Правознавство: Плани семінарських занять. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

університету БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ПРАВОЗНАВСТВО

плани семінарських занять

Для студентів напрямів підготовки –

6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Харків

2009

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

28.08. 2008 р., протокол № 1

Плани семінарських занять з дисципліни “Правознавство” для студентів напрямів підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. / Укладач Герасименко М.В.– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – 24 с.

© Герасименко М.В., 2009.

© ХІБС УБС НБУ, 2009.


Методичні рекомендації до проведення семінарських занять

Семінарські заняття є одним із основних засобів оволодіння студентом навчальним матеріалом під керівництвом викладача і  є невід'ємною складовою освітнього процесу в інституті.

Під час семінарських занять у студента формуються знання щодо теоретичних і практичних засад теорії держави і права, провідних галузей права України, правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Під час підготовки до семінарських занять студенти повинні користуватися необхідними для виконання визначених завдань: підручниками та навчальними посібниками, науковими та періодичними виданнями, електронно-обчислювальною технікою, засобами Інтернет тощо, зокрема  електронними базами даних: http://www.rada.kiev.ua, http://www.nau.kiev.ua, http://www.liga.net


Семінарське заняття №1.

Основи теорії держави і права  (2 год.)

Питання:

  1.  Форма держави

  2.  Основні функції держави

  3.  Механізм держави

  4.  Поняття правової держави і її основні ознаки. ЇЇ співвідношення із  громадським суспільством.

Завдання:

Вирішити практичні завдання, підготувати есе за темою семінарського заняття.

Обладнання заняття – електронна нормативно-правові бази «Ліга».

Форми контролю знань – усне опитування, тестування, виконання завдань, обговорення питань, практичних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

  1.  Правознавство: навч. посіб./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007 – 480 с.

  2.  Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. пос.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Атіка, 2005.- 560 c.

  3.   Правознавство: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- 8-е вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 736c.

  4.   Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Каравела, 2003.- 384c.- (Вища освіта в Україні).

  5.   Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: КНЕУ, 2005.- 143 c.

  6.   Савельєв В. Концепція правової держави В.В.Копейчикова // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 5.- C. 14-15.

  7.   Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., “Еспада”, 2007

  8.   Юридична енциклопедія. У 6-ти т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.- К.: Вид-ви "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана. (Т.1.: А - Г, 1998.- 672c., Т.2.: Д - Й, 1999.- 744c., Т.3.: К - М, 2001.- 792c., Т.4.: Н - П, 2002.- 720c., Т.5.: П - С, 2003.- 736c., Т.6.: Т - Я, 2004.- 768c.)

Семінарське заняття №2.

Основи теорії держави і права  (2 год.)

Питання:

  1.  Соціальна цінність і роль права в суспільстві, його функції.

  2.  Поняття, ознаки і види норм права. Структура норми права.

  3.  Закони і підзаконні акти

  4.  Підстави і види юридичної відповідальності

Завдання:

Вирішити практичні завдання, підготувати есе за темою семінарського заняття.

Обладнання заняття – електронна нормативно-правові бази «Ліга».

Форми контролю знань – усне опитування, тестування, виконання завдань, обговорення питань, практичних завдань.

Література

  1.  Правознавство: навч. посіб./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007 – 480 с.

  2.  Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. пос.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Атіка, 2005.- 560 c.

  3.   Правознавство: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- 8-е вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 736c.

  4.   Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Каравела, 2003.- 384c.- (Вища освіта в Україні).

  5.   Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: КНЕУ, 2005.- 143 c.

  6.   Савельєв В. Концепція правової держави В.В.Копейчикова // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 5.- C. 14-15.

  7.   Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., “Еспада”, 2007

  8.   Юридична енциклопедія. У 6-ти т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.- К.: Вид-ви "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана. (Т.1.: А - Г, 1998.- 672c., Т.2.: Д - Й, 1999.- 744c., Т.3.: К - М, 2001.- 792c., Т.4.: Н - П, 2002.- 720c., Т.5.: П - С, 2003.- 736c., Т.6.: Т - Я, 2004.- 768c.)

Семінарське заняття №3.

Основи конституційного права України

Питання:

1.  Виборча система України. Принципи виборчого права.

2.  Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Повноваження Верховної Ради України.

3.  Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента України.

4.  Виконавча влада України – Кабінет Міністрів України: структура та повноваження.

5.  Судова гілка влади та її повноваження

Завдання:

Вирішити практичні завдання, підготувати есе за темою семінарського заняття.

Обладнання заняття – електронна нормативно-правові бази «Ліга».

Форми контролю знань – усне опитування, тестування, виконання завдань, обговорення питань, практичних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

  1.  Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) УРСР. - 1991 - №38 - Ст. 502.

  2.  Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. - К.: Україна, 1991.

  3.  Загальна декларація прав людини . К: Право, 1995.

  4.  Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.// Голос України - 1996 - 13 липня.

  5.  Гончаренко О. Конституційно-правові гарантії економічних прав людини і громадянина в Україні // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- C. 88-91.

  6.  Гончаренко О. Конституціне право громадян України користуватися об'єктами державної та комунальної власності // Право України.- 2007.- № 1.- C. 39-42.

  7.  Михайлюк О. Про правове забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини в Україні// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 9.- C.55-57.

  8.  Наливайко Л. Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів // Підприємництво, господарство й право.- 2007.- № 11.- C. 8-11.

  9.  Основи конституційного права України: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- Стереотип. вид.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 288c.

  10.  Пелих Н. Конституційний суд - гарант конституційного ладу в Україні // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 3.- C. 37-39.

  11.  Подковенко Т. Конституційне законодавство Української Держави Гетьманату П. Скоропадського // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 6.- C. 8-12.

  12.  Рудик В. Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальний захист // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 6.- C. 25-28.

  13.  Правознавство: навч. посіб./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007 – 480 с.

  14.  Правознавство: Практикум./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008 – 219 с.

  15.  Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. пос.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Атіка, 2005.- 560 c.

  16.  Правознавство: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- 8-е вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 736c.

  17.  Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Каравела, 2003.- 384c.- (Вища освіта в Україні).

Семінарське заняття №4.

Основи адміністративного права України

Питання:

  1.  Адміністративний примус та його види.

  2.  Адміністративна відповідальність.

  3.  Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст.

  4.  Порядок розгляду адміністративних справ.

  5.  Перелік органів, що мають повноваження для провадження адміністративних справ.

Завдання:

Вирішити практичні завдання, підготувати есе за темою семінарського заняття.

Обладнання заняття – електронна нормативно-правові бази «Ліга».

Форми контролю знань – усне опитування, тестування, виконання завдань, обговорення питань, практичних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

  1.  Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р.

  2.  Закон України «Про державну службу в Україні»

  3.  Правознавство: навч. посіб./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007 – 480 с.

  4.  Правознавство: Практикум./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008 – 219 с.

  5.  Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. пос.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Атіка, 2005.- 560 c.

  6.  Правознавство: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- 8-е вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 736c.

  7.  Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Каравела, 2003

Семінарське заняття №5.

Основи кримінального права України (2 год.)

Питання:

  1.  Поняття осудності та неосудності.

  2.  Обставини, що виключають злочинність діяння.

  3.  Співучасть у вчиненні злочину.

  4.  Поняття і види покарань Призначення покарання.

Завдання:

Вирішити практичні завдання, підготувати есе за темою семінарського заняття.

Обладнання заняття – електронна нормативно-правові бази «Ліга».

Форми контролю знань – усне опитування, тестування, виконання завдань, обговорення питань, практичних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

  1.  Кримінальний кодекс України

  2.  Кримінальне право України: Підручник / під редакцією В.В. Сташиса . К. : 2001.

  3.  Лизогуб Я. Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) // Право України.- 2007.- № 4.- C. 85-88.

  4.  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України.- 2007.- № 6.- C. 117-120.

  5.  Правознавство: навч. посіб./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007 – 480 с.

  6.  Правознавство: Практикум./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008 – 219 с.

  7.  Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. пос.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Атіка, 2005.- 560 c.

  8.  Правознавство: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- 8-е вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 736c.

  9.  Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України

Семінарське заняття №6.

Основи цивільного права України (2 год)

Питання:

  1.  Фізичні особи як суб’єкти цивільного права, їх правоздатність і дієздатність.

  2.  Поняття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність, дієздатність. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Українська держава як суб’єкт цивільного права.

  3.  Виконання зобов’язань. Зобов’язання що виникають в наслідок заподіяння шкоди.

  4.  Засоби забезпечення виконання зобов’язань.

  5.  Відповідальність за порушення зобов’язань.

Завдання:

Вирішити практичні завдання, підготувати есе за темою семінарського заняття.

Обладнання заняття – електронна нормативно-правові бази «Ліга».

Форми контролю знань – усне опитування, тестування, виконання

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Правоведение
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
178 Kb
Скачали:
0