Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання. Фільтри. Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS, страница 3

•  • Раніше створений фільтр можна перебудувати (тобто змінити логічний вираз і потім перевірити для яких з анкет масиву цей змінений вираз істинний).

•  • Фільтр необхідно обов'язково перебудовувати якщо з масиву видаляються анкети, якщо в масив додаються анкети, якщо редагуються ознаки, що використані для побудови логічного виразу.

•  • У робочому каталозі може бути кілька фільтрів. Усі вони абсолютно незалежні. Результат підключення фільтру ніяк не залежить від того, чи був встановлений в момент підключення будь-який інший фільтр.

•  • Щоб після встановлення фільтру повернутися до аналізу всього масиву необхідно у відповідь на запит ввести ім'я фільтру та натиснути на клавішу "Esc".

•  E (n, v) - використовується тільки тоді, коли ознака з номером n виміряна в номінальній шкалі  із сумісними альтернативами (у такому разі не можна застосовувати предикат рівності =).

Логічні умови в ОСА

Логічна  умова будується з:

•  Арифметичних виразів, поєднаних арифметичними відношенням (  = "Рівно" ;    > "Більше" ; < "Менше" ; <> "Не дорівнює"; > = "Більше або дорівнює" ;   <= "Менше або дорівнює" ).

•  Логічних операцій  (  not "не" (заперечення) ;   and "і" (кон'юнкція);   or "або" (діз'юнкція)).

•  Логічних констант ( True "істина" ; False "брехня" ).

•  Круглих дужок для зміни порядку обчислень.

•  Предикатів (функцій, які приймають одне з двох можливих значень - true "істина" або false "брехня"):

        E (n, v) - використовується тільки тоді, коли ознака з номером n виміряна в номінальній шкалі  із сумісними альтернативами (у такому разі не можна застосовувати предиката рівності =). E (n, v)  набуває  значення Істина, коли значення v є однією з вибраних респондентом альтернатив значення ознаки з номером n;

•   N (n) - набуває значення Істина, якщо значенням ознаки з номером n є НеОтвет;

•  Sb (n1, n2) - набуває значення Істина, якщо послідовність ознак з номерами від n1 до n2 заповнена НеОтветами;

•  Пріоритети операцій при обчисленні логічних виразів - спочатку обчислюються аріфметичні вирази і предикати - потім арифметичні відношення (=, <>, <,>, <=,> =) - потім операція not - потім операція and - потім операція or. Для зміни порядку обчислень використовуються круглі дужки.

Відбір даних в SPSS – це вибір спостережень (анкет) за визначеними критеріями (тобто побудова та підключення фільтру).

•  Наприклад, при опитуванні студентів Ви бажаєте дослідити характерні особливості студенток, які вирішили вступити до вузу тому, що сподівалися зустріти майбутнього супутника життя. Виконаємо всі дії для відбору цієї групи опитаних.

•  (Після виконання операції відбору всі обчислення будуть проводитися тільки з цими відібраними спостереженням.)

Діалогове вікно «Select Cases...»

•  Необхідно звернути увагу на опції Filtered та  Deleted, що розташовані унизу діалогового вікна  Select Cases. Зазвичай застосовується опція Filtered, яка дає можливість працювати лише з тими анкетами, які цікавлять дослідника при вивченні певного аспекту досліджуваного явища.

•  Опція Deletedдозволяє видалити з масиву даних всі анкети, які не задовольняють певній вимозі. Наприклад, якщо задати вимогу р204 = 1 (стать = чоловік) та встановити опцію Deleted, то з масиву будуть видалені всі анкети, які не задовольняють цій умові, тобто у масиві остануться тільки анкети чоловіків. Зрозуміло, що потрібно застосовувати цю опцію дуже обережно, оскільки можна втратити значну кількість корисних даних

•  При аналізі результатів соціологічних опитувань частіше за все виникає потреба у відборі анкет по певній умові, але інколи застосовують й інші можливості, зокрема, вилучення випадкової вибірки з масиву даних.

Вибір анкет по визначеній умові

Діалогове вікно Select Cases: Іf

Коротко розглянемо оператори, які застосовуються у SPSS для створення логічних виражень для відбору анкет з масиву.

•  Оператори поділяються на арифметичні, логічні й оператори відносин. Арифметичні оператори застосовуються в так званих арифметичних вираженнях (математичних формулах), що при відборі даних мають лише другорядне значення. Арифметичні оператори можна використовувати й в логічних вираженнях, однак це зустрічається нечасто.

•  При створенні фільтрів для відбору анкет головним чином застосовують логічні оператори й оператори відносин.

Оператори відносин

•  Відношення - це логічне вираження, у якому два значення порівнюються один з одним за допомогою оператора відносини. Частіш за все значення перемінної порівнюються з яким-небудь чисельним значенням (константою), наприклад:

•  р1_6 = 1 (вирішили вступити до вузу тому, що сподівалися зустріти майбутнього супутника життя);

•  р146 > 2  (відчувають себе представниками своєї національності частково або повною мірою).

Для побудови логічних виражень можуть застосовуватися наступні оператори відносин:

Оператори можна ввести в редактор умов або клацнувши в діалоговому вікні на кнопці з відповідним знаком, або ввівши з клавіатури альтернативний текст. Наприклад, замість ~= можна ввести NE або <>.

Логічні оператори

•  Для побудови умовних виражень можуть застосовуватися наступні логічні оператори:

Діалогове вікно Select Cases: Іf (Вибрати спостереження: Якщо), у якому міститься логічний вираз для вилучення з масиву анкет, що відповідають умові, яка задана аналітиком

Побудуйте одномірний розподіл за ознакою 157. Цей розподіл, як Ви самі побачите, буде побудований лише для 156 анкет, які задовольняють умові, що була Вами задана. Проаналізуйте отриманий результат.

Проаналізуйте ставлення студентської молоді до політики, політичних процесів у суспільстві (масив st06, ознака р157). Для цього поверніться до роботи зі всім масивом (виконайте команду Data (Дані) → Select Cases... (Вибрати спостереження) та встановіть опцію All cases (Усі спостереження). Розрахуйте одномірний розподіл за ознакою р157, у результаті Ви отримаєте таку таблицю (см. табл. )