Регіональна економіка: Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

університету БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра фінансів

регіональна економіка

методичні рекомендації

та завдання до індивідуальної роботи

Для студентів напряму підготовки –

6.030508 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Заочна форма навчання

Харків

2012

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів

30 серпня 2011 р., протокол № 1

Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. / Укладач Богатіщев О.М.– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2012. – 9 с.

© Богатіщев О.М., 2012.

© ХІБС УБС НБУ, 2012.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота студента є одним із основних засобів самостійного оволодіння ним навчальним матеріалом і є невід'ємною складовою освітнього процесу в інституті.

Індивідуальна робота з дисципліни «Регіональна економіка» має на меті забезпечити якісні знання у студентів і спрямована на:

 – систематизацію знань з дисципліни та активне їх засвоєння упродовж вивчення дисципліни;

– вивчення програмного матеріалу і підготовку до контрольних заходів;

– підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи при вивченні дисципліни, формування стійких знань, умінь та навичок;

– всебічне розкриття здібностей студентів, розвиток їх творчого мислення.

Завдання, які виносяться на індивідуальну роботу охоплюють відповідну частину завершеного матеріалу, який вивчається з дисципліни «Регіональна економіка» і має проблемно-аналітичне спрямування.

При виконанні індивідуального завдання необхідно користуватися: підручниками та навчальними посібниками, науковими виданнями, засобами Інтернет тощо.

Виконана індивідуальна робота повинна мати наступні ознаки:

– бути виконаною особисто студентом;

– являти собою закінчену роботу, де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми;

– демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питання або проблеми, що досліджуються.

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно згідно вказівок, при необхідності можна отримати консультацію у викладача на кафедрі фінансів або за електронною адресою: bogatischev@khibs.edu.ua

Індивідуальна робота оформляється відповідно до вимог і надається у завершеному вигляді на перевірку викладачу за графіком, складеним деканатом.


 індивідуальне завдання

Термін надання: до ________

Навчальним планом передбачається виконання студентом індивідуального завдання з дисципліни «Регіональна економіка». Завдання виконується згідно до вказівок на аркушах формату А-4 в надрукованому вигляді та надається (або висилається на електронну адресу) викладачу для перевірки відповідно до дати проходження модульного контролю.

Розподіл студентів за варіантами(номера за списком): І – 1,4,7,10,13,16,19,22,25;

ІІ – 2,5,8,11,14,17,20,23; ІІІ – 3,6,9,12,15,18,21,24.

Завдання 1. Виконується на підставі опанованих матеріалів тем 2, 4, 6, 8, 9.

Застосовуючи метод факторного аналізу за наведеним прикладом обгрунтувати раціональність розміщення окремих виробництв (по чотири завдання).

Варіант І – завдання 1,2,3,4; варіант ІІ – 5,6,7,8; варіант ІІІ – 9,10,11,12.

Приклад завдання. На підставі аналізу факторів РПС доведіть, що розташування підприємств лісопильної промисловості у містах Рахів та Свалява (Закарпаття) сприяє їх ефективній роботі. У висновку вказати фактор, який став визначальним в такій локалізації даних підприємств.

Приклад відповіді. Підприємства лісопильної промисловостірозміщуються переважно в районах де здійснюється лісозаготівля, оскільки необроблену деревину транспортувати не вигідно (значний об’єм, відходи). Сировинний фактор розміщення даного виробництва є визначальним.

1.  На підставі аналізу факторів РПС доведіть, що розташування

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
101 Kb
Скачали:
0