Екологічна освіта, інформування громадськості, громадські рухи у Миколаївській області

Страницы работы

Содержание работы

18. Екологічна освіта, інформування громадськості, громадські рухи

Формальна екологічна освіта у Миколаївській області здійснюється у шкільних курсах “Наш край”, “Біологія рослин”, “Біологія тварин”, “Біологія людини”, “Загальна біологія” та “Основи екологічних знань” і спеціалізованих курсах у вищих навчальних закладах з екології за навчальними планами, затвердженими Міністерством науки й освіти України. Багато миколаївських науковців беруть участь у розробці підручників, навчальних та методичних матеріалів. З метою формування в учнівської молоді екологічного світогляду до планів виховної роботи учбових закладів включено проведення тематичних годин з питань ощадливого використання водних ресурсів: “Дорогоцінний дар природи – вода”, “Водні ресурси України та їх використання”, “Про роль і значення води в історії стародавніх цивілізацій”, “Про екологічну освіту у слов’ян” та інше. Для  активізації природоохоронної роботи, виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю в закладах освіти проводяться тижні екологічної освіти, День довкілля, День землі, запроваджено святкування Дня води, в рамках яких проходять екологічні конкурси по обстеженню та збору банку даних про стан прибережних смуг річок, водойм, джерел, струмків: “Прибережні  смуги”, “До чистих джерел”, виставки – конкурси дитячих фоторобіт, малюнків, плакатів: “Жива вода”, “Річки мого дитинства”, “Світ навколо нас”, “Екологія крізь каплю води” та інші.

В 2004 році в навчально – виховних закладах працювало 422 еколого- натуралістичних гуртка. Робота гуртків  спрямована на формування екологічної культури особистості, набуття юнацтвом навичок  і досвіду роз’язання екологічних проблем, тощо.

Неформальна екологічна освіта, освіта для сталого розвитку, екологічне просвітництво здійснюється у різних формах об’єктами природно-заповідного фонду, навчальними закладами, держуправлінням екоресурсів в Миколаївській області, Миколаївським міськвиконкомом,  громадськими організаціями.

З метою методичного забезпечення навчального процесу викладачами кафедри екології НУКпідготовлено та видано 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України та 5 методичних вказівок з грифом НУК. За 2004 рік кафедрою екології НУК підготовлено 9 магістрів, 39 спеціалістів та 60 бакалаврів зі спеціальності “екологія та охорона навколишнього природного  середовища”. Видано навчальний посібник “Екологічний менеджмент та аудит”.

Позашкільні освітньо-виховні заклади пропонують більш різноманітні форми екологічної освіти та виховання, ніж у загальноосвітній школі. Навчання в них має більш прикладний, натуралістичний (біологічний) характер.

У Миколаєві цю роботу виконують обласний та міський еколого-натуралістичні центри.  Проведення досліджень на підосвідних ділянках, організація роботи “Куточків природи”, залучення школярів до практичних природоохоронних заходів, зокрема проведення трудових десантів, участі у всеукраїнських акціях – були у 2004 році основними формами їх діяльності.

 Обласним еколого – натуралістичним Центром учнівської молоді щорічно проводиться близько 20 обласних екологічних конкурсів, акцій: “Птах року”, “Ліси для нащадків”, “Флора України: компас у зеленому світі”, “До чистих джерел” та інші.

У грудні 2004 року відділом охорони навколишнього природного середовища міськвиконкому  спільно з Миколаївською обласною організацією  товариства “Знання” був проведений науково-методичний семінар “Неформальна екологічна освіта: стан, проблеми, шляхи вирішення”.        На семінарі висвітлювались актуальні проблеми сучасного стану екології України та місті Миколаєві.

Зокрема у 2004 році на замовлення Миколаївського міськвиконкому видано книгу “Екологія Миколаєва та стійкий розвиток”.

З метою формування екологічного світогляду, морально-етичної позиції  і  передачі  екологічних  знань у червні-серпні 2004 року відділом охорони навколишнього природного середовища міськвиконкому  разом з управлінням праці та соціального захисту населення міськвиконкому була виконана робота щодо організації та проведення відпочинку для дітей соціально незахищених верств населення у еколого - валеологічному таборі. Проводилася робота по організації походів школярів міста екологічними  маршрутами  Миколаївської  області.

В рамках спільного проекту Миколаївського міськвиконкому  та підприємства “Хан-Тенгрі” Миколаївського клубу мандрівників видані  3 буклети   “Екологічними  маршрутами  Миколаївщини”: “Новобузька   перлина”, “Кінбурнська коса”          ,“Трикратські куточки”.

В освітній та просвітницькій діяльності великою є роль об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївщини. Співробітники РЛП “Гранітно-степове Побужжя” спільно з Первомайським районним відділом освіти та Мигійською ЗОШ взяли участь в організації та проведенні “Всеукраїнського семінару географів” в с. Мигія.

Для районних газет: “Обрій”, “Ріатон” та “Прибузький вісник” підготовлені статті, ціль яких ознайомити населення з червонокнижними рослинами та тваринами, які знаходяться на території парку, виховувати дбайливе ставлення до природи. Протягом сезону було проведено 9 екскурсій  для учнів та студентів м. Первомайськ, Одеса, Миколаїв та інші.  Проведено 12 занять на екологічну та природоохоронну тематику для дітей дошкільного віку, школярів та студентів. Впроваджено проведення  курсу лекцій для школярів молодших класів „Детективи гідрології”. На протязі року зібрано фото та  відеоматеріал по рідкісним та зникаючим видам. Організовано та проведено Всеукраїнську XI теріологічну школу-семінар для працівників наукових установ, біостаціонарів, заповідних об’єктів „Дослідження гідрологічних угруповань ссавців” в с.Мигія, природоохоронну акцію «Марш парків» серед учнів міських та сільських шкіл. Організовано  розповсюдження інформаційного бюлетеню РЛП «Гранітно–степове Побужжя» в друкованому та електронному вигляді.

Природоохоронні громадські організації у минулому році також брали участь у розробці та впроваджені позашкільних екологоосвітніх та виховних програм, спрямованих не тільки на передачу теоретичних знань, а також орієнтованих на практичну, дослідницьку діяльність, розповсюдження та втілення методичних розробок українського та закордонного громадського руху. 

Серед екологічних неурядових організацій на Миколаївщині такою діяльністю займалися, зокрема, Миколаївська обласна спілка скаутів, Миколаївська філія національного екологічного центру України, обласне  товариство охорони природи та інші.

У 2004 році зусиллями Регіональної чорноморської мережі громадських організацій завершено збір та узагальнено інформацію про органи державної влади, місцевого самоврядування, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади та громадські організації, що працюють в галузі збереження й відновлення екосистеми Чорного моря. Їх реквізити можна знайти на веб-сайті Міжнародної чорноморської мережі НУО (Black Sea NGO Network). Забезпечено переклад на українську мову і  розповсюдження інформаційного бюлетеня “Black Sea Shared”. Проведено заходи до  Міжнародного дня Чорного моря.

У 2004 році Обласним товариством охорони природи Українського товариства охорони природи у рамках дев’яти уставних секцій Народного університету “Природа” проведено 28 виставок, прочитано 5000  лекцій, проведено 8 акцій на природоохоронну тематику. За підсумками природоохоронної роботи у 2004 році обласне товариство охорони природи нагороджено почесною грамотою Всеукраїнської Ради Українського товариства охорони природи. 

Інформування громадськості з питань стану довкілля, державної політики у галузі охорони природи було у 2004 році важливим напрямком роботи Держуправління екоресурсів в Миколаївській області.  Інформування населення здійснювалося через друковані та електронні місцеві й загальнонаціональні засоби масової інформації. Фахівцями держуправління прочитано у школах та ВУЗах, підприємствах близько 60 лекцій.

З метою втілення положень Орхуської конвенції при держуправлінні екоресурсів створено Орхуський інформаційний центр в Миколаївській області.

Для забезпечення безпосередньої участі громадськості Миколаївщини у прийнятті рішень, що впливають на довкілля, громадські організації регіону об’єднані у громадські ради. У 2004 році продовжували діяльність Громадська рада при держуправлінні екоресурсів (14 організацій) та Громадська рада з питань екології при Миколаївському міського голови (23 організації).

    Влітку у м. Миколаєві проведено українсько-російський семінар-тренінг “Підготовка малих проектів, направлених на зменшення евтрофікації та відновлення середовищ існування”, в якому взяли участь представники 12 громадських організацій сусідніх країн. Учасники проаналізували успішні приклади впровадження   природоохоронних проектів у чорноморському регіоні та визначили такі перспективні напрямки діяльності:

-  підтримка екологічної освіти в школах, видання інформаційних матеріалів;

-  розробка і впровадження пілотних проектів з відновлення водно-болотних угідь морського узбережжя;

-  сприяння створенню заповідних територій і об’єктів;

-  проведення громадських кампаній з благоустрою прибережних смуг малих річок, морських заток і лиманів;

-  реалізація місцевих екологічних планів дій;

-  впровадження екологічно дружніх технологій очистки стічних вод;

-  адаптація передового досвіду в сфері інтегрованого підходу до управління приморськими зонами, тощо.

Члени мережі також обговорили перспективи транскордонного співробітництва.

Миколаївською обласною дитячою громадською організацією    "Миколаївська спілка скаутів", цільовою групою якої є молодь, у 2004 році  до більшості дат “екологічного календаря” члени організації брали участь у впорядкуванні узбереж Дніпровсько-Бузького лиману, парків міста.

Представники громадських екологічних організацій області протягом 2004 р. брали  участь в національних та міжнародних семінарах, конференціях, зокрема, у V Всеукраїнській конференції екологічної громадськості, яка була присвячена транскордонному співробітництву порубіжних країн.

Похожие материалы

Информация о работе