані моделі споруди з різних точок зору шляхом імітації натурного руху людини у просторі майбутньої споруди чи будівлі.

Економічна доцільність застосування останнього способу нарощування потужностей: капітальні вкладення окупаються в 2-3 рази швидше, ніж при новому будівництві; питомі капітальні витрати на одиницю потужності при реконструкції на 15 % і технічному переозброєнні на 70 % менше завдяки наявності кваліфікованих кадрів; у більш короткий  термін освоюється нове обладнання; значно поліпшується структура основних виробничих фондів. Усе це природно, вимагає перебудови технології  й організації проектування на якісно новій основі, що дозволяє здійснити автоматизоване проектування і створення систем автоматизованого проектування. Широке впровадження САПР молочних підприємств дозволяє домогтися значного підвищення науково-технічного рівня розроблювальних проектних рішень скорочення термінів проектування і числа зайнятих фахівців. Немаловажною задачею є в найближчі період створення широкої мережі молочних  заводів  автоматів різної потужності і призначення, на яких механізується й автоматизується не тільки технологічні процеси, але і керування ними.

Проектні роботи по об'єктах будівництва виконує проектна організація на підставі договору, укладеного з організацією-замовником. Розпорядником коштів, виділених для ведення цих робіт, є замовник проекту. При необхідності проектна організація може залучати для виконання на договірних засадах окремих частин проекту спеціалізований проектні та дослідницькі організації (субпідрядників), За якість проекту, правильність техніко-економічних показників, дотримання встановлених норм проектування і термінів розробки проектно-кошторисної документації несе відповідальність головний інженер проекту. Основними нормативними документами, використовуваними при проектуванні підприємств громадського харчування, є діючі Будівельні норми і правила (СНиП); відомчі будівельні норми (ВСН), вказівки з проектування та будівництва; каталоги типових проектів, будівельних конкуренцій і деталей; затверджені прейскуранти, кошторисні норми, розцінки і цінники для визначення вартості будівництва; нормативи питомих капітальних вкладень. В основу сучасного проектування покладені такі принципи: плановість, типізація і уніфікація проектних рішень, а також містобудівні принципи, згідно з якими місто має створюватись як єдиний цілісний організм.

Похожие материалы

Информация о работе