Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

s   Запитання для самоконтролю знань

1.  У чому полягає головна спрямованість державної регіональної економічної політики?

2.  Ким визначаються основні напрями державної регіональної економічної політики?

3.  Визначити суб'єкти і об'єкти державної регіональної економічної політики.

4.  У чому полягають основні принципи державної регіональної економічної політики?

5.  Три основних принципи управління регіональною економікою.

6.  Який Закон України і чому дає змогу захистити інтереси регіонів.

7.  Сутність регіональної економічної політики держави у фінансовій сфері.

5.1.  ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЇЇ СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ

 


 


5.2. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА – основна частина регіональної політики, пов'язана з державними регуляторними методами, спрямованими, насамперед, на вирівнювання ступеня соціально-економічного розвитку, щабля життя населення різних регіонів країни.

 


Подпись: Основні напрями ДРЕП визначає вищий орган законодавчої влади – Верховна Рада України, відповідно до концепції розвитку і розміщення про¬дуктивних сил країни в цілому, а також розвитку економіки окремих регіонів. На найвищому рівні затверджуються й регіональні програми розвитку та розміщення продуктивних сил депре¬сивних регіонів.

Мета регіональної економічної політики

збільшення національного багатства країни шляхом:

- ефективного використання природно-ресурсного, трудового і науково-технічного потенціалів регіонів,

- вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів,

- підвищення ефективності територіального поділу праці,

- раціоналізація системи розселення,

- врахування економічних, соціальних, історико-культурних особливостей регіонів під час проведення економічних реформ на місцях;

підтримка збалансованості економічного розвитку, екологічного стану, соціально-демографічного та суспільно-політичного процесів.

 5.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сучасна регіональна економічна політика державибазується на таких основних принципах:

–  визнання і дотримання загальнодержавних пріоритетів;

–  правове забезпечення економічної самостійності регіонів;

–  дотримання вимог екологічної безпеки;

–  досягнення економічного і соціального ефекту за рахунок використання переваг територіального поділу праці, раціонального природокористування, розвитку міжрегіональних зв'язків.

У результаті здійснення конкретних заходів ДРЕП відбуваються процеси:

–  формування нової територіальної структури державного сектора економіки;

–  реформування системи управління державним сектором економіки;

–  зміцнення економічної основи місцевого самоврядування та життєзабезпечення територіальних утворень;

–  поетапний перехід на обгрунтовану систему бюджетного регулювання та розширення прав місцевих органів виконавчої влади у бюджетній політиці України.

4  ЗАВДАННЯ для самостійної роботи

&2?         Теми рефератів (доповідей)

1. Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку.

2. Законодавчо-нормативна база та управління регіональним розвитком.


Тема  6

механізм реалізації РЕГІОНАЛЬНальної

економічної політики

 


Питання для вивчення:

6.1. Поняття про механізм державного регулювання регіональної

економічної політики та його елементи

6.2. Регіональне управління економічним розвитком

6.3. Вільні економічні зони та прикордонне співробітництво

& Література:

1. Богатіщев О.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.І. – Х: ХІБС, 2008. – 126 с.

2. Богатіщев О.М. Регіональна економіка: Навч. Посібник: збірник тестів  для самостійної роботи. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010.

3. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник рек. МОН України. – К.: Кондор, 2006. - с. 14-19.

Терміни і поняття:

 
 регуляторні методи,  місцеве самоврядування, бюджетна система, місцеві фінанси, Закони України: «Про формування місцевих органів влади», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бюджетну систему України»; Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори».

s   Запитання для самоконтролю знань

1.  У чому полягає головна спрямованість державної регіональної економічної політики?

2.  Ким визначаються основні напрями державної регіональної економічної політики?

3.  Визначити суб'єкти і об'єкти державної регіональної економічної політики.

4.  У чому полягають основні принципи державної регіональної економічної політики?

5.  Визначити головні цілі Державної регіональної економічної політики.

6.  У чому полягають три основних принципи управління регіональною економікою.

7.  Який Закон України і чому дає змогу захистити інтереси регіонів.

8.  У чому полягає сутність Державної регіональної економічної політики у фінансовій сфері.

9.  Роль держави у підвищенні ефективності регіонального інвестування.

10. Дати характеристику механізму реалізації регіональної політики держави.

11.Значення вільних

Похожие материалы

Информация о работе