Проектування підприємств галузі з основами САПР: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для контрольної роботи

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології м’яса та м’ясних продуктів

ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУ3І 3 ОСНОВАМИ САПР

МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОІ РОБОТИ

для студентів спеціальності 7.091707

Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса

напрямку 6.091700 "Харчова технологія та інженерія

заочної форми навчання

Суми

УДК 637.5.051

 ББК 36.92.71

 М54

Укладач Баштова Н. К., ст. викладач

Проектування підприємств галузі з основами САПР: Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Технологія м'яса та м'ясних продуктів" та завдання для контрольної роботи для студентів заочної форми навчання по спеціальності. 7.091707 -"Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса" Суми: Сумський національний аграрний університет, - 2006 - 20 с.

В методичних вказівках викладені технологічні процеси забою та первинної обробки отриманих продуктів, що у поєднанні із лабораторно-практичними заняттями у лабораторіях університету та на сучасних переробних підприємствах дадуть можливість студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і набути практичних навиків безпосередньо в умовах виробництва.

 Друкується згідно рішенняметодичної радиСумського аграрного національного університету

 Сумський національний аграрний університет, 2010р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна "Проектування підприємств галузі з основами САПР" єдисципліною спеціального циклу навчання. Вона призначена для опанування методів проектування, виконання технологічних розрахунків i графічної частини під час проектування підприємств м'ясної галузі переробної промисловості.

Програма та методичні вказівки складені за типовою програмою вивчення дисципліни "Проектування підприємств галузі з основами САПР" студентами напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" i базуються на знаннях загальноінженерних i спеціальних дисциплін:

"Технологія м'яса i м'ясопродуктів",

"Технологічне обладнання м'ясної галузі",

"Основи промислового будівництва i сантехніки",

"Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах",

"Комп'ютерна техніка i програмування" та ін.

1.1. Мета вивчення дисципліни

Дати студентам необхідні теоретичні знання i навики для практичної діяльності спеціаліста (інженера-технолога) м'ясної промисловості в галузі проектування нових та реконструкції діючих підприємств, здійснення технічного нагляду під час експлуатації обладнання, будівельно-монтажних робіт, прийняття в експлуатацію завершених будівель та об’єктів підприємств м'ясної галузі.

1.2. 3авдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

основні види i складові частини проектів;

етапи проектування i затвердження проектів;

методику підбору асортименту продукції i складання технологічних схем її виготовлення;

методики розрахунків сировини, продукції, технологічного обладнання, виробничих площ, витрат енергоносіїв, потреби в робочий силі;

методики побудови планів відділень, цехів, виробництв i генеральних планів підприємств;

складові частини САПР, методики проектування за допомогою САПР i контролю проектів;

основи проектування будівельної частини підприємств;

основні поняття про автоматизовану систему проектування i її методичну та матеріальну складові частини, методики машинного

проектування i контролю проектів.

 вміти:

оформити завдання на проектування;

розрахувати виробничі продуктивності підприємств галузі;

підібрати асортимент, технологічні схеми i визначити потреби виробництва в основній та допоміжній сировині;

розрахувати потреби виробництва в електроенергії, napi, воді, газові, стислому повітрі i холоді;

здійснювати розрахунки площі, компонування виробничих приміщень, підбір обладнання та розробку планів цехів виробництв та підприємств.

2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Контрольну роботу виконують студенти заочної форми навчання.

Bapiaнт роботи визначається за першими літерами прізвища, імені та по батькові.

Завдання для контрольної роботи наведені в табл. 1. Додатка 1.

Зміст контрольної роботи:

1.  Підібрати асортимент продукції

2.  Розрахувати кількість основної сировини.

3.  Підібрати i розрахувати кількість обладнання для цеху (відділення) згідно з завданням.

4.  Розрахувати площі виробничих приміщень виробництва.

5.  Скомпонувати площі основного виробництва.

6.  Виконати план цеху (відділення) згідно з завданням.

         Питання 5 i 6 потребують графічних ескізних додатків, виконаних у масштабі 1:200 на міліметровому пaпepi.

         Розрахунки, відповіді i ескізи розміщують у одному зошиті.

Приклад вибору завдання:

Студентка Клименко Олеся Павлівна отримує завдання:

Похожие материалы

Информация о работе