Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання. Фільтри. Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS, страница 5

•  Прикладом може слугувати розрахунок показників соціальної дистанційованості від певних національних груп або інтегрального індексу національної дистанційованості, що виміряються за шкалою Богардуса .

Як розрахувати інтегральний індекс соціальної дистанційованості кожного респондета та всіх опитаних загалом від народів сусідніх країн, якщо в анкету закладено наступні запитання?

Як членів моєї родини

Як близьких друзів

Як сусідів

Як колег по роботі

Як гро-мадян моєї країни

Лише як туристів у моїй країні

Вважаю за краще не бачити  їх в країні

1. Білорусів

1

2

3

4

5

6

7

2. Молдован

1

2

3

4

5

6

7

3. Поляків

1

2

3

4

5

6

7

4. Румунів

1

2

3

4

5

6

7

5. Росіян

1

2

3

4

5

6

7

6. Словаків

1

2

3

4

5

6

7

7. Угорців

1

2

3

4

5

6

7

Дистанційованість від певних народів:

Подсчет встречаемости значений в наблюдениях

•  Диалоговое окно Подсчитать встречаемость значений в наблюдениях создает переменную, в которой для каждого наблюдения содержится количество раз, которое указанное значение встречается в наборе переменных. Например, в анкете может содержаться список журналов с флажками да/нет, чтобы отметить читают ли респонденты этот журнал или нет. Можно создать новую переменную, в которой будет подсчитано количество ответов да, то есть для каждого респондента будет содержаться общее число журналов, которые он читает.

•  Или можно подсчитать количество телепередач, которые смотрит респондент (если в анкете есть соответствующий вопрос)

Література до теми «Створення нових змінних в SPSS»

1.  Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – 122-142.

2.  Горбачик А.П., Сальникова С.А. Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. – Луцьк: «Вежа», 2008. – С. 105-122.

3.  Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – СПб.: Питер, 2005. – С. 63-73.

Курс «Методи комп'ютерної обробки соціологічної інформації: ОСА, SPSS»
                  
Кислова О. М.

Лекція 7. Тема «Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS»

Питання, на які можна одночасно дати кілька відповідей зустрічаються досить часто в соціологічних анкетах (такі шкали називають номінальними з сумісними альтернативами або множинними відповідями). Для кодування й аналізу множинних відповідей у SPSS є два різних методи: метод множинної дихотомії та категоріальний метод. Частіше застосовують метод множинної дихотомії, оскільки множинні відповіді, що закодовані категоріальним методом1 складно інтерпретувати. Саме тому ми розглянемо лише метод множинної дихотомії.

Розглянемо особливості кодування й аналізу множинних відповідей у SPSS на прикладі першого питання анкети, яке має такий вигляд:

1. ЧОМУ ВИ ВИРІШИЛИ ВСТУПИТИ ДО ВНЗ?

(можна позначити не більш 3-х варіантів відповідей)

1. Хотіли стати висококваліфікованим спеціалістом в обраній галузі

2. Хотіли підвищити свій соціальний статус, мати більш престижне становище у суспільстві

3. Хотіли забезпечити собі стабільний матеріальний достаток у майбутньому

4. Думали продовжити роки учнівства, безтурботного існування (не йти працювати, не служити в армії)

5. Вважали, що диплом про вищу освіту (усе одно, яку) знадобиться Вам у житті

6. Сподівалися зустріти майбутнього супутника життя

7. На цьому наполягли Ваші батьки

8. Думали, що вища освіта забезпечить Вам цікаве коло спілкування в теперішньому і майбутньому

9. Вважали, що вища освіта надасть Вам можливість стати культурною, високоосвіченою людиною

10. Хотіли успадкувати професію батьків

11. Важко відповісти

Відповіді респондентів на питання «Чому Ви вирішили вступити до ВНЗ?» у файлі даних будуть зберігатися у 11 дихотомічних ознаках (р1_1, р1_2, … р1_11), кожна з яких представляє одну з 11 альтернатив відповіді (див. рисунок 1).

Перш ніж обчислити одновимірний чи двовимірний розподіли для множинних відповідей в SPSS, необхідно визначити набори змінних:

•  Завантажте файл даних.

•  Виберіть в меню команди Analyze àMultiple Response (Множинні відповіді) àDefine Sets…(Визначити набори).

•  Відкриється діалогове вікно Define Multiple Response Sets (Визначення наборів відповідей), яке показане на рисунку 2.

•  Виділіть в списку початкових змінних дихотомічні змінні, які відповідають одному питанню анкети (номінальна шкала із сумісними альтернативами, тобто множинна відповідь) і перенесіть їх в список Variables in Set (набори змінних).

•  Задайте дихотомічне кодування змінних (Опція Dechotomies в групі Variables Are Coded As). Це налаштування вибирається автоматично програмою. В полі Counted Value (Враховане значення) введіть 1.

•  Дайте набору ім’я і мітку.

•  Натисніть на клавішу Add (Додати), і створений набір буде внесений до списку наборів множинних відповідей (Mult Response Sets).

•  Натисніть на клавіші Close (Закрити), щоб закінчити процес визначення набору.

Зверніть увагу, що SPSS починає імена наборів змінних зі знаку долара.

Рис.2. Діалогове вікно Define Multiple Response Sets (Визначення множини множинних відповідей)

Результати обчислень одновимірного розподілу для дихотомічного набору

Таблиця Case Summaryпредставляєзагальну інформацію:

•  Кількість респондентів, що відповіли на питання «Чому Ви вирішили вступити до ВНЗ?» (Valid: N = 3038, Percent = 94,4%).