Проектування підприємств галузі з основами САПР: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для контрольної роботи, страница 4

АВРХ = 31,25т/зм, Адрх = 3,75 і свиней = 9,23 т/зм для оброблення крупонуванням і 12,1 т/зм при обробленні зі зняттям шкури. За нормами у відсотках (гр. 3,5,7,9 і 11) знаходять кількість сировини.

4.3.3. У разі потреби визначають кількість готової продукції, т/зм, в кожній групі (ковбасне виробництво, консервне, напівфабрикатне та ін.)

Акі*nк /100

де nк - частка конкретного продукту в групі (згідно з асортиментом), %

Наприклад, група варених ковбас виготовляється в обсязі 5 т/зм, у тому числі,%: любительська в/с - 30, тмінна Іс - 40, чайна ІІс - 30.

Кількість ковбаси любительської становить Ал = 5 • 30/100 = 1,5,

тмінної Ат = 5 • 40/100 = 2 і чайної Ач = 5 • 30/100 = 1,5 т за зміну.

Дані розрахунків заносять до табл. 3 Додатка 2.

4.3.4. Підставою для вибору обладнання є прийнята технологічна схема виробництва, продуктивність підприємства, технічний рівень обладнання та економічні можливості підприємства.

Розрахунки кількості машин, шт., залежать від режимів їх роботи, кількості сировини та продуктивності машини, при цьому використовуються такі формули:

для машин безперервної дії

N=A/М*(Т-t)

для машин періодичної дії з циклом оброблення понад 24 год.

N=A*z* г/q*24

для машин періодичної дії з циклом оброблення менше  24 год.

N=A* г/q*8

де А - кількість сировини, яку належить переробити, кг/зм;

М -продуктивність машини, кг/год; Т,t - тривалість зміни та перерв, год;

z - кількість змін роботи на добу; г - тривалість оброблення продукції, год; q - маса одночасного завантаження машини, кг.

Розрахункова кількість машин округлюється до цілого числа. Дані про розрахунки кількості машин слід занести у табл. 4 Додатка 2.

4.3.5. Розрахунки площ підприємств м'ясної промисловості.

Площі виробничих приміщень цехів умовно розподіляють на: робочі, допоміжні, підсобні та складські.

Виробничі площі підприємств розраховують за допомогою формули

F0= Fi

де Fi - площа окремого і-го приміщення, м2; і = n - кількість виробничих приміщень на підприємстві.

Розмір площ приміщень можна визначити:

з урахуванням продуктивності виробництва та питомих норм площ на проектування підприємств галузі;

складанням площ під окремі приміщення та обладнання, які виз-начаються за нормативами площ на їх розміщення;

за нормами технологічних навантажень на 1 м2 площі;

за продуктивністю підприємства.

 Визначення площ за продуктивністю виробництва

Для визначення розміру площ, м2, з урахуванням продуктивності ви-робництва та питомих норм площ підприємств слід використовувати формулу

F=A*ni

де А - змінна продуктивність цеху, т; n - питома норма площі, м2/т.

Питомі норми площ залежать від прийнятих технічних та технологічних рішень, узагальнення досвіду передових підприємств галузі і наведені у нормативних документах та посібниках [1,4,6,7].

Продуктивність виробництва ковбас під час розрахунків окремих приміщень потрібно використовувати в зведених тонах, консервів - у тубах, напівфабрикатів - в умовних зведених порціях [4, с. 126]. Продуктивність з фізичних одиниць у зведені переводять за формулою

А = Аф*k

де Аф - продуктивність фактична у фізичних одиницях, т/зм; k -коефіцієнт зведення продуктивності до виробництва одного найбільш поширеного виду або умовного об'єму (для ковбасного виробництва це варені ковбаси): для варених, ліверних ковбас, сосисок і сардельок к = 1, для напівкопчених ковбас - 2, варено-копчених - 2.2, сиро-копчених ковбас 12, виробів із соленого м'яса - 2.5.

Під час проектування підприємств, продуктивність яких не збігається зі значенням продуктивності типових підприємств, для котрих приведені узагальнені питомі норми, питомі норми площ визначаються за формулою:

n=n1+{(A-A1)/(А2 - А1)}*(n2-n1)

де n1 n2 - норми площ відповідно заданим табличним продуктивностям А1 та А2, між якими знаходиться значення продуктивності проектованого підприємства А, м2/т.

Якщо продуктивність проектованого підприємства А менша мінімального табличного значення продуктивності А1 то n=n1 При продуктивності А, більшій за максимальне табличне значення А2, норма n приймається рівною n2.

Наприклад, площу відділення підготовки ковбасної оболонки , м2- для цеху продуктивністю 7 приведених тонн ковбасних виробів за зміну знаходимо за формулою

F=A*n