Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання. Фільтри. Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS, страница 7

1) У випадку декількох (двох чи більше) вибірок можна застосувати хі-квадрат спряженості (Descrіptіve statіstіcs → Crosstabs), причому цей критерій застосовується для незалежних та залежних вибірок.

2) У випадку однієї вибірки застосовують хі-квадрат згоди (Nonparametrіc tests → Chі square).

1. Наприклад, ми бажаємо перевірити наявність розбіжності між чоловіками та жінками в уявленні про цінність сімейного благополуччя (файл st09.sav). Для цього можна побудувати звичайний двовимірний розподіл.

Для порівняння відсотків (часток) порівнюють розподіли категорій (ряди у двовимірній частотній таблиці) між певними групами респондентів (стовпці в цій таблиці).

Проте тест хі-квадрат, що розраховується для двовимірної таблиці, не може показати статистичну значущість розбіжностей відсотків у кожному рядку.

Тому для з'ясування того, чи є статистично значущими розбіжності між двома (або більше) досліджуваними групами, необхідно виконати команду Descrіptіve statіstіcs → Crosstabs, вказавши на вкладці Cells такі параметри:

Вважається, що існує значуща розбіжність між спостережуваною й очікуваною частотами, якщо нормований залишок більше або дорівнює 2. Інші граничні значення приймаються відповідно до наступної таблиці.

Custom Tables

Вам потрібно розрахувати значущість розбіжності відсотків, а не незалежності двох ознак. У SPSS для цього можна скористатися командою Custom Tables. Якщо у вкладці Test statіstіcs відмітити Compare Column Proportіons (порівняння відсотків по стовпцях, z- критерій) та вказати рівень значущості у поле Alpha (наприклад, 0,05), то можна отримати таблицю, яка покаже наявність розбіжності між групами (чоловіками та жінками) в кожному рядку. Проте ані значення критерію, ані точної ймовірності SPSS не виводить, а лише вказує, які частки значущо відрізняються за обраного рівня допустимої помилки.

2) Тест за критерієм хі-квадрат згоди для однієї вибірки (Nonparametrіc tests → Chі square)

n Завдання порівняння частот, отриманих категоріями номінальної шкали змінної, вирішується за допомогою критерію хі-квадрат згоди (Nonparametrіc tests → Chі square), що дозволяє порівнювати спостережуваний розподіл з очікуваним. У якості очікуваного (теоретичного) розподілу звичайно виступає рівномірний розподіл об'єктів по градаціях шкали досліджуваної змінної.

n Критерій хі-квадрат згоди для однієї вибірки відрізняється від критерію хі-квадрат спряженості для таблиць спряженості.

Для обчислення хі-квадрату згоди для однієї вибірки застосовують команду Nonparametrіc tests → Chі square (див. рис.).

n Коли застосовують цей критерій? Наприклад, респонденти дегустують 3 пиріжки й вибирають кращий. Треба перевірити: пиріжки подобаються респондентам однаково, або є різниця в наданні переваги. У цьому випадку можна використати хі-квадрат згоди (Nonparametrіc → Chі-square), що дозволяє перевірити, чи розподіляється вибір споживачів між пиріжками рівномірно. Очікуваний (тобто теоретичний) розподіл часток - 0,33; 0,33; 0,33 (пропорція 33% : 33% : 33%). Спостережуваний розподіл – частка вибору першого пиріжка; частка вибору другого пиріжка; частка вибору третього пиріжка.

n Якщо дегустуються два види пиріжків, то очікуваний розподіл часток буде мати вигляд: 0,50; 0,50.

Приклад застосування Nonparametric tests Chi square(Масив st09.sav)

Література

n Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – С. 157-161, 192-193, 250-253.

n Наследов А. SPSS: компьютерный анализ в психологии и социальных науках. – Питер, 2005. – С. 380-387.

n Паніотто В.І., Максименко В.С., Марченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2004. – С. 65-80, 201-206).

n OCA Учебник online. – Доступно на: http://www.oca.com.ua/

Кислова О. М. Курс «Методи комп'ютерної обробки соціологічної інформації: ОСА, SPSS»

Аналіз розбіжностей середніх в пакеті ОСА

ПРИКЛАД: Ставлення до феноменів статевої моралі (середні; інтервал від 1 - абсолютно неприпустимо до 5 – цілком припустимо)

Феномени статевої моралі

Середні

2006 рік

2009 рік

Аборти

2,629

2,016

Гомосексуалізм

2,297

2,112

Дошлюбні статеві стосунки

4,157

3,707

Пробні шлюби

2,469

2,245

Проституція

1,929

1,661

Реєстрація одностатевих шлюбів

2,126

2,046

Поширення порнографії

2,092

1,788

Сексуальні домагання

1,276

1,248

1 крок. Підготовка до аналізу. Розраховуємо одновимірні розподіли в групах, що аналізуються

2 крок. Розраховуємо статистичну значущість розбіжностей

3 крок. Змістовно інтерпретуємо знайдені розбіжності

Аналіз розбіжностей середніх в пакеті SPSS

Тема: Т-тести

План лекції

1.  Вибір тесту для перевірки статистичної значущості розбіжностей

2.  Перевірка нормальності розподілу

3.  Т-тест для незалежних вибірок

4.  Т-тест для залежних вибірок

5.  Т-тест для однієї вибірки

Перевірка значущості відмінностей полягає в зіставленні відповідей досліджуваних груп респондентів на одне й те саме запитання.

     Порівняємо, наприклад, ставлення до абортів чоловіків та жінок. Це можна зробити кількома способами. Який спосіб слід застосовувати у цьому прикладі?

Ставлення до абортів (масивst06.sav)

Аналіз розбіжностей застосовується для порівняння результатів дослідження двох (або більшої кількості) груп з метою визначення ступеня реальної відмінності в їхній поведінці, ціннісних орієнтаціях, електоральних настроях тощо.
      Кількісним показником такої відмінності є статистична значущість розбіжності.

Для розрахунку статистичної значущості розбіжностей існує велика кількість тестів, серед яких аналітик повинен обрати адекватний досліджуваним даним.