Методичні рекомендації для підготовки до складання письмового екзамену з дисципліни "Регіональна економіка"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Особливості галузевої структури господарського комплексу Придніпровського економічного району України. Роль району в економіці країни.

48.  Роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва.

49.  Роль промисловості в сучасній економіці України. Провідні галузі. Основні форми територіальної організації промисловості.

50.  Рослинництво України та його структура. Основні зернові й технічні культури, регіональні особливості їх розміщення.


Критерії оцінювання відповідей на питання

10 балів

студент дає глибокі та теоретично обгрунтовані правильні відповіді на поставлене питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних категорій, робити логічні узагальнення та висновки; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до певного питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь; демонструє знання економічних законів та їх практичне застосування.

8-9 балів

студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, посилання на конкретні матеріали, питання викладено не достатньо глибоко.

6-7 балів

студент має перебіги у знанні матеріалу при розкритті змісту питань допущені помилки. Відповідь і висновки недостатньо аргументовані. Подача матеріалу ускладнює його розуміння.

5 балів

студент має значні перебіги у знанні матеріалу у розкритті змісту питань допущені значні помилки. Відповідь досить узагальнена та недостатньо аргументована. Подача матеріалу у занадто стислій формі, що ускладнює його розуміння. Висновки відсутні або не відповідають загально визначеним.

0 балів

студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні докази та аргументи. Висновки відсутні або є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питань і свідчить про не здатність студента зрозуміти питання. Відповідь, ідентична тексту підручника чи конспекту на це питання.

3.2. Перелік екзаменаційних проблемно-аналітичних завдань та критерії їх оцінювання.

1.  Визначити економічний район в якому розміщено Рівненський льонокомбінат. Обгрунтувати правильність розміщення цього підприємства відповідно до принципів і факторів розміщення виробництва. У висновку вказати фактор який визначально вплинув на локалізацію даного підприємства.

2.  Доведіть, що розміщення підприємств важкого машинобудування у м. Харкові є раціональним та науково обгрунтованим. У висновку вказати фактори, які визначально вплинули на локалізацію підприємств важкого машинобудування.

3.  Доведіть на підставі аналізу факторів РПС, що розташування у місті Кременчуку підприємства, яке виробляє залізничні вантажні вагони є раціональним і обгрунтованим. У висновку вказати фактори, що визначально вплинули на локалізацію означених підприємств.

4.  Визначити вид транспорту, яким здійснюються основні перевезення вантажів в країні. Доведіть, що робота цього виду транспорту в умовах України дійсно ефективна.

5.  Визначити діючі АЕС і регіони, де вони розміщені. З’ясуйте, у якому макрорайоні розміщено їх більшість. За результатами факторного аналізу доведіть правильність територіального розміщення АЕС. У висновку вказати два провідних фактори, що стали визначальними в такому розміщенні АЕС.

6.  За результатами факторного аналізу обгрунтувано доведіть раціональність розміщення бавовняного комбінату в м. Тернополі. У висновку вказати провідний фактор, який став визначальними в такій локалізації підприємства.

7.  Доведіть на підставі аналізу факторів РПС, що розташування у м. Одеса підприємства з виробництва фосфорних добрив є раціональним і обґрунтованим

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
144 Kb
Скачали:
0