Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання. Фільтри. Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS, страница 9

Group Statistics(Статистики груп за ознакою «98. Ставлення до абортів»)

204.Стать

N

(кількість спостере-жень)

Mean

(середнє значен-ня)

Std. Deviation

(стандартне відхилення)

Std. Error Mean

(стандартна помилки середніх)

Чол.

1305

2,66

1,288466

0,035667

Жін.

1661

2,60

1,172269

0,028764

Треба мати на увазі, що t-тест Стьюдента розраховується за різними формулами в залежності від того, чи відрізняються дисперсії досліджуваної змінної (в нашому прикладі – ставлення до абортів) у двох групах (серед юнаків та дівчат).  Таким чином, щоб дізнатися про статистичну значущість розбіжності середніх, спочатку треба перевірити гіпотезу щодо розбіжності дисперсій. Для цього застосовують тест Левіна.

          Якщо тест Левіна показує, що дисперсії  не відрізняються (тобто значення Sig більше за 0,05), то потрібно дивитися на значення тесту Стьюдента Sig. (2-tailed) у рядку «Equal variances assumed» (Рівність дисперсій виявлена).

          Якщо тест Левіна показує, що дисперсії  відрізняються (Sig менш ніж 0,05), то необхідно дивитися на значення Sig. (2-tailed) у рядку «Equal variances not assumed» (Рівність дисперсій не виявлена).

IndependentSamplesTest
(Т-тест для незалежних вибірок за ознакою «98. Ставлення до абортів»)

Levene's Test for Equality of Variances (тест Левіна на рівність дисперсій)

t-test for Equality of Means (тест Стьюдента на рівність середніх)

 

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std.

Error Difference

95%

Confidence

Interval of

the Difference

 

Lower

Upper

Equal variances assumed (дисперсії рівні)

18,937

0,000

1,00

2964,00

0,317

0,045

0,045

-0,044

0,134

Equal variances not assumed (дисперсії не рівні)

0,99

2665,91

0,323

0,045

0,046

-0,045

0,135

Інтерпретація результатів

•  Якщо Sig. (2-tailed) < 0,05, то розбіжності вважаються значущими на 5%-му рівні.

•  Якщо Sig. (2-tailed) > 0,05, то розбіжності вважаються не значущими на такому ж рівні.

4. Т-тести для двох залежних (пов’язаних ) вибірок

У соціологічних дослідженнях t-тести для парних (залежних)  вибірок застосовуються у випадку, коли на різні питання відповідає одна й та сама група респондентів.

Т-тести для двох пов’язаних (залежних, парних ) вибірок  виконуютьсяза допомогою команди меню

 Analyze   →  Compare Means   →  

Paіred-Samples T Test

Порядок виконання команд для розрахунку  Paіred-Samples T Test (t-тесту для залежних вибірок) (на прикладі оцінки розбіжності у ставленні студентів до таких цінностей, як «Цікава, творча робота» та «Матеріальний добробут»)

Результати розрахунку t-тесту для залежних вибірок містять три таблиці:

²  Paіred Samples Statіstіcs;

²  Paіred Samples Correlatіons;

²  Paіred Samples Test, який дозволяє зробити висновок про наявність чи відсутність статистично значущої розбіжності між відповідями респондентів на два різні запитання.

Paired Samples Statistics (Статистики для парних вибірок)

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pair 1

53. Цікава, творча робота

3,285

2947

,72642

,01338

54. Матеріальний добробут

3,514

2947

,61386

,01131

Paіred Samples Correlatіons (Кореляції для парних вибірок)

N

Correlation

Sig.

Pair

53. Цікава, творча робота

54. Матеріальний добробут

2947

,097

,000

Paіred Samples Test (Тест для парних вибірок)

Якщо Sig. (2-tailed) > 0,05, розбіжності вважаються незначущими. У цьому прикладі вони значущі.

5. Т-тести для однієї вибірки

За допомогою t-тесту для однієї вибірки можна з'ясувати, чи значуще відрізняється реальне середнє значення деякої змінної від стандарту.

             У соціологічних дослідженнях ці тести застосовують у двох випадках:

²  щоб визначити, чи відрізняється середнє значення якої-небудь ознаки для певної групи респондентів від середнього значення по всій вибірці;

²  щоб оцінити репрезентативність вибірки, наприклад, шляхом порівняння даних опитування з матеріалами державної статистики.

Т-тести для однієї вибірки

виконуютьсяза допомогою команди Analyze (Аналіз) Compare Means (Порівняння середніх) One-Sample T Test... (t-тест для однієї вибірки).

 У результаті відкриється діалогове вікно

One-Sample T Test, в якому необхідно задати:

ü     Змінну, середнє значення якої  буде порівнюватися з деяким “еталоном”;

ü     “Еталонне” значення (наприклад, дані держкомстату);

ü    Довірчий інтервал.

Порядок виконання процедури t-тесту для однієї вибірки

Рекомендована література

1.  Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – С. 221-232.

2.  Горбачик А.П., Сальникова С.А. Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. Навчально-методичний посібник. – Луцьк: «Вежа», 2008. - С. 129-145.

3.  Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2007. - С. 83-98.

4.  Наследов А. SPSS: компьютерный анализ в психологии и социальных науках. – Питер, 2005. – С. 145-156.

5.  Паніотто В.І., Максименко В.С., Марченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2004. – С. 201-217.

6.  Таганов Д.Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. – СПб.: Питер, 2005.