Регіональна економіка: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Страницы работы

19 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

національний банк україни

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Богатіщев О.М.

Регіональна економіка

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання

Харків-2012


Зміст

Методичні рекомендації ……………............……………………...

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка» …………………………............................................................

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів ……….………...

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства ………………………………………………………............

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці  ………….....…

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики ..

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики ……...

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах ………………....................................

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України ……………

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення …………………...........................

Тема 10. Регіональна економіка як єдність регіональних соціально-економічних систем ……............................................................................

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку ...

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури ………………………...................

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил …………..........

Список рекомендованої літератури ….…………………………………..


Методичні рекомендації

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив підвищення ролі просторової економіки. Економіка регіонів є доволі складною і розгалуженою і зазнає постійних змін, відповідно до змін економічних умов. Складність і багатогранність просторового розташування об'єктів господарювання визначає необхідність набуття студентами високоякісних знань про особливості потенціалу регіональних економічних комплексів, управління регіональним розвитком, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів, принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Завдання до самостійної роботи підготовлено відповідно до програми дисципліни «Регіональна економіка», яка відповідає змісту і вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво».

Всі теми містять різні за складністю завдання для самостійного опрацювання програмного матеріалу за підручниками, посібниками з використанням словника, що надається, самоконтроль набутих знань здійснюється за допомогою  виконання тестів. Особливість завдань для самостійної роботи і тестів для самоконтролю полягає у тому, що вони  укладені таким чином, що дозволяють послідовно вивчати і самостійно контролювати навчальний матеріал з кожної теми. Запропонована система завдань і тестів сприяє виявленню якості набутих знань з регіональної економіки, оскільки дозволяє самостійно здійснювати контроль і самооцінку рівня набутих знань і вмінь.

Процес розв’язання тестових завдань, спрямовано на опанування не тільки теоретичного матеріалу, вільне оперування основними термінами й поняттями з регіональної економіки, розвиток аналітичного мислення, пошук ефективного розв’язання поставлених проблем, розвиток умінь здійснювати узагальнення набутих знань, робити відповідні висновки.

Для зосередження уваги на головних аспектах дисципліни в розрізі окремих тем, полегшення засвоєння ключових питань, виконання завдань і тестів, кожна тема починається коротким резюме, після якого надаються навчальні завдання і тести для самоконтролю знань. Питання для вивчення з кожної теми містяться у навчальній програмі дисципліни (див. Програма).

Словник економічних термінів (додається в навчальних матеріалах) з регіональної економіки дозволить Вам поглибити знання і більш

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
165 Kb
Скачали:
0