Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання. Фільтри. Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS

Страницы работы

Содержание работы

Кислова О. М.Курс «Методи комп'ютерної обробки соціологічної інформації

Лекція 4. Тема  6. Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS.

План лекції:

1. Можливості візуалізації даних у пакеті SPSS.

2.  Особливості згрупованих (категоризованих) діаграм.

3. Побудова кругових діаграм.

4. Приклад перевірки гіпотези про кризу моралі сучасного студентства за допомогою використання діаграм.

Під візуалізацією інформації розуміють подання числової та текстової інформації у вигляді графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт.

•  Сучасні комп'ютерні технології застосовують широкий спектр методів візуалізації, які дають можливість наочно представити соціологічну інформацію – від одномірних розподілів, до складних моделей соціальних феноменів.

•  Підкреслимо, що саме наочність є однією з найбільш важливих умов забезпечення повноти та коректності сприйняття інформації, осмислення закономірностей, які вона презентує.

Пакет SPSS дозволяє будувати безліч різноманітних графіків та діаграм.

У галереї стандартних діаграм представлені головні типи діаграм, що можна побудувати у SPSS.
Кожний з цих типів можна представити кількома варіантами.

Так, діаграми розсіювання (Scatterplot) мають чотири варіанти презентації: 1) прості діаграми розсіювання; 2) накладені діаграми розсіювання; 3) матричні діаграми розсіювання; 4) тривимірні діаграми розсіювання.

Графіки, які у SPSS називають лінійними діаграмами, мають три різновиди презентації:
1) прості лінійні діаграми;  2) складні лінійні діаграми; 3) зв’язані лінійні діаграми (див. рис. 1).

Починаючи з 8-ої версії SPSS, поряд з традиційними стандартними графіками та діаграмами з’явилась можливість створювати інтерактивні зображення, що представляють широку палітру нових можливостей.

        Кожний з цих типів інтерактивних діаграм має кілька варіантів презентації.

Ця вкладка використовується для визначення змінних, що будуть брати участь у побудові діаграми та у виборі двовимірного або тривимірного вигляду діаграми.

Цікаві варіанти пропонуються користувачеві SPSS під час побудови згрупованих кругових діаграм.
           Кругова діаграма це розповсюджений тип графічного представлення.
           Побудуємо просту кругову діаграму, а потім й згруповану кругову діаграму, яка дає можливість за допомогою візуалізації перевірити гіпотезу про залежність ролі, яку найчастіше відіграють студенти в своїй студентській групі, від статі та рівня успішності навчання.

•  Перенесіть змінну 144 (роль у студентській групі) у поле Slіce By (Сектора)

•  У поле Slіce Summary (Сума секторів) перемістіть змінну $pct. Таким чином Ви зазначаєте, що діаграма буде побудована на основі відсотків. Якщо Ви бажаєте побудувати діаграму на основі частот, в поле Slіce Summary треба перемістити змінну $count.

•  Якщо на діаграмі необхідно представити назви та значення змінних, перейдіть на вкладку Pіes (Кола) і в групі Slіce Labels (Мітки секторів) активуйте опції Category (Категорія) і Value (Значення). Залишіть установку за замовчуванням (???) All Outsіde (Усі зовні). Завдяки активації цих опцій навколо діаграми будуть наведені описи категорій, що представляють собою мітки змінних з відповідними їм показниками відсотків.

•  У результаті Ви отримаєте діаграму, що представлена на рисунку.

Тепер скористаємось іншими можливостями SPSS, які дозволяють будувати кругові діаграми, що відображають вплив однієї або двох змінних на досліджувану ознаку.  

1. Оберіть у меню Graphs (Графіки) Іnteractіve (Интерактивно) Pіe (Кругові) Clustered (Згрупована).

2. Відкриється діалогове вікно Create Clustered Pіe Chart (Створення згрупованої кругової діаграми) з чотирма вкладками: Assіgn Varіables (Визначити перемінні), Pіes (Кола), Tіtles... (Заголовки) і Optіons (Параметри), що зображено на рисунку 7.

3. Задайте змінні, що будуть використані під час  побудови діаграми. Якщо Ви зробите так, як зазначено на рисунку 7, то отримаєте діаграму на рисунку 8.

Завдяки візуалізації дослідник може швидко виявити особливості, знайти закономірності та аномалії на великих масивах різнорідних даних.

    Наприклад,  можна перевірити гіпотезу про кризу моралі, побудувавши категоризовану діаграму, що об'єднує одновимірні розподіли.

•  Спростування гіпотези про кризу моралі сучасного українського студентства засвідчує ефективність ілюстративної та когнітивної функцій візуалізації даних, дозволяє здійснити експлораторний аналіз.

•   Спростування гіпотези свідчить про те, що чинники та глибинні витоки кризи моралі сучасного студентства можна шукати, використовуючи методи візуалізації даних.

Висновки:

•  Пакет SPSS, на відміну від пакету ОСА, забезпечує широкий діапазон можливостей візуалізації соціологічної інформації.

•  Діаграми розсіювання (Scatterplot) мають чотири варіанти презентації: (прості діаграми розсіювання; накладені діаграми розсіювання; матричні діаграми розсіювання; тривимірні діаграми розсіювання).
Лінійні діаграми мають три різновиди презентації (прості лінійні діаграми;  складні лінійні діаграми; зв’язані лінійні діаграми).

Завдяки візуалізації дослідник може швидко виявити особливості, знайти закономірності та аномалії на великих масивах різнорідних даних.

Рекомендована література

1.Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – С. 417-498.

2. Кислова О.Н. Визуализация социологических данных как альтернатива традиционным методам дескриптивного анализа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. - Харків: видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 142-152.

3. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – СПб.: Питер, 2005. – С. 84–92

Лекція 5. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання

План лекції:

1. Інтервальне оцінювання в SPSS: можливості та специфіка процедури.

2. Інтервальне оцінювання в SPSS для дихотомічної ознаки.

3. Приклади розрахунку довірчого інтервалу в SPSS.

Статистичні висновки:

1. Статистичне оцінювання:

Ø Точкове оцінювання можна проводити в будь-якому пакеті статистичної обробки даних (в ОСА, SPSS).

Ø Інтервальне оцінювання                                            обчислюють в SPSS       (ОСА не дає такої можливості).

2. Перевірка статистичних гіпотез:

Ø  Гіпотези про взаємозв′язок ознак перевіряють в результаті анализу двовимірних розподілів (можна обчислити в SPSS, ОСА).

Ø  Анализ розбіжностей – обчислення статистичної значущості розбіжностей середніх, відсотків і т.і. (можна обчислити в SPSS, ОСА).

Інтервальне оцінювання в SPSS

Похожие материалы

Информация о работе