Регіональна економіка. Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів: Навчальний посібник

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Рекомендовано до видання методичною радою Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ,

Протокол № 2 від 26 жовтня 2009 року.

Рецензент:

Козьменко С.М., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»

О.М. Богатіщев

Регіональна економіка. Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів: Навчальний посібник. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. – 160 с.

Тема 10

регіональна економіка як єдність

регіональних соціально-економічних систем

 


1. Соціально-економічна система являє єдність середовищ (?):

а) національного;

б) історичного;

в) матеріального;

г) природного;

д) культурного;

е) соціального.

2. Основними засадами функціонування соціально-економічних систем, є (?):

а) комплексність екологічного, економічного та соціального розвитку;

б) єдність процесів природокористування;

в) територіальна спільність виробництва;

г) цілісність системи соціальної інфраструктури;

д) всі відповіді вірні.

3. В основу територіального поділу праці будь-якого регіону покладено (2):

а) науковий потенціал територій;

б) природні умови й ресурси територій;

в) історично сформовані навички праці населення територій;

г) виробничий потенціал територій;

д) обмін товарами між територіями.

4. До складу соціально-економічного потенціалу будь-якого регіону входять (?):

а) рекреаційний, інформаційний і культурний потенціали;

б) природно-ресурсний і демографічний потенціали;

в) науково-технічний, виробничий та науковий потенціали;

г) всі відповіді вірні.

5. Сукупну характеристику регіону визначає його (1):

а) соціально-економічний потенціал;

б) природноресурсний потенціал;

в) трудоресурсний потенціал;

г) промисловий потенціал;

д) виробничий потенціал.

6. Базовим соціально-економічними комплексом, який має відповідну до місцевих умов спеціалізацію, є (1):

а) адміністративна область;

б) адміністративний район;

в) економічний район.

7. Оскільки господарство регіону є відкритою економічною системою, тому воно  функціонує на основі (2):

а) концентрації виробництва у регіоні;

б) спеціалізації регіону;

в) міжрегіональної інтеграції;

г) кооперації галузей у регіоні;

д) промислового потенціалу.

8. Основу будь якого регіону становить його (1):

а) промисловий потенціал;

б) ресурсний потенціал;

в) трудовий потенціал;

г) економічний потенціал.

9. Економічний потенціал регіону визначає насамперед (1):

а) економічну спроможність регіону;

б) обсяг кінцевого продукту, виробленого промисловістю;

в) величину національного прибутку;

г) виробничу спеціалізацію регіону.

10. Умовою економічної стабільності в державі та сталого соціально-економічного розвитку регіонів є (1):

а) надання переваг окремим галузям господарства;

б) моноспеціалізація господарства регіонів;

в) концентрація промисловості по регіонах;

г) забезпечення оптимальної зайнятості населення.

11. Основним засобом здійснення довготермінової стратегії регіональної політики є (1):

а) створення регіональних програм соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних утворень;

б) використання регіональних можливостей та їх резервів, формування у регіонах ринкових відносин;

в) розміщення продуктивних сил у слаборозвинутих, депресивних та високоурбанізованих промислових регіонах.

12. Регіональна економічна політика держави насамперед спрямована на вирівнювання ступеня соціально-економічного розвитку регіонів з метою (1):

а) впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

б) покращення ресурсної бази регіонів;

в) унеможливити соціальну напругу між регіонами;

г) розширення господарських повноважень місцевих органів самоврядування.

13. Регіональна соціально-економічна політика у соціальній сфері спрямована на (2):

а) формування раціональної системи розселення;

б) стабілізацію рівня життя населення з підвищенням рівня добробуту;

в) проведення земельної реформи та приватизації державного майна;

г) збереження унікальних територій та природних об'єктів;

д) проведення приватизації державного майна.

14. Основні завдання регіональної економічної політики держави в соціальній сфері спрямовані на (2):

а) упровадження механізму раціонального природокористування;

б) досягнення економічно та соціальне виправданого рівня комплексності й раціональності структури господарства;

в) створення високопродуктивних галузей в аграрному виробництві;

г) здійснення економічних заходів щодо запобігання погіршенню демографічної ситуації.

15. Регіональна економічна політика України формується і реалізується таким чином, щоб забезпечити (2):

а) реформування системи управління державним сектором економіки;

б) територіальну цілісність держави;

в) реформування структури господарських комплексів;

г) передумови для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури;

д) створити рівновигідні умови

Похожие материалы

Информация о работе