Проектування підприємств галузі з основами САПР: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для контрольної роботи, страница 5

Згідно з табл. 11-61 [4] значення А знаходиться між А1=5 т/зм і А2=10 т/зм. Знаходимо, що n=5 м2/т для А1= 5т, а n2=4,0 м2/т для А2 = 10т, тоді норма для 7т, м2/т.

n = 5+{(7-5)/(10-5)}*(4-5) = 5 - 0,40 = 4,6

Площа відділення підготовки кишкової оболонки, м2:

F = 4,6*7 = 32,2.

Визначення площ за нормами на  розміщення обладнання

Існують норми площ на розміщення окремих видів обладнання [1-5]. Загальна площа цехів визначається як сума площ, котрі необхідні для розміщення окремих видів обладнання.

Ця методика знаходження площі цехів використовується переважно для підприємств малої продуктивності

Визначення площ за нормами технологічних навантажень

Для визначення загальної площі, м2, з урахуванням норм технологічних навантажень на 1 м2 площі використовують формули:

F=A*z* г / q*T           або              F=L*k

де А - загальна маса м'ясопродукту, що виробляється за зміну, т/зм; z - кількість змін на добу; г - тривалість технологічної операції, год; k - коефіцієнт переведення (k =1,2); q - норма навантаження на 1 м2 площі, кг/м2; Т - кількість годин (при г > 24год Т=24, при т < 24 год Т=8 і z = 1); L - довжина підвісних доріг, м

Визначені розміри площі округлюють до 1 будівельного квадра-та 6 Х 6 м для багатоповерхових або 6 Х 12 м для одноповерхових будівель і розміщують у відповідній формі у табл. 5 або 6 .

Розрахунки площ для кожного виробництва мають свою специфіку.

Якщо площа розрахована тільки для робочих приміщень, то умовно загальну площу можна визначити за формулою:

F=(1,2…1,4)

де 1,2... 1,4 - коефіцієнт, що враховує допоміжну, підсобну і складську площу (більший коефіцієнт обирається для багатоповерхових будівель).

Після отримання загальної величини площі слід виконати архітектурно-планувальне рішення будівлі. Форма виробничих корпусів береться у вигляді прямокутника. Якщо площа виробничого корпусу до 12000 м2, то рекомендується обирати одно- або двоповерхову будівлю, при загальній площі 12000...20000 м2 рекомендується проектувати 3-4-поверхові будівлі.

Найбільш зручна ширина для одноповерхових будівель 5...6 будівельних квадратів (30...72м), при проектуванні дво- і більше поверхових будівель - 4...6 квадратів.

Довжина будівлі, м,

L=F/Z*B

де F - загальна площа будівлі, буд. квадр.; В - ширина будівлі, буд. квадр.; Z - кількість поверхів.

Розбивні осі вздовж будівлі позначають цифрами (1,2,3...), по ширині - великими літерами (А,Б,В,Г....)

Компонування м'ясожирового комплексу розпочинається з розміщення цеху забою худоби і первинного перероблення туш.

Цехи перероблення жирової сировини, кишок, субпродуктів розміщують найближче до зон їх отримання. Вони повинні мати сполучення з холодильниками.

Цехи технічної продукції (шкуроконсервувальний і технічних фабрикатів) повинні бути ізольовані від харчових цехів. При багатоповерховому рішенні сировинне відділення ЦТФ розміщують на верхньому поверсі, під ним відділення: апаратне, ще нижче розливу жиру, зберігання й видачі продукції.

Холодильник повинен бути поруч з МЖК і мати стільки поверхів і таку саму висоту, що й МЖК, і ширину до 10... 12 будівельних квадратів і бажано квадратної або прямокутної форми.

М'ясопереробні цехи (ковбасний, напівфабрикатний, консервний) розміщують поблизу холодильника.

Камери приймання, накопичення і розморожування сировини для цих цехів проектуються на верхньому поверсі поруч з сировинним відділенням. Охолоджувані і неохолоджувані приміщення повинні розміщуватися у відповідних зонах. Приміщення охолодження й зберігання продукції, па-кування та експедиції слід проектувати на одному першому поверсі.

ЛІТЕРАТУРА

 Архангельская Н.М. Курсовое и дипломное проектирование пред-приятий мясной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1986. - 200с.

 Процюк Т.Б., Руденко В.И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. - К: Вища шк., 1982. — 269с.

Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности: ВНТП 540/697-92. - М.: Гипромясомолпром, 1992.

Удельные нормы площадей предприятий мясной промышлен-ности.   Пособие к ВНТП 532/740. - М: Гипромясо, .1985. - 60с.

Нормы технологического проектирования хладобоен. - М.: Гип-ромясо, 1986. - 45с.

Филипов А.Н. Технико-економическое проектирование предпри-ятий пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1990. -240 с.