Регіональна економіка: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

національний банк україни

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Богатіщев О.М.

Регіональна економіка

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання

Харків-2012


Зміст

Методичні рекомендації ……………............……………………...

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка» …………………………............................................................

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів ……….………...

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства ………………………………………………………............

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці  ………….....…

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики ..

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики ……...

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах ………………....................................

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України ……………

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення …………………...........................

Тема 10. Регіональна економіка як єдність регіональних соціально-економічних систем ……............................................................................

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку ...

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури ………………………...................

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил …………..........

Список рекомендованої літератури ….…………………………………..


Методичні рекомендації

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив підвищення ролі просторової економіки. Економіка регіонів є доволі складною і розгалуженою і зазнає постійних змін, відповідно до змін економічних умов. Складність і багатогранність просторового розташування об'єктів господарювання визначає необхідність набуття студентами високоякісних знань про особливості потенціалу регіональних економічних комплексів, управління регіональним розвитком, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів, принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Завдання до самостійної роботи підготовлено відповідно до програми дисципліни «Регіональна економіка», яка відповідає змісту і вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво».

Всі теми містять різні за складністю завдання для самостійного опрацювання програмного матеріалу за підручниками, посібниками з використанням словника, що надається, самоконтроль набутих знань здійснюється за допомогою  виконання тестів. Особливість завдань для самостійної роботи і тестів для самоконтролю полягає у тому, що вони  укладені таким чином, що дозволяють послідовно вивчати і самостійно контролювати навчальний матеріал з кожної теми. Запропонована система завдань і тестів сприяє виявленню якості набутих знань з регіональної економіки, оскільки дозволяє самостійно здійснювати контроль і самооцінку рівня набутих знань і вмінь.

Процес розв’язання тестових завдань, спрямовано на опанування не тільки теоретичного матеріалу, вільне оперування основними термінами й поняттями з регіональної економіки, розвиток аналітичного мислення, пошук ефективного розв’язання поставлених проблем, розвиток умінь здійснювати узагальнення набутих знань, робити відповідні висновки.

Для зосередження уваги на головних аспектах дисципліни в розрізі окремих тем, полегшення засвоєння ключових питань, виконання завдань і тестів, кожна тема починається коротким резюме, після якого надаються навчальні завдання і тести для самоконтролю знань. Питання для вивчення з кожної теми містяться у навчальній програмі дисципліни (див. Програма).

Словник економічних термінів (додається в навчальних матеріалах) з регіональної економіки дозволить Вам поглибити знання і більш

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
165 Kb
Скачали:
0