Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Принципи регіональної економічної політики України

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Удосконалення управління регіональним розвитком через розширення господарських та організаційних повноважень місцевих органів самоврядування  є (1):

а) конкретним завданням регіональної політики;

б) стратегічним завданням регіональної політики.

9. «Розміщення продуктивних сил має бути зорієнтоване на слаборозвинуті, депресивні, а також високоурбанізовані промислові території та великі міста» - це є (1):

а) конкретним завданням регіональної політики;

б) стратегічним завданням регіональної політики.

10. Зміцнення фінансової бази місцевих органів самоврядування, створення загальнодержавного фонду для реалізації державних регіональних програм, розвиток ринкової економіки і підприємництва є (1):

а) конкретним завданням регіональної політики;

б) стратегічним завданням регіональної політики.

11. Центральні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які в межах своєї компетенції вирішують питання соціально-економічного розвитку регіонів – це (1):

а) об’єктидержавної регіональної економічної політики;

б) суб'єкти державної регіональної економічної політики.

12. Територіальні утворення, у межах яких здійснюються державне управління та місцеве самоврядування – це (1):

а) об’єктидержавної регіональної економічної політики;

б) суб'єкти державної регіональної економічної політики.

13. Регіональна економічна політика базується на положеннях головних правових документів (2):

а) Конституції України;

б) Закону України «Про розвиток регіонів»;

в) Закону України «Про концепцію державної регіональної політики»;

г) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

д) Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

14. Основні напрями державної регіональної економічної політики визначає (1):

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Рада України;

в) регіональні органи місцевого самоврядування.

15. У економічній сфері мета регіональної економічної політики полягає в (2):

а) забезпеченні продуктивної зайнятості населення;

б) створенні економічних передумов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури;

в) впровадженні механізму раціонального природокористування;

г) досягненні економічно доцільного рівня комплексності господарства регіонів;

д) посиленні усіх форм соціального захисту населення.

16. У економічній сфері мета регіональної економічної політики полягає в (2):

а) створенні і розвитку спеціальних (вільних) економічних зон;

б) ефективному регулюванні регіональних ринків праці;

в) запобіганні забрудненню довкілля та ліквідації його наслідків;

г) удосконаленні економічного районування країни;

д) регулюванні регіональних ринків праці та міграційних процесів.

17. У соціальній сфері мета регіональної економічної політики полягає в (2):

а) формуванні раціональної системи розселення;

б) стабілізації рівня життя населення з підвищенням рівня добробуту;

в) проведенні земельної реформи та приватизації державного майна;

г) збереженні унікальних територій та природних об'єктів.

д) проведенні приватизації державного майна.

18. У екологічній сфері мета регіональної економічної політики полягає в (2):

а) покращанні демографічної ситуації, збільшенні тривалості життя;

б) проведенні земельної реформи;

в) впровадженні механізму раціонального природокористування;

г) забезпеченні природного приросту населення в регіонах;

д) запобіганні забрудненню довкілля та ліквідації його наслідків.

19. Завдання регіональної економічної політики в економічній сфері спрямовані на (2):

а) екологічно обгрунтоване розміщення продуктивних сил регіонів;

б) удосконалення економічного районування;

в) налагодження зв'язків між прикордонними регіонами;

г) гарантування продовольчої забезпеки регіонів;

д) створення високопродуктивних галузей в аграрному виробництві

Похожие материалы

Информация о работе