Проектування верстатного пристрою для свердлування отвору d10,2 на вертикально-свердлувальнiй операції

Страницы работы

Содержание работы

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж

         „Погоджено”                                                                                          „Затверджую”

Голова циклової комісії                                                                          Завідуючий відділенням                          

Спеціальності 5.090227                                                                           спеціальності

__________Несвіт О.М.                                                                          _________Федорова Т.Ю.

„___”________________                                                                         „___”_________________

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З ПРЕДМЕТУ „Технологічне оснащення

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.090227

„Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тема:  Спроектувати верстатний пристрій для свердлування отвору     

                     d10,2 на вертикально-свердлувальнiй операції

Студент                                ____________                                        _____________

Група                                    ____________

Керівник проекту                ____________                                        _____________

2002

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж

Дисципліна            „Технологічне оснащення”

Спеціальність      5.090227 „обробка матеріалів на верстатах та автоматичних   

                                                              лініях”

Курс___________________Група_________________Семестр___________________

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема проекту: ”Спроектувати верстатний пристрій для обробки отв. D10,2 на операції 075 вертикально-свердлувальній

свердлувальній з ЧПК операції 030

з програмою випуску на рік Np=1000 шт.

Вихідні дані до проекту:

Креслення деталі Полумуфта-1.3000-51.000.03

Маршрутний технологічний процес

Операційний ескіз обробки (або РТК).

Дата видачі завдання           „12грудня 2001 р.

Дата закінчення проекту     „10лютого 2002 р.

Керівник             ___________________                           ____Лобов  С.В.___

                                                   (підпис)                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

Завдання розглянуто на засіданні циклової комісії спеціальності 5.090227

Протокол №______від „___”________________200_ р.

Голова циклової комісії ____________________                  ___Несвіт О.М.____

                                                                          (підпис)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

Календарний   план

Назва етапів

Термін виконання

Примітки

Вступ.

  1. Загальні відомості про пристрій.
  1. Визначення похибок базування.
  1. Розрахунок сил закріплення заготовки.
  1. Вибір та розрахунок силового приводу.
  1. Розрахунок деталей пристрою на міцність.
  1. Розробка креслення загального виду пристрою.
  1. Збирання та експлуатація пристрою.
  1. Розробка робочих креслень 1-2 деталей.
  1. Підготовка до захисту та захист виконаного проекту.

  Пояснювальна записка, в обсязі 15-25 сторінок, на аркушах формату А4 та креслення виконуються згідно діючих стандартів.

                        Содержание                                                                                                             с

Введение                                                                                                                                      3

1.  Общие сведения о приспособлении.                                                                                      4

2.  Определение погрешности базирования.                                                                              5

3.  Расчет сил зажима заготовки.                                                                                                 7

4.  Выбор и расчет силового привода                                                                                         9

5.  Расчет детали на прочность.                                                                                                 10

6.  Сборка и эксплуатция приспособления.                                                                              11

Литература.                                                                                                                             12

Приложения.                                                                                                                           13


      Введение

   В настоящие время, при развивающихся рыночных отношениях, особенно важно производить качественную продукцию в минимальные сроки.

   Сокращение технологической подготовки производства к выпуску новых изделий, а также к выпуску ранее производимой продукции с внедрением принципиально новых орудий труда, материалов и технологических процессов, превосходящим по своим технико-экономическим показателям предшествующие достижения. Значительно уменьшает затраты труда и сокращает время на проектирование и изготовление технологической оснастки (станочных приспособлений, режущего и мерительного инструмента).

   Возникает вопрос о применении станочных приспособлений.

   Применение станочных приспособлений обеспечивает повышение производительности труда и точности обработки деталей на станках, облегчает условия труда рабочих – станочников, расширяет технологические возможности станков. Также с помощью приспособлений можно повысить качество обработки деталей, позволяет снизить разряд рабочего, а следовательно и сэкономить на этом деньги.

   При внедрении приспособлений снижается ручная выверка деталей, что уменьшает время обработки детали на станке и повышает точность обрабатываемых поверхностей.

   Экономически выгодно и технически целесообразно применять станочные приспособления в крупносерийном и массовом производствах, так как затраты на приспособления здесь быстро окупаются. Это дает возможность применять более сложные, точные и дорогие приспособления с механизированным и автоматизированным управлением, а также позволяет автоматизировать процесс закрепления и освобождения деталей, что значительно сокращает время на производство готовой продукции.        

1. Общие сведения о приспособлении.

   Данное приспособление предназначено для сверления отверстия диаметром 10,2 мм под резьбонарезание (резьба М12 – 7Н).

   Приспособление состоит из корпуса , к которому крепится центровик, кондуктор и пневмопривод. На столе станка приспособление крепится с помощью двух шпонок в22 и двух шпоночных пазов, в которые вставляются крепежные болты для предотвращения смещения приспособления. Деталь устанавливается на длинную оправку со шпонкой (цнтровик) и упирается в его торец. Через отверстие в центровке проходит шток пневмопривода, с помощью которого зажимается заготовка.

   Через пневмопривод в полость пневмокамеры подается сжатый воздух. При этом происходит перемещение мембраны с закрепленным штоком. На шток насаждается быстросъемная шайба с помощью которой и происходит зажим заготовки. Разжим заготовки происходит в обратной последовательности (из полости пневмокамеры откачивается воздух и пружина, находящаяся в пневмоприводе отжимает деталь перемещая шток на 17 мм).

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
381 Kb
Скачали:
0