Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 10

12.В чому полягає національна специфіка стилю «модерн» в українському мистецтві?

13.Що вам відомо про творчість видатних українських скульпторів XX століття?

14.Охарактеризуйте архітектурне обличчя сучасного Харкова.

15.Покажіть на прикладі творчості І.Ю Рєпіна, в чому поляли особливості напрямку реалізму в українському живописі.

16.Кого із сучасних українських художників визнаєте?

17.Хто був автором першої української опери?

18.Які українські композитори продовжували у своїй творчості традиції М.В. Лисенка? В чому вони полягали?

19.Назвіть особливості українського народного танцю.

20.Розкажіть про творчість театрального режисера, з ім’ям якого пов’язане відродження українського театрального мистецтва  20-х років двадцятого століття.

21.Які процеси відбувалися в розвитку українського кіномистецтва?

22.Назвіть відомих українських кінорежисерів.

23.В чому полягають особливості естетичного виховання?

24.Як впливає національне мистецтво на формування естетичної свідомості громадян?

Рекомендована література до теми:

Основна:   5 (с. 163-268).

Додаткова: 4, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 27, 30, 32, 37.

рекомендована література

ЕТИКА

основна Література

1.  Аболіна Т.Г., Єфименко В.В. та інш. Етика: Навч.посібник.-К.:Либідь,1992.

2.  Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник.- М: Гардарики, 2002.

3.  Малахов В. Етика. Курс лекцій: Навч. посібн.-Київ., 1996.

4.  Савельєв В. П. Етика: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.

5.  Етика: Навч. посіб. / За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1.  Аристотель. Никомахова этика // Сочинения в 4-х т. – Т. 4. – М., 1983.

2.  Афанасьєв І. Діловий етикет: Етика ділового спілкування. – К, 2003.

3.  Борисов В. К. Этика бизнеса // Практична психологія та соціальна робота.- 2003.- № 10.- C. 63-65.

4.  Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

5.  Дорогань С. Національне виховання як світоглядне завдання: філософський і педагогічний аспект // Вища освіта України.- 2004.- № 2.- C. 105-11

6.  Кант И. Из «Лекций по этике» // Этическая мысль. – М., 1990.

7.  Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Ростов-на-Дону, 1998.

8.  Колісник О. П. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- № 2.- C. 12-18.

9.  Крістєва Ю. Полілог. – К., 2004.

10.Куракина Ю. Средь шумного бала... или возрождение многовековой традиции аристократического общества // Деловая жизнь.- 2006.- № 1.- C. 46-48.

11.Лєпіхова Л. А. Соціально-психологічна компетентність у цілеспрямованій поведінці особистості // Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- № 2.- C. 65-69.

12.Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб., М., 1998.

13.Ницше Ф. Генеалогия морали // Сочинения в 2 т. – Т. 1. – М.,  1990.

14.Платон. „Апология Сократа”, „Критий”, „Протагор”.// Соч. В 3 т. М., 1970. т.1.

15.Платон. Банкет // Філософія Стародавнього світу. – Кн.. 1. – К., 1992.

16.Психологический климат в организации // Персонал.- 2004.- № 1.- C. 78-79.

17.Пугачева И. Международный этикет // Деловая жизнь.- 2006.- № 1.- C. 58.

18.Пугачева И. Особенности этикета в разных странах // Деловая жизнь.- 2005.- № 11.- C. 58-59. Англия, Франция.

19.Пугачева И. Этикет взаимоотношений мужчины и женщины // Деловая жизнь.- 2006.- № 2.- C. 61.

20.Разлогов К.Э. Экран как мясорубка культурного дискурса // Вопросы философии, 2002. - №8. – С. 24-41.

21.Тейлор Ч. Етика автентичності. – К., 2002.

22.У світі жестів та етикету // Урядовий кур'єр.- 2006.- № 47.- C. 11. Спілкування із зарубіжними партнерами. Бизнес-етикет.

23.Фромм Э. Иметь или быть? – К., 1998.

24.Фуко М. Історія сексуальності. Том 2. Інструмент насолоди. – Х.: Око, 1999.

25.Хабермас Ю.Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 2000.

26.Хамитов Н. З. Философия и психология пола. – К., 2001.

27.Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна, А.А.Гусейнова. – М., 2001.

28.Ясперс К. Ницше и християнство. М., 1995.