Засоби візуалізації інформації у пакеті SPSS. Процедури статистичного виводу в пакетах ОСА та SPSS: статистичне оцінювання. Фільтри. Множинні відповіді: робота з номінальними ознаками із сумісними альтернативами в SPSS, страница 2

l  Довірчий інтервал для середнього значення змінної в SPSS можна обчислити, виконавши команду Analyze (Аналіз) → Descriptive Statistics (Дескриптивні статистики) → Explore... (Досліджувати).

Команда для виконання інтервального оцінювання в SPSS 14

Команда для виконання інтервального оцінювання в SPSS 17

Діалогове вікно Explore

l  Вас може збентежити те, що в цьому діалоговому вікні проводиться відмінність між залежними змінними і факторами.

l   Це означає, що можна виконувати аналіз за групами спостережень. В цьому випадку змінною, що групує, буде фактор, а  досліджуваною змінною - залежна змінна.

l  Якщо ж такий аналіз проводити не потрібно, список факторів не використовується.

Результати виконання процедури Explore

l  Більшу частину статистичних характеристик ми розглянули в лекції 2.

З'явилися нові характеристики:

l   5% усічене середнє: середнє значення, обчислене без урахування 5% найменших і 5% найбільших значень.

l   95% довірчий інтервал: довірчий інтервал, в якому знаходиться середнє значення з ймовірністю 95%.

l   Міжквартільна широта: відстань між першим і третім квартілями.

Інтервальне оцінювання в SPSS для дихотомічної ознаки

l  Знайдемо довірчий інтервал для відсотка тих студентів, які під час «Помаранчевої революції» були учасниками Майдану (масив st06, ознака р173_2).

l  Для цього можна використовувати команду Analyze (Аналіз) → Descriptive Statistics (Дескриптивні статистики) → Explore... (Досліджувати).

Розглянемо результати й порівняємо їх з обчисленнями за формулами, які слід використовувати у разі номінальних шкал.

Діалогове вікно Explore.

Результати виконання процедури Explore

Інтерпретація результатів виконання процедури

Lowerbound – нижня межа довірчого інтервалу;

Upperbound – верхня межа довірчого інтервалу;

l   Mean – середнє значення;

Trimmed mean – усічене середнє, обчислене без урахування 5% найменших і 5% найбільших значень.

Розрахунок довірчого інтервалу «вручну» для відсотка тих студентів, які під час «Помаранчевої революції» були учасниками Майдану  (масив st06, ознака р173_2).

Для цього необхідно мати одновимірний розподіл ознаки р173_2,  який можна отримати за допомогою команди Analyze (Аналіз) → Descriptive Statistics (Дескриптивні статистики) → Frequencies (Частоти).

Розрахунок довірчого інтервалу «вручну» здійснюється за формулою:

173  Як Ви поводили себе під час «Помаранчевої революції»? _ учасник Майдану

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Ні

2690

88,0

88,0

88,0  

Так

367

12,0

12,0

100,0  

Total

3057

100,0

100,0

Частка (рос. Доля) – це відсоток поділений на 100

Відповіли на питання 3057 респондентів. З них 12,0% були учасниками Майдану.

l  Для відповіді на це питання обчислимо довірчий інтервал для довірчої ймовірності 95% (α = 0,05 ): n=3057; корінь квадратний з n = 55,29; частка учасників майдану у вибірці складає 0,12; для α = 0,05 довірчий коефіцієнт z 0,95 = 1,96. Помилка стандартного відхилення = 0,00588.

l  Довірчий інтервал (0,12 – 1,96* 0,00588/ 55,29; 0,12 + 1,96* 0,00588/ 55,29) = (0,108; 0,132), тобто, приблизно (10,8%; 13,2%).

l  Таким чином, ми отримуємо, що в генеральній сукупності учасників Майдану від 10% до 13%, довірчий інтервал частки 0,12 утворює проміжок (0,108; 0,132), тобто у відсотках – це (10,8%; 13,2%).

Висновки:

l  Пакет SPSS надає ширший діапазон для використання процедур статистичного висновку.

l  Для розрахунків довірчих інтервалів навіть SPSS дає замало безпосередніх можливостей. Проте це обмеження можна обійти, якщо перекодувати номінальні ознаки у низку дихотомічних ознак. В цьому разі досліджувані ознаки розглядають як псевдометричні та користуються відповідним математичним апаратом.

Кислова О. М.Курс «Методи комп'ютерної обробки соціологічної інформації »

Лекція 6. Теми: Фільтри.Створення нових змінних.

Тема «Фільтри»

План

1. Навіщо потрібні фільтри?

2. Побудова фільтрів в пакеті ОСА

3. Відбір даних в SPSS

Фільтри

•  Фільтри дозволяють відбирати з масиву анкети  відповідно  деякій умові.

•  Так, наприклад, при опитуванні виборців можна відібрати тільки чоловіків, що голосують за певну партію, а при опитуванні студентів – тільки студенток, які вирішили вступити до вузу тому, що сподівалися зустріти майбутнього супутника життя. Після виконання операції відбору всі обчислення будуть проводитися тільки з цими відібраними спостереженням.

Фільтри в пакеті ОСА

•  Фільтри дозволяють відбирати з масиву анкети  відповідно  деякій умові.

•  Наприклад, Ви маєте масив анкет st09 та бажаєте дослідити певні характеристики жінок. Для цього необхідно побудувати фільтр. Логічна умова для відбору дівчат з цього масиву має такий вигляд:

•  #296#=2,

•  де 296 – це номер ознаки «стать», а 2 – альтернатива відповіді «жіноча».

Фільтри в пакеті ОСА

•  • Фільтр являє собою логічну умову, що перевіряється для кожної анкети з масиву.

•  • Фільтр виділяє з масиву ті анкети, які задовольняють указаній умові (тобто ті, для яких логічна умова істинна).

•  • Фільтр створюється і зберігається в поточному активному каталозі у вигляді файлу із вказаним ім'ям і розширенням FLT. Файл містить умову і результати перевірки цієї умови для кожної анкети.

•  • Після створення фільтр може бути використаний неодноразово, для чого необхідно виконати операцію підключення фільтру. Якщо у відповідь на запит ввести ім'я фільтру вводиться ім'я вже існуючого фільтру, то автоматично здійснюється спроба виконати його підключення. При підключенні існуючого фільтру істинність логічного умови для кожної з анкет заново не перевіряється. Підключення фільтру приводить до того, що операції, зазначені в головному меню символом "*", будуть виконуватися тільки для тих анкет з масиву, які задовольняють фільтру.