Формування, реалізація та оцінка ефективності маркетингових стратегій (Матеріали до практичного заняття)

Страницы работы

Содержание работы

ТЕМА 11  ФОРМУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

ГЛОСАРІЙ

Метод розробки конкурентних маркетингових стратегій аналітичний – для оцінки ситуації, визначення цілей і засобів їх досягнення застосовується весь інструментарій стратегічного планування і контролю маркетингового управління конкурентоспроможністю, економіко-математичного моделювання, системного аналізу.

Метод розробки конкурентних маркетингових стратегій на основі інтуїції – ситуація, коли наперед невідомо, що і як треба зробити, але є інтуїтивне відчуття необхідності змін; за таких умов суттєву роль відіграють досвід і знання керівників.

Метод розробки конкурентних маркетингових стратегій, оснований на здоровому глузді – ситуація, коли відомо, що робити, але невідомо як; застосовуються методи “проб і помилок”, “експерименту”, які потребують участі висококваліфікованих експертів.

Метод  розробки  конкурентних  маркетингових стратегій шляхом компромісу – в оцінці ситуації, визначенні напрямків розвитку підприємства  немає спільної згоди, але в наявності є володіння науково-методичним та прикладним інструментарієм досягнення стратегічних конкурентних цілей; основну увагу необхідно приділяти досягненню згоди.

Підхід формування конкурентних маркетингових стратегій раціоналістичний – базується на плановому прийнятті рішень і зумовлює створення структури комплексної системи стратегічного маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств.

Підхід формування конкурентних маркетингових стратегій поведінковий– використовує методи ідентифікації системних норм поведінки, що діють у підприємствах, на основі швидкої реакції на проблеми, які виникають.

Стратегічна архітектура – означає організацію діяльності з розробки та впровадження в життя конкурентних маркетингових стратегій і реалізацію в підприємствах певних дій, що являють собою організаційні інструменти  впровадження стратегій.

Стратегічна корекція – передбачає осмислення стратегічних проблем, визначення методики проведення стратегічних змін, розробку відповідної мотивації і формування стратегічної поведінки персоналу підприємств.

Стратегічна модель навчання, заснована на досвіді – характеризує адаптивні (реактивні) стратегії, які формуються поетапно, циклічно, при домінуючому впливі імпульсів ззовні, з боку навколишнього маркетингового середовища, одержуваних безпосередньо в ході ринкової активності.

Стратегічна модель підприємницького типу – визначає стратегію, що формується в розумі лідера-підприємця на базі його персонального бачення ситуації, тенденцій її розвитку й інше.

Стратегічна модель планова –відповідає стратегіям, що формуються в результаті обміркованого, цілком усвідомленого і контрольованого розумового процесу.

Стратегічна організація маркетингу–являє собою процес функціонально-структурного пристосування підприємств до обраних конкурентних маркетингових стратегій з метою їх повної і найбільш ефективної реалізації.

НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ

Слайд 11.1 – Методи розробки конкурентних маркетингових стратегій

                                                               

Конкурентні

 маркетингові стратегії, створені шляхом

компромісу

Конкурентні

маркетингові

стратегії, розраховані та  сплановані

Конкурентні

маркетингові стратегії, сформульовані на основі інтуїції

Конкурентні маркетингові стратегії, що базуються на здоровому глузді

Слайд 11.2 – Етапи розробки маркетингової стратегії підприємства

Слайд 11.3 – Модель оцінки економічної цінності конкурентних маркетингових стратегій

Формула

розрахунку:

                                                (11.1)               

Умовні

позначення:

 - показник ефективності конкретної альтернативи конкурентної маркетингової стратегії;

і - 1,2,..n – кількість експертів;

j - 1,2,..т – кількість цільових установок;

k - 1,2,..h – кількість адаптаційних можливостей підприємства;

- експертна оцінка цільових установок, досягнення яких можливе при активізації конкретної альтернативи конкурентної маркетингової стратегії;

- експертна оцінка адаптаційних можливостей підприємства, необхідних для активізації конкретної альтернативи конкурентної маркетингової стратегії;

 - вагомість відповідно j-тої цільової установки і k-тої адаптаційної можливості підприємства.

Інтерпре-тація результатів:

Перевага має віддаватися тій альтернативі конкурентної маркетингової стратегії, яка отримала найвищий показник ефективності за моделлю оцінки економічної цінності стратегій.

Слайд 11.4 – Причини опору стратегічним змінам у підприємствах

Слайд 11.5 – Система показників оцінки ефективності реалізації маркетингової стратегії підприємства за моделлю Balanced Scorecard

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Визначте підходи до формування конкурентних маркетингових стратегій.

2.  Охарактеризуйте стратегічні моделі планового і підприємницького типів.

3.  У чому особливості стратегічної моделі навчання, що заснована на досвіді?

4.  Дайте характеристику методам розробки конкурентних маркетингових стратегій.

5.  Висвітлить класифікацію стратегій підприємства.

6.  Які фактори впливають на вибір стратегій?

7.  Визначте алгоритм розробки маркетингової стратегії підприємства.

8.  Наведіть приклади різних типів стратегічних цілей.

9.  Запропонуйте зразковий перелік критеріїв, за яким звичайно оцінюють варіанти стратегій.

10.  За якими параметрами розкривається сутність маркетингової стратегії?

11.  Розкрийте сутність методології оцінки ефективності альтернативних маркетингових стратегій за Г.Г.Летгау.

12.  Охарактеризуйте модель оцінки економічної цінності конкурентних маркетингових стратегій.

13.  Які елементи доцільно визначити підприємству у процесі розробки стратегії?

14.  На які питання необхідно відповісти у рамках системи Balanced Scorecard?

15.  Розкрийте структуру системи показників  оцінки ефективності реалізації стратегії підприємства за моделлю Balanced Scorecard.

16.  У чому полягає сутність стратегічної організації маркетингу?

17.  Визначте зв’язок організаційної структури і функціональних процесів підприємства.

18.  Охарактеризуйте стратегічну архітектуру.

19.  Висвітлить функції, які виконує відділ стратегічного розвитку.

20.  Які дії повинні здійснювати менеджери вищого рівня при реалізації стратегії?

21.  Визначте підходи до розподілу стратегічних ресурсів.

22.  Охарактеризуйте фактори, що впливають на процес створення корпоративної культури підприємств.

23.  Охарактеризуйте причини опору стратегічним змінам у підприємствах.

24.  Які дії необхідно здійснити під час реалізації маркетингової стратегії та її контролю?

25.  Від яких факторів залежить ефективність реалізації маркетингового плану?

26.  Охарактеризуйте розрив у зростанні; сигнали перенасичення споживачів; проривні інновації як сигнали про необхідність зміни стратегії.

Похожие материалы

Информация о работе